Rachunkowość Budżetowa 4/2021 [dodatek: Kadry i płace w sferze budżetowej], data dodania: 17.02.2021

PPK. Pracownicze plany kapitałowe w jednostce budżetowej - procedury, dokumentacja i prowadzenie PPK

Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK skutkuje rozpoczęciem faktycznego prowadzenia PPK przez pracodawcę. Wiąże się to oczywiście przede wszystkim z naliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem wpłat podstawowych i ewentualnych na PPK, ale obejmuje również wiele dodatkowych obowiązków - pobieranie oświadczeń od nowo zatrudnionych osób i podejmowanie związanych z wypłatą transferową środków zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie PPK zawartych w imieniu i na rzecz tych osób u poprzedniego pracodawcy, informowanie osób zatrudnionych o ich uprawnieniach związanych z PPK.

Obowiązki informacyjne wobec uczestników PPK

Przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) nakładają pewne obowiązki na wszystkie podmioty biorące udział w funkcjonowaniu PPK - instytucje finansowe, podmioty zatrudniające, osoby zatrudnione. Część z tych obowiązków ma charakter informacyjny, ale również związane są one z podejmowaniem konkretnych działań nie tylko związanych z samym "przepływem" wpłat na PPK od uczestnika do instytucji finansowej.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PPK

Podmiot zatrudniający informuje osoby zatrudnione:

 • w przypadku zawarcia nowej umowy o zarządzanie PPK o obowiązku złożenia w imieniu zatrudnionego wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, polskie towarzystwo ekonomiczne, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń. Natomiast osoba zatrudniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę;

 • nowo zatrudnionego uczestnika PPK, który złożył aktualnemu pracodawcy informację o prowadzonych na jego rzecz innych umowach o prowadzenie PPK, o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK, prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł aktualny podmiot zatrudniający i o możliwości złożenia przez uczestnika deklaracji braku zgody na taką "konsolidację";

 • osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK (nie jest to jednak obowiązek, zaś poinformowanie o tych kwestiach jest dobrowolnie realizowane przez pracodawcę);

 • osoby zatrudnione, które ukończyły 55 lat i nie ukończyły 70 roku życia o możliwości złożenia wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umów o prowadzenie PPK;

 • o możliwości dokonywania wpłat dodatkowych na PPK;

 • o możliwości obniżenia wpłat na PPK w razie osiągania wynagrodzenia nie wyższego niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 • co 4 lata, do ostatniego dnia lutego danego roku, informuje tego uczestnika PPK, który złożył deklarację o zawieszeniu wpłat, o dokonywaniu wpłat za tego uczestnika - w razie niezłożenia kolejnej deklaracji.

ZAPAMIĘTAJ!

Pewne obowiązki informacyjne nałożone są również na uczestników PPK. Są oni zobowiązani niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących uczestnika PPK, poinformować wybraną instytucję finansową o tej zmianie. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia.

Informacje dotyczące PPK powinny być przekazane wszystkim osobom zatrudnionym w tym zakresie, który dotyczy sytuacji każdej osoby. Należy również realizować obowiązek informacyjny przy zatrudnieniu każdej nowej osoby.

ZAPAMIĘTAJ!

Obowiązek informacyjny musi zostać spełniony nie tylko wobec pracowników, ale wszystkich osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK.

Przez "osoby zatrudnione" rozumieć należy:

 1. pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 k.p.;
 2. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą;
 3. członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i 180 ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze;
 4. osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 5. członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;
 6. osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Bardzo pomocne, jeżeli nie wręcz konieczne, jest opracowanie wzorów poszczególnych informacji, deklaracji itp. Wzory takie mogą być opracowane przez podmiot zatrudniający. Część z nich opracowana jest przez instytucje finansowe. Można skorzystać również z wzorów zawartych na oficjalnym portalu PPK - mojeppk.pl.

Oświadczenie od nowego pracownika i wypłata transferowa

Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK. Dotyczy to sytuacji, w których:

 1. zatrudniony jest w tym samym czasie przez kilka podmiotów zatrudniających, lub
 2. zmieniał zatrudnienie, składając oświadczenie o braku zgody na wypłatę transferową (przekazanie środków na nowy rachunek PPK).

ZAPAMIĘTAJ!

Kilka rachunków PPK dla jednego uczestnika nie może funkcjonować w ramach jednej umowy o prowadzenie PPK. Inaczej mówiąc, jeden podmiot zatrudniający nie może prowadzić więcej niż jednego PPK.

Jeden z istotnych obowiązków pracodawcy, zawarty w art. 19 ustawy o PPK, jest związany właśnie z wypłatą transferową - swoistą "konsolidacją" środków na jednym rachunku PPK. Jakkolwiek ustawodawca nie narzuca konieczności posiadania tylko jednego rachunku PPK dla danej osoby, to jednak widać w konstrukcji przepisów tego artykułu dążenie do tego, by środki w ramach PPK nie były zbyt rozproszone po wielu rachunkach. Im dłużej obowiązywać będą przepisy o PPK, tym częściej spotykać się będziemy przy zatrudnieniu z sytuacjami, w których nowo zatrudniana osoba będzie już objęta PPK. W wielu przypadkach będzie ona wręcz stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

W terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających - podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Termin na złożenie oświadczenia przypada zatem w ciągu 7 dni od upływu terminu na zawarcie w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK. Ustawa o PPK nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu braku złożenia przez uczestnika PPK tej informacji. Nieprzekazanie takiego oświadczenia skutkuje brakiem konieczności podejmowania działań przez pracodawcę.

ZAPAMIĘTAJ!

Należy wyjść z założenia, że wszystkie nowo zatrudniane osoby powinny zostać poinformowane o konieczności złożenia takiego oświadczenia. Ustawa o PPK nie nakłada na podmiot zatrudniający wprost takiego obowiązku informacyjnego, ale można jego istnienie, a co najmniej uzasadnienie dla stosowania takiego rozwiązania, wywnioskować z konstrukcji przepisów o obowiązkach podmiotu zatrudniającego w związku z zatrudnieniem nowej osoby.

Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

CZY ZŁOŻENIE PRZEZ UCZESTNIKA PPK PODMIOTOWI ZATRUDNIAJĄCEMU, A W PRZYPADKU KILKU PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH - PODMIOTOWI ZATRUDNIAJĄCEMU WYBRANEMU PRZEZ UCZESTNIKA PPK, OŚWIADCZENIA O ZAWARTYCH W JEGO IMIENIU UMOWACH O PROWADZENIE PPK JEST JEGO OBOWIĄZKIEM?

Ustawa o PPK posługuje się w art. 19 ust. 1 sformułowaniem "uczestnik PPK składa" oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, co oznacza, że uczestnik powinien złożyć takie oświadczenie we wskazanym w przepisie terminie. Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, ponieważ skumulowanie środków na jednym rachunku zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu po upływie terminu wskazanego w art. 19 ust. 1 ustawy o PPK podmiot zatrudniający powinien poinformować uczestnika PPK o bezskuteczności oświadczenia.

Źródło: "Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK" (stanowiska uzgodnione we współpracy z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie właściwości tego organu oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A.), www.mojeppk.pl

WZÓR 1. Oświadczenie pracownika o zawartych umowach o prowadzenie PPK

OŚWIADCZENIE

o zawartych umowach o prowadzenie PPK

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - data urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego, któremu składane jest oświadczenie*

3. Oświadczenie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) oświadczam, że w moim imieniu zawarto następujące umowy o prowadzenie PPK**:

Lp.

Numer rachunku PPK

Nazwa podmiotu zarządzającego ***

NIP podmiotu zarządzającego

* W przypadku kilku podmiotów zatrudniających oświadczenie składane jest podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK.

** W terminie 7 dni od dnia otrzymania od podmiotu zatrudniającego informacji o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach wskazanych w oświadczeniu uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. W przypadku gdy podmiot zatrudniający, któremu złożono niniejsze oświadczenie, nie otrzyma informacji o braku zgody, składa - w imieniu uczestnika PPK - wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK, wskazanych w oświadczeniu.

*** Należy wskazać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, zarządzające instytucją finansową będącą stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.

…………………………………………..

data i podpis uczestnika PPK

…………………………………………..

data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu

Podmiot zatrudniający, któremu złożono takie oświadczenie, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK, który je złożył, informuje zainteresowanego o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK. Ustawa o PPK nie narzuca formy takiej informacji. Dla celów dowodowych, biorąc pod uwagę skutki ewentualnego braku reakcji osoby zatrudnionej, dla tej informacji należy zachować formę pisemną lub elektroniczną, z potwierdzeniem daty otrzymania przez osobę zatrudnioną.

WZÓR 2. Informacja pracodawcy o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK

…………………………………………..

nazwa podmiotu zatrudniającego

…………………………………………..

adres

……………………………………………

imię i nazwisko uczestnika PPK

…………………………………………..

PESEL

INFORMACJA

o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK

Informuję*, że podmiot zatrudniający ma obowiązek złożenia - w Pana/Pani imieniu - wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na wskazanych - w złożonym przez Pana/Panią oświadczeniu - rachunkach PPK, na rachunek PPK prowadzony przez ………………… (nazwa instytucji finansowej) …………………**.

…………………………………………..

data i podpis podmiotu zatrudniającego

Potwierdzenie otrzymania:

…………………………………………..

data i podpis uczestnika PPK

* Przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

** W terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji od podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie przez ten podmiot wniosku o wypłatę transferową.

WZÓR 3. Informacja o braku zgody pracownika na wypłatę transferową

INFORMACJA

o braku zgody na dokonanie wypłaty transferowej

1. Dane osoby zatrudnionej

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie o braku zgody na dokonanie wypłaty transferowej

W związku z przekazaną w dniu …… informacją o obowiązku złożenia w moim imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na moją rzecz i w moim imieniu inne podmioty zatrudniające, oświadczam, że nie wyrażam zgody na dokonanie wypłaty transferowej tych środków na mój rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK w moim imieniu i na moją rzecz zawarł podmiot zatrudniający, któremu składam niniejsze oświadczenie.

……….……………………

data i podpis osoby zatrudnionej

CZY JEST SKUTECZNE POINFORMOWANIE PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO PRZEZ UCZESTNIKA PPK O BRAKU ZGODY NA ZŁOŻENIE PRZEZ TEN PODMIOT WNIOSKU O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ DOKONANE PO UPŁYWIE 7 DNI OD OTRZYMANIA INFORMACJI O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY TAKIEGO WNIOSKU? CO NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO POINFORMOWANIE PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO O BRAKU ZGODY NA ZŁOŻENIE PRZEZ TEN PODMIOT WNIOSKU O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ?

Za bezskuteczne należy uznać poinformowanie przez uczestnika PPK o braku zgody na złożenie przez podmiot zatrudniający w imieniu tego uczestnika wniosku o wypłatę transferową dokonane po upływie określonego w ustawie 7-dniowego terminu liczonego od dnia otrzymania przez uczestnika informacji o obowiązku złożenia takiego wniosku. A zatem, w razie złożenia przez uczestnika takiego oświadczenia dopiero po upływie terminu podmiot zatrudniający powinien złożyć w imieniu uczestnika wniosek o dokonanie wypłaty transferowej. Przy tym przez poinformowanie podmiotu zatrudniającego o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową należy rozumieć faktyczne złożenie podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej oświadczenia uczestnika o braku przedmiotowej zgody. Dla ustalenia terminu złożenia tego oświadczenia należy stosować tzw. teorię doręczenia wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego. To oznacza, że należy uznać, iż podmiot zatrudniający został poinformowany o braku zgody w określonym ustawowo 7-dniowym terminie, jeśli przed upływem tego terminu mógł zapoznać się z jego treścią (zgodnie z art. 61 k.c.). W przypadku natomiast, jeśli oświadczenie zostało wysłane pocztą, za dzień poinformowania podmiotu zatrudniającego należy przyjąć dzień jego doręczenia podmiotowi zatrudniającemu, a w razie niepodjęcia przesyłki listownej przez ten podmiot - dzień pierwszego jej awizowania.

Źródło: "Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK" (stanowiska uzgodnione we współpracy z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie właściwości tego organu oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A.), www.mojeppk.pl

W przypadku nieotrzymania takiego braku zgody, jak również otrzymania go w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni, do dnia przekazania informacji o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową podmiot zatrudniający jest zobowiązany złożyć w imieniu uczestnika PPK, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł ten właśnie podmiot zatrudniający.

ZAPAMIĘTAJ!

W sytuacji braku zgody uczestnika PPK na złożenie tego wniosku środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Należy dopuścić w pełni możliwość podjęcia przez uczestnika PPK posiadającego kilka rachunków PPK decyzji o "konsolidacji" środków zgromadzonych tylko na niektórych z tych rachunków.

ZATRUDNIENIE NOWEJ OSOBY - PROCEDURA W ZAKRESIE WYPŁATY TRANSFEROWEJ ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA DOTYCHCZASOWYCH RACHUNKACH PPK

Etap 1. Podmiot zatrudniający przekazuje informacje o PPK, w tym informacje o konieczności złożenia oświadczenia o zawartych w imieniu i na rzecz danej osoby umowach o prowadzenie PPK.

Etap 2. Zatrudniona osoba składa oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK:

 • oświadczenie składane jest w ciągu 7 dni po upływie okresu, do którego zawarta powinna być na rzecz i w imieniu tej osoby umowa o prowadzenie PPK,

 • oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy.

Etap 3. Podmiot zatrudniający, który nie otrzymał oświadczenia wskazanego w etapie 2, nie podejmuje żadnych dalszych kroków.

Etap 4. Podmiot zatrudniający, który otrzymał oświadczenie wskazane w etapie 2, niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy o prowadzenie PPK na rzecz tego uczestnika PPK informuje go o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK:

 • dla celów dowodowych należy zachować formę pisemną informacji.

Etap 5. Uczestnik PPK może w terminie 7 dni od otrzymania informacji wskazanej w etapie 4 poinformować podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku wskazanego w etapie 4:

 • informacja o braku zgody składana jest na piśmie.

Etap 6. W sytuacji gdy podmiot zatrudniający otrzyma informację wskazaną w etapie 5, nie podejmuje żadnych dalszych działań.

Etap 7. Jeżeli podmiot zatrudniający nie otrzyma informacji wskazanej w etapie 5 albo otrzyma ją po upływie wskazanego w etapie 5 terminu, podmiot zatrudniający składa w imieniu uczestnika PPK, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą on ma zawartą w imieniu i na rzecz zatrudnionych osób umowę o prowadzenie PPK wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK na jeden rachunek, prowadzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie zatrudniającym.

Etap 8. Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot.

Informacje związane z wypowiedzeniem umowy o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową:

 1. zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową;
 2. informuje osobę zatrudnioną o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji osoba zatrudniona może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku.

WZÓR 4. Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową w przypadku zmiany instytucji finansowej

……………………………………………

nazwa podmiotu zatrudniającego

……………………………………………

adres

…………………………………………

imię i nazwisko uczestnika PPK

…………………………………………

PESEL

INFORMACJA

o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po zmianie instytucji finansowej

Informuję*, że podmiot zatrudniający ma obowiązek złożenia - w Pana/Pani imieniu - wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na Pana/Pani rachunku PPK, prowadzonym przez ………………………. (nazwa instytucji finansowej) ………………………., której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana, na Pana/Pani rachunek PPK, prowadzony przez ………………………. (nazwa instytucji finansowej) ………………………., z którą zawarto nową umowę o prowadzenie PPK**.

……………………………………………

data i podpis podmiotu zatrudniającego

Potwierdzenie otrzymania:

………………………………

data i podpis uczestnika PPK

* Przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

** W terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji od podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie przez ten podmiot wniosku o wypłatę transferową.

Przystąpienie do PPK osób w grupie wiekowej 55-70 lat

Ustawa o PPK dzieli osoby zatrudnione na trzy grupy i uzależnia od przynależności do określonej grupy wiekowej kwestie obejmowania PPK:

 1. osoby, które nie ukończyły 55 roku życia,
 2. osoby, które ukończyły 55, a nie ukończyły 70 roku życia,
 3. osoby, które ukończyły 70 rok życia.

PPK nie dotyczy osób zatrudnionych, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 rok życia. W imieniu i na rzecz tych osób nie są zawierane umowy o prowadzenie PPK.

Zaznaczyć wypada, że kwestia wieku istotna będzie zarówno w późniejszym okresie - już po "wejściu" w PPK - jak również na etapie obejmowania pracodawcy przepisami ustawy o PPK. Jeżeli pracownik ukończył 70 rok życia pomiędzy 1 stycznia 2021 r. (objęcie podmiotów finansów publicznych przepisami ustawy), a dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK, to nie będzie mógł zostać uczestnikiem PPK.

W przypadku osób, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, umowa o prowadzenie zawierana jest wyłącznie na ich wniosek. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do poinformowania tej osoby zatrudnionej o możliwości złożenia wniosku.

WZÓR 5. Wniosek o przystąpienie do PPK osoby w wieku 55-70 lat

……………………. …………………….

imię (imiona) i nazwisko miejscowość, data

…………………….

adres zamieszkania

…………………….

adres korespondencyjny

…………………….

nr telefonu i adres poczty elektronicznej

…………………….

numer PESEL lub data urodzenia w przypadku

osób nieposiadających numeru PESEL

…………………….

lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego

(seria i numer dowodu osobistego)

…………………….

oznaczenie podmiotu zatrudniającego

WNIOSEK

o przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych

Na podstawie ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) wnioskuję o zawarcie przez podmiot zatrudniający ……………………. w moim imieniu i na moją rzecz umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych z instytucją finansową prowadzącą pracownicze plany kapitałowe w tym podmiocie zatrudniającym.

W dniu złożenia wniosku ukończyłem 55 rok życia i nie ukończyłem 70 roku życia.

…………………….

podpis osoby zatrudnionej

Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej

Wpłaty do PPK obciążają zarówno uczestnika PPK, jak i podmiot zatrudniający. Wpłaty podstawowe wynoszą 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego.

Ustawa o PPK przewiduje możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika, ale tylko wówczas, gdy:

 1. spełnia ustawowe warunki ku temu,
 2. złoży stosowną deklarację.

Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku - będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. Taka decyzja uczestnika nie wpływa w żaden sposób na wysokość wpłat obciążających podmiot zatrudniający, które nadal wynosić będą 1,5% wynagrodzenia.

SŁOWNICZEK

Wynagrodzenie - według definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK, stanowi ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK bez stosowania ograniczenia rocznej kwoty "oskładkowania" oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Na wynagrodzenie składają się wszystkie te świadczenia otrzymywane przez uczestnika PPK, które stanowią podstawę wymiaru składek - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, nagrody, premie. Wszystkie te elementy składowe zarobków stanowią zarówno podstawę naliczenia wpłat, jak i tworzą wynagrodzenie odnośnie nieprzekraczalnej kwoty 120% wynagrodzenia minimalnego, która pozwala na obniżenie wpłat podstawowych.

WZÓR 6. Deklaracja dotycząca obniżenia wpłaty podstawowej

DEKLARACJA

w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

Oświadczenie*

Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) - dalej: ustawa o PPK, deklaruję finansowanie obniżonej wpłaty podstawowej do PPK w wysokości ……… % wynagrodzenia oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty podstawowej do PPK w powyższej wysokości**.

Oświadczam, że rezygnuję z obniżenia wpłaty podstawowej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.

* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie.

** Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, a uczestnik osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, to za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje.

……………………………………

data i podpis uczestnika PPK

……………………………………

data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

Podmiot zatrudniający nie uwzględnia tej deklaracji w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik deklaruje przy tym nadal procentową wartość wpłat. Może to być np. 0,6%, 1,15% - jakakolwiek wartość procentowa mieszcząca się pomiędzy 0,5% a 2% wynagrodzenia. Nie może on zadeklarować stałej kwoty, jak również zadeklarować wpłat tylko od pewnych składników wynagrodzenia (np. tylko od pensji zasadniczej).

WZÓR 7. Wzór obowiązkowej informacji w zakresie PPK

…………………………………..

nazwa podmiotu zatrudniającego

…………………………………..

adres

…………………………………..

imię i nazwisko osoby zatrudnionej

…………………………………..

PESEL

INFORMACJA

dotycząca PPK

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Ponadto informuję, że:

 • osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna - w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia - złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy;

 • osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie - w jej imieniu i na jej rzecz - umowy o prowadzenie PPK;

 • uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;

 • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

………………………………….

data i podpis podmiotu zatrudniającego

Potwierdzenie otrzymania:

………………………………….

data i podpis osoby zatrudnionej

Możliwość zadeklarowania wpłat dodatkowych

Zarówno uczestnik PPK, jak i podmiot zatrudniający mogą zdecydować się na zwiększenie wpłat. Wpłaty dodatkowe do PPK mogą objąć maksymalnie:

 • 2,5% wynagrodzenia - wpłaty podmiotu zatrudniającego,
 • 2% wynagrodzenia - wpłaty uczestnika PPK.

ZAPAMIĘTAJ!

Dodatkowe wpłaty zatrudnionej osoby i podmiotu zatrudniającego nie są ze sobą powiązane - mogą być deklarowane tylko przez uczestników, gdy podmiot zatrudniający ze swojej strony nie wyraża już woli ich opłacania i odwrotnie.

Wpłata dodatkowa uczestnika PPK jest określana w jego deklaracji. Ustawa o PPK ani przepisy wykonawcze nie określają wzoru takiej deklaracji, jak też jej treści. Deklaracja składana jest do podmiotu zatrudniającego, który jest nią związany.

Ustawa o PPK nie odnosi się jednak wprost do początku obowiązywania deklaracji o pierwszej wpłacie. Według stanowiska zawartego w informatorze "Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK" (stanowiska uzgodnione we współpracy z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie właściwości tego organu oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A.), deklaracja finansowania wpłaty dodatkowej obowiązuje od dnia złożenia jej przez uczestnika PPK. To oznacza, że od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi po złożeniu tej deklaracji należy naliczyć i pobrać wpłatę dodatkową.

Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji

 1. zmienić wysokość wpłaty dodatkowej,
 2. zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej.

Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji. Przez złożenie deklaracji należy rozumieć dotarcie jej do podmiotu zatrudniającego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Przepisy nie ograniczają w żaden sposób liczby deklaracji uczestnika PPK dotyczących zmian wysokości wpłaty dodatkowej, rezygnacji z wpłaty lub jej ustalenia.

ZAPAMIĘTAJ!

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.

Deklaracja uczestnika PPK wskazywać powinna na wysokość wpłaty dodatkowej. Może to obejmować każdą wartość procentową mieszczącą się w przedziale - powyżej 0% do maksymalnie 2% wynagrodzenia (np. 0,2%, 1%). Wpłaty dodatkowe nie mogą zostać wyrażone jako stała kwota (np. 80 zł miesięcznie), nie można jej również ograniczyć poprzez odniesienie jedynie do pewnych składników wynagrodzenia (np. naliczane tylko od pensji zasadniczej, z pominięciem dodatków do wynagrodzenia oraz nagród).

WZÓR 8. Deklaracja wpłat dodatkowych na PPK

DEKLARACJA

w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - data urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie*

Na podstawie art. 27 ust. 3 i ust 6 pkt 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) - dalej: ustawa o PPK, deklaruję finansowanie przeze mnie wpłaty dodatkowej do PPK w wysokości ………… % wynagrodzenia (maksymalnie 2% wynagrodzenia uczestnika PPK) oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK w powyższej wysokości.

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ust. 6 pkt 2 ustawy o PPK rezygnuję z finansowania wpłaty dodatkowej do PPK.

* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie.

………………………………….

data i podpis uczestnika PPK

………………………………….

data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

We wzorze zawartym na portalu mojeppk.pl (z wzorów tych zapewne stosunkowo często korzystać będą pracodawcy) - wskazuje się (podobnie, jak we wzorze dotyczącym obniżenia wpłat podstawowych) na dwie opcje:

 1. decyzję dotyczącą wpłaty dodatkowej (lub odpowiednio obniżenia wpłaty podstawowej) lub
 2. rezygnację z tej możliwości.

Z ustawy o PPK wynika, że deklaracje składane są przez osoby, które decydują się na wpłaty dodatkowe lub obniżenie wpłat podstawowych. Nie istnieje obowiązek pobierania oświadczeń w tym zakresie od wszystkich zatrudnionych osób.

Informacje dla osób, które zrezygnowały z PPK

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Dobrowolność wyraża się zarówno w możliwości nieprzystąpienia do PPK (art. 16 ustawy o PPK), jak i złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK art. 23 ustawy o PPK).

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. Wzór deklaracji określa rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:

 1. dane dotyczące uczestnika PPK:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - datę urodzenia,
  3. serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
 2. nazwę podmiotu zatrudniającego;
 3. oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

Składając deklarację, uczestnik rezygnuje z:

 • otrzymania wpłaty powitalnej (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji),
 • otrzymywania dopłat rocznych,
 • otrzymywania wpłat podstawowych ze środków podmiotu zatrudniającego.

O złożeniu deklaracji podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, informuje wybraną instytucję finansową.

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu kolejną deklarację.

WZÓR 9. Informacja podmiotu zatrudniającego o ponownym dokonywaniu wpłat na PPK

…………………………………

nazwa podmiotu zatrudniającego

…………………………………

adres

…………………………………

imię i nazwisko osoby zatrudnionej

…………………………………

PESEL

INFORMACJA

o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK

W związku ze złożeniem przez Pana/Panią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK informuję, że od 1 kwietnia ……… roku dokonywanie wpłat do PPK na Pana/Pani rachunek PPK zostanie wznowione, chyba że ponownie złoży Pan/Pani deklarację o rezygnacji z ich dokonywania.*

…………………………………

data i podpis podmiotu zatrudniającego

Potwierdzenie otrzymania:

…………………………………

data i podpis uczestnika PPK

Podmiot zatrudniający informuje podmiot zarządzający wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK.

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji przed 1 kwietnia po upływie 4 lat ukończył 70 rok życia. Podmiot zatrudniający dokonuje po 4 latach od złożenia deklaracji za uczestnika PPK, który po złożeniu deklaracji o rezygnacji, a przed dniem 1 kwietnia (po 4 latach od jej złożenia) ukończył 55 rok życia, wyłącznie na wniosek tego uczestnika PPK złożony do ostatniego dnia lutego.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. W takich sytuacjach wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

WZÓR 10. Wniosek o ponowne dokonywanie wpłat na PPK

WNIOSEK

o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

(dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące osoby zatrudnionej/uczestnika PPK

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - data urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

 1. Nazwa podmiotu zatrudniającego

 1. Oświadczenie

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) , wnoszę o dokonywanie wpłat do PPK*.

* Wpłat do PPK podmiot zatrudniający dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono niniejszy wniosek.

…………………………………

data i podpis osoby zatrudnionej/uczestnika PPK

…………………………………

data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu

ZAPAMIĘTAJ!

Złożenie deklaracji o rezygnacji z wpłat na PPK nie jest równoznaczne z wypłatą środków zgromadzonych na rachunku uczestnika. Środki na nim pozostają, jedynie rachunek nie jest zasilany nowymi wpłatami. Do ich wypłaty potrzebna jest osobna decyzja uczestnika PPK.

Podstawa prawna

 • art. 2 ust. 1 pkt 40, art. 12, art. 19, art. 23 ust. 10, art. 27 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1102)

©℗

MAREK ROTKIEWICZ

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych z tego zakresu, wykładowca, trener

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK