Monitor Księgowego 4/2021, data dodania: 16.03.2021

BILANS 2020. Gdzie jednostki powinny składać swoje sprawozdanie finansowe

Jednostki sporządzające swoje sprawozdania finansowe za rok 2020 nie mogą liczyć - jak to miało miejsce w poprzednim roku - na przesunięcie terminów zamknięcia ksiąg rachunkowych. Tym samym nie przesuwają się terminy ich zatwierdzenia i składania w repozytorium KRS lub szefowi KAS. Wyjątkiem najprawdopodobniej będą objęte sprawozdania finansowe organizacji non-profit, dla których MF planuje przedłużenie terminu sporządzenia sprawozdań finansowych.

W tabeli przedstawiono, gdzie i kiedy powinny składać swoje sprawozdania finansowe wraz z innymi dokumentami jednostki do tego zobowiązane.

Tabela. Miejsce i termin składania rocznego sprawozdania finansowego

Rodzaj jednostki

Miejsce, do którego przekazuje się roczne sprawozdanie finansowe

Termin złożenia sprawozdania finansowego

1.

Podatnicy CIT sporządzający roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i wpisani do rejestru przedsiębiorców w KRS

Repozytorium dokumentów finansowych KRS

Roczne sprawozdania finansowe wraz z dokumentami jednostka przekazuje do KRS poprzez stronę internetową KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/home). Dostępne są tam dwie opcje:

  • bezpłatna (zakładka "bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych"),
  • płatna (zakładka "S24 - rejestracja spółki inne wnioski").

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia

Art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości nakazuje, by kierownik jednostki złożył we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania z działalności, także to sprawozdanie - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ponieważ roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor), to ostatecznym terminem złożenia zatwierdzonego sprawozdania jest 15 lipca.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie (tj. do 15 lipca), a także 15 dni po jego zatwierdzeniu (por. art. 69 ust. 2 uor).

2.

Podatnicy CIT sporządzający roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR i wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS

Repozytorium dokumentów finansowych KRS

(patrz wyjaśnienia wyżej)

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia

(patrz wyjaśnienia wyżej)

3.

Spółki osobowe prawa handlowego wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS

Repozytorium dokumentów finansowych KRS

(patrz wyjaśnienia wyżej)

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia

(patrz wyjaśnienia wyżej)

4.

Pozostali podatnicy CIT

Szef KAS

Roczne sprawozdania finansowe wraz z dokumentami jednostka przekazuje do szefa KAS przez bezpłatną aplikację na stronie www.podatki.gov.pl (w zakładce aplikacja e-sprawozdania finansowe)

10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. nie później niż do 10 lipca 2021 r.

(patrz. art. 27 ust. 2 updop)

Uwaga (!)

Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, które przewidują zmianę art. 27 ust. 2 updop i wydłużenie tego terminu do 15 dni od daty zatwierdzenia; w chwili obecnej projekt ustawy jest w fazie opiniowania).

5.

Osoby fizyczne sporządzające roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

Szef KAS

(patrz wyjaśnienia wyżej)

W sytuacji gdy roczne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu dodatkowym obowiązkiem jest przekazanie go do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (sprawozdanie składa się w punktach przyjmowania ogłoszeń lub po zalogowaniu na Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: http://pdi.ms.gov.pl)

Ponieważ zeznanie podatkowe za 2020 r. należy przekazać do szefa KAS do 30 kwietnia 2021 r., termin ten dotyczy również przekazania sprawozdania finansowego.

Złożenie do publikacji w MSiG w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania (jeśli dotyczy).

6.

Spółki cywilne sporządzające roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i wspólnicy tych spółek (podatnicy zarówno PIT, jak i CIT)

Brak obowiązku przekazania rocznych sprawozdań finansowych (nie przekazuje się ani do rejestru KRS, ani do szefa KAS).

Jednakże gdy roczne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu, obowiązkiem jest przekazanie go do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Złożenie do publikacji w MSiG w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania (jeśli dotyczy).

Należy przypomnieć, że Ministerstwo Finansów nie planuje w tym roku przedłużenia terminów (określonych w ustawie o rachunkowości) na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek. Jednakże w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje non profit, których działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie i pracy społecznej, rozważane jest niewielkie przesunięcie terminów, tak aby wyjść naprzeciw ich postulatom, uwzględniając jednocześnie potrzebę tworzenia kluczowych informacji statystycznych dla funkcjonowania państwa. W momencie tworzenia bieżącego wydania "MONITORA księgowego" projekt rozporządzenia w tej sprawie nie został jeszcze opublikowany.

Podstawa prawna

  • art. 53 ust. 1, art. 69 ust.1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217

  • art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK