Biuletyn VAT 9/2020, data dodania: 08.09.2020

Slim VAT - zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 r.

18 sierpnia br. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz Prawo bankowe. Wprowadza on zapowiadane przez MF zmiany tzw. slim VAT. Z projektu wynika, że większość zmian będzie obowiązywało od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które będą obowiązywały od 2022 r. Projekt trafił do konsultacji. MF zachęca do zgłaszania uwag i propozycji.

Jak wynika z komunikatu MF, SLIM VAT (Simple Local And Modern) jest programem pilotażowym. Powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki formalne utrudniające prowadzenie biznesu. Dlatego też MF zachęca, aby w ramach konsultacji publicznych zgłaszać uwagi i opinie.

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

 • proste fakturowanie
 • ułatwienia dla eksporterów
 • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
 • korzyści finansowe.

Ponadto doprecyzowuje dotychczasowe rozwiązania m.in. w zakresie split payment, WIS-ów, JPK, białej listy podatników.

Projektowane zmiany w ustawie o VAT

Lp.

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega zmian

1.

Prezenty o małej wartości

Zostanie podniesiony limit dla prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł, natomiast limit dla prezentów rejestrowanych zostanie bez zmian (100 zł).

2.

Faktury korygujące

 1. faktury korygujące in minus będziemy rozliczać już w miesiącu ich wystawienia, pod warunkiem posiadania dokumentacji, z której ma wynikać uzgodnienie z nabywcą warunków tego obniżenia;
 2. posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie będzie konieczne;
 3. nabywca obniży VAT w miesiącu, w którym warunki obniżenia zostaną ustalone ze sprzedawcą;
 4. zostaną uregulowane w ustawie o VAT zasady rozliczeń faktur korygujących in plus; będzie to okres, kiedy powstała przyczyna ich wystawienia; oznacza to, że ustawodawca postanowił uregulować w ustawie dotychczasową praktykę.

3.

Kursy walut

Będzie można stosować ten sam kurs walut dla VAT, PIT i CIT. Wybór będzie należał do podatnika, czy skorzysta z tej opcji. Gdy zdecyduje się na to rozwiązanie, będzie musiał je stosować co najmniej przez 12 miesięcy.

4.

Zaliczki eksportowe

Stawkę 0% do zaliczki eksportowej będzie można stosować pod warunkiem, że wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, a nie - jak do tej pory - 2 miesięcy.

5.

Odliczenie VAT

 1. na odliczenie VAT będziemy mieć w sumie 4 miesiące zamiast obecnych 3 miesięcy;
 2. podatnik refakturujący usługi noclegowe na inny podmiot odliczy VAT od ich zakupu.

6.

Kwartalne rozliczenie

Prawo do składania deklaracji kwartalnych utracą podatnicy dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a nie - jak do tej pory - dokonujący dostaw i świadczenia usług z tego załącznika; limit sprzedaży, powyżej którego traci się prawo do rozliczeń kwartalnych, pozostał bez zmian.

7.

Split payment

 1. z rachunku VAT będą mogły być regulowane należności celne oraz kwota podatku na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego;
 2. z ustawy o VAT będzie wprost wynikało, że split payment stosujemy, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł, a gdy kwoty na fakturze są w walucie obcej, do przeliczenia stosujemy taki sam kurs jak do ustalenia podstawy opodatkowania;
 3. wprowadzony zostanie nowy załącznik nr 15 do ustawy - zmiana polega na zastąpieniu starej PKWiU 2008 nową PKWiU 2015; zdaniem MF zastosowanie nowej PKWiU praktycznie gwarantuje, że zakres załącznika nr 15, a więc i zakres obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, pozostanie bez zmian; jednocześnie zrezygnowano z wprowadzenia CN do załącznika nr 15;
 4. nie trzeba będzie stosować split payment, gdy strony będą stosowały również potrącenia pozakodeksowe;
 5. wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia z wnioskiem o wypłatę z rachunku VAT przez podmiot, który nie jest podatnikiem VAT.

8.

Sprzedaż podróżnym - TAX FREE

 1. utworzenie na PUESC platformy TAX FREE, co spowoduje wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów;
 2. podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz podróżnych będą musieli dokonać rejestracji na platformie PUESC do systemu TAX FRE, który będzie służył również do prowadzenia specjalnej ewidencji, wystawiania dokumentów TAX FRE, które będą mogły być doręczone kupującemu również w formie elektronicznej;
 3. sprzedawcy, aby uzyskać prawo do zastosowania stawki 0%, będą musieli uzyskać elektroniczne potwierdzenie wywozu towaru poza UE;
 4. sprzedawcy, który dokonują sprzedaży podróżnym, będą musieli wymienić kasy na kasy online do końca 2021 r.

9.

Zwolnienie podmiotowe

 1. zastąpienie PKWiU 2008 nową PKWiU; zmiana nie spowoduje zmian merytorycznych;
 2. sprzedaż zarówno części, jak i akcesoriów do samochodów i motocykli spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego.

10.

WIS

 1. możliwość uzyskania WIS dla towaru, który jest klasyfikowany według PKWiU;
 2. gdy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS będzie się pokrywał z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa zostanie rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana, co zostanie stwierdzone w postanowieniu organu wydającego WIS, na które będzie służyło zażalenie;
 3. WIS nie będzie dawała ochrony, gdy sklasyfikowane towary lub usługi będą przedmiotem nadużycia prawa, co musi potwierdzić decyzja;
 4. WIS będzie ważna tylko 3 lata od jej wydania.

11.

Biała lista podatników

 1. rezygnacja z publikacji numerów PESEL w wykazie;
 2. wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi KAS niektórych informacji o rachunkach nieprzekazywanych w ramach systemu STIR (ze względu na wyłączenie określone w art. 119zh Ordynacji podatkowej) w celu zamieszczenia tych informacji w wykazie.

oprac. Joanna Dmowska

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK