Biuletyn VAT 11/2020, data dodania: 05.11.2020

Czy spółka wykreślona z rejestru VAT powinna skorygować odliczony podatek, gdy nie została jeszcze zlikwidowana

PROBLEM

W złożonej deklaracji za styczeń 2016 r. spółka wykazała nabycie nieruchomości. W czerwcu 2016 r. wspólnicy spółki podjęli uchwałę o zakończeniu działalności w sposób inny niż przez likwidację (art. 67 § k.s.h.). Jednym z warunków zakończenia działalności była sprzedaż nieruchomości będącej w posiadaniu spółki. Do dziś spółka nie sprzedała nieruchomości. Od lipca 2016 r. spółka nie prowadziła czynności opodatkowanych VAT (nie dokonywała żadnej sprzedaży ani zakupów). Ze względu na to, że spółka nie składała deklaracji, została w 2018 r. wykreślona przez organ podatkowy z rejestru czynnych podatników VAT. Czy spółka powinna skorygować odliczony VAT od zakupu nieruchomości, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?

RADA

W związku z wykreśleniem w 2018 r. z rejestru czynnych podatników VAT spółka nie jest obowiązana do korekty VAT odliczonego od zakupu nieruchomości. Korekta podatku odliczonego będzie konieczna, jeżeli spółka dokona zwolnionej z VAT dostawy tej nieruchomości lub wykaże ją w sporządzanym w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej spisie z natury ze zwolnieniem z VAT. Gdyby jedno z tych zdarzeń nastąpiło w 2020 r., kwotę korekty stanowiłoby 6/10 kwoty podatku odliczonego przy nabyciu tej nieruchomości. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy spółce przysługiwało w ogóle prawo do odliczenia VAT od zakupu nieruchomości, którą miała wykorzystywać do działalności.

Odliczenie VAT od zakupów związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności

Z prawa do odliczenia mogą korzystać m.in. podatnicy, którzy dokonują zakupów towarów i usług w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającymi na wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT. Potwierdzał to wielokrotnie TSUE, czego przykładem może być wyrok z 14 lutego 1985 r. w sprawie 268/83. Dotyczył możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem nieruchomości, która w przyszłości miała być wykorzystana w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wyroku tym Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest stanowisko, iż podatek naliczony podlega zwrotowi dopiero z chwilą rozpoczęcia faktycznego użytkowania nieruchomości. Prowadzi to do wniosku, że jeżeli przedmiotową nieruchomość spółka miała zamiar wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych (do prowadzenia działalności opodatkowanej), przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT przy nabyciu nieruchomości w styczniu 2016 r.

Korekta odliczonego VAT, gdy zmieniono przeznaczenie nieruchomości

Zakres, w jakim podatnicy są obowiązani (chociaż niekiedy jest to uprawnienie) do korygowania odliczonego VAT, jest określony przede wszystkim przepisami art. 91 ustawy o VAT. Z przepisów tych nie wynika jednak, aby wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT stanowiło przesłankę wystąpienia obowiązku korekty podatku odliczonego. A zatem w przedstawionej sytuacji w związku z wykreśleniem w 2018 r. z rejestru czynnych podatników VAT spółka nie stała się obowiązana do korekty podatku odliczonego.

Ważne

Sam fakt wykreślenia podatnika z rejestru VAT nie oznacza, że na podatniku ciąży obowiązek korekty odliczonego VAT.

Przesłanką wystąpienia obowiązku korekty podatku odliczonego przez spółkę przy nabyciu nieruchomości nie jest również przedłużający się okres sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Spółka będzie zobowiązana dokonać korekty, gdy:

  1. sprzeda nieruchomość i dostawa ta będzie zwolniona z VAT albo
  2. wykaże nieruchomość w sporządzanym w związku z rozwiązaniem spółki spisie z natury ze zwolnieniem z VAT (art. 91 ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).

Korekta nie będzie natomiast konieczna, jeżeli dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie opodatkowana VAT (według stawki 8% lub 23%) lub jeżeli nieruchomość ta zostanie opodatkowana VAT (według stawki 8% lub 23%) w sporządzanym w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej spisie z natury.

Ustalenie kwoty VAT podlegającej korekcie

Kwotę korekty stanowić będzie część kwoty podatku odliczonego przy nabyciu nieruchomości przypadająca na pozostały okres korekty. Dla nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi 10 lat. Nieruchomość została oddana do użytkowania w 2016 r., a więc w 2020 r. do końca okresu korekty zostało 6 lat. Dlatego gdyby jedno ze wskazanych zdarzeń, tj.:

  • dostawa nieruchomości zwolniona z VAT lub
  • wykazanie nieruchomości ze zwolnieniem z VAT w spisie z natury sporządzanym w związku z rozwiązaniem spółki,

nastąpiło w 2020 r., kwotę korekty stanowić będzie 6/10 kwoty odliczonego VAT.

Przykład

Spółka zakupiła w 2016 r. nieruchomość o wartości 1 000 000 zł, VAT 230 000 zł, i odliczyła VAT z tego tytułu. W listopadzie 2020 r. sprzedała tę nieruchomość i zastosowała zwolnienie do tej dostawy. W tym przypadku w JPK_V7M za listopad (poz. K_44 i P_44) musi skorygować odliczony VAT w wysokości: (-) 138 000 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 86 oraz art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK