Monitor Księgowego 8/2020 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 18.08.2020

Ściąga. Tarcza antykryzysowa od 1.0 do 4.0 - pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym

Tabela 1. Zestawienie rodzajów wsparcia dla firm

Lp.

Rodzaj wsparcia

Komu przysługuje

1

2

3

1.

Możliwość modyfikacji w zakresie nieprzerwanego odpoczynku oraz warunków zatrudnienia:

l ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego,

l zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy,

l zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę

Każdemu pracodawcy:

● u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i

● który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 15zf ustawy o COVID-19

2.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:

l pracowników,

l osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo

l osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

Przedsiębiorcom mikro, małym i średnim w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Podstawa prawna:

art. 15zzb ustawy o COVID-19

3.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

l przestojem ekonomicznym albo

l obniżonym wymiarem czasu pracy

Wszystkim przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, u których:

● wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

● wystąpił okres przestoju ekonomicznego lub pracownikom został obniżony wymiar czasu pracy,

● nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek,

● nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości,

● zostało zawarte porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Prawo do otrzymania dofinansowania na podstawie tego przepisu mają także:

● organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

● instytucje kultury - państwowe lub prowadzone wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

● kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne

Podstawa prawna:

art. 15g ustawy o COVID-19

4.

Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń (i należnych od nich składek) osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, u których wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Podstawa prawna:

art. 15zze ustawy o COVID-19

5.

Podwyżka kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym (od kwietnia 2020 r.)

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, którzy otrzymują z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Podstawa prawna:

art. 26a ustawy o PFRON

l art. 17, art. 81 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

6.

Dodatkowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dodatkowe dofinansowanie mogą otrzymać pracodawcy będący:

● przedsiębiorcami,

● organizacjami pozarządowymi lub podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

kościelnymi osobami prawnymi oraz ich jednostkami organizacyjnymi

- korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy pracodawcy ci mogą otrzymać dofinansowanie:

● części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz

● należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna:

art. 15zze1 ustawy o COVID-19

7.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach zajmujących się zabytkami

Od 16 maja 2020 r. przysługuje:

● osobie prawnej,

● jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub

● osobie fizycznej

- której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego.

Pomoc obejmuje prawo do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej.

Podstawa prawna:

art. 15ga ustawy o COVID-19

8.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem etatu

W razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:

● przedsiębiorcy,

● organizacje pozarządowe,

● podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

● instytucje kultury,

● kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne

- mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie ze środków FGŚP świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, dofinansowania wynagrodzenia pracowników (oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od uzyskanego wsparcia).

Podstawa prawna:

art. 15gg ustawy o COVID-19

9.

Przedłużenie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Podmioty, które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 27 października 2020 r. Ze względu na trwający stan epidemii proces wdrażania PPK w tych podmiotach został przesunięty o pół roku.

Podstawa prawna:

art. 54 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

10.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych, pod warunkiem że byli zgłoszeni jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19

11.

Zwolnienie z obowiązku opłacania 50% składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 10-49 ubezpieczonych, pod warunkiem że byli zgłoszeni jako płatnicy składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19

12.

Zwolnienie spółdzielni socjalnych z obowiązku opłacenia składek należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Płatnikowi składek będącemu spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 1b ustawy o COVID-19

13.

Zwolnienie płatników będących przedsiębiorcami z obowiązku opłacenia składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

● prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i

● przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 2 ustawy o COVID-19

14.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek dla płatników prowadzących działalność za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i

1) przychód z tej działalności był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz

2) dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 2a ustawy o COVID-19

15.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla płatników korzystających z ulgi na start za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Płatnikom składek korzystającym z tzw. "ulgi na start" opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

● prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i

● przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie:

- nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo

- był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 2b ustawy o COVID-19

16.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Duchownym albo przełożonym domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej będących płatnikiem składek.

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 3 ustawy o COVID-19

17.

Odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty - według uproszczonej procedury i bez opłaty prolongacyjnej

Wszystkim płatnikom składek, którzy mają problemy z terminowym opłaceniem składek z powodu epidemii COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 29 ustawy systemowej

art. 15zb ustawy o COVID-19

18.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło

Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło,

- także w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia, ale pod warunkiem, że podlegała ubezpieczeniom (obowiązkowo lub dobrowolnie) także z tytułu prowadzenia tej działalności.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

● rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i

● nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,

● zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.

UWAGA! Wymogów tych nie stosuje się do przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu,
art. 15zv, art. 15zx ustawy o COVID-19

art. 52r ustawy o PIT

19.

Ulgi w zapłacie podatku w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty i umorzenia - w formie uproszczonej i bez opłaty prolongacyjnej

Każdemu podatnikowi (płatnikowi), który ma trudności z zapłatą podatku lub terminową zapłatą podatku.

Podstawa prawna:

art. 57, art. 67a-67e Ordynacji podatkowej

art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19

20.

Przedłużenie terminów wejścia w życie nowych przepisów podatkowych oraz niektórych terminów zapłaty i obowiązków sprawozdawczych

Zestawienie dotyczące podatków oraz zestawienie dotyczące obowiązków sprawozdawczych w rachunkowości zostało ujęte w odrębnym zestawieniu (zob. tabela 2 i tabela 3).

21.

Wsparcie dla branży turystycznej oraz dla przedsiębiorców zajmujących się organizacją wystaw i kongresów, działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową, lub organizacją wystaw tematycznych, lub imprez plenerowych

Rodzaje wsparcia dla branży turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej zostały wymienione w zestawieniu w tabeli nr 4.

22.

Wsparcie dla branży transportowej

Rodzaje wsparcia dla branży transportowej zostały wymienione w odrębnym zestawieniu (zob. tabela nr 5).

23.

Wsparcie w wypełnianiu należności cywilnoprawnych

Rodzaje wsparcia w wypełnianiu zobowiązań cywilnoprawnych zostały wymienione w odrębnym zestawieniu (zob. tabela nr 6).

24.

Wsparcie w zaciąganiu kredytów lub innych zobowiązań - poręczenia i gwarancje z BGK

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy zaciągają kredyty z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Podstawa prawna:

art. 15zzzd ustawy o COVID-19

25.

Dofinansowanie kosztów działalności przedsiębiorców (samozatrudnionych), u których wystąpił wysoki spadek obrotów

Przedsiębiorcom - osobom fizycznym niezatrudniającym pracowników.

Pomoc jest przyznawana w przypadku wysokich spadków obrotów, tj. spadków o co najmniej 30%, które wystąpiły w następstwie COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15zzc ustawy o COVID-19

26.

Jednorazowa pożyczka do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Podstawa prawna:

art. 15zzd ustawy o COVID-19

27.

Mikropożyczki dla organizacji pozarządowych

Mikropożyczki (do 5000 zł) mogą być udzielane organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. spółdzielniom socjalnym) na działalność statutową.

Pożyczka jest obsługiwana przez powiatowe urzędy pracy i podlega umorzeniu pod warunkiem, że podmiot będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia.

Podstawa prawna:

art. 15zzda ustawy o COVID-19

28.

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Tego rodzaju wsparcie jest przewidziane dla:

● wszystkich przedsiębiorców (mikro, małych, średnich i dużych),

● organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Banki mogą dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu

lub pożyczki, pod warunkiem że:

● kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r.,

● zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy,

● dokonaną przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31f ustawy o COVID 19

29.

Wsparcie finansowe w formie:

l pożyczek, tzw. płynnościowych,

l gwarancji lub poręczenia,

l refinansowania kosztów leasingu oraz

l innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność

gospodarczą na terytorium Polski.

Z pomocy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

● których trudna sytuacja finansowa nie wynika z prawnych zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się wywołanej nim choroby,

● wobec których ogłoszono upadłość,

● wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna:

art. 1-12 ustawy nowelizującej z 16 kwietnia 2020 r.

30.

Wsparcie dla właścicieli jachtów komercyjnych

Beneficjentami wsparcia mogą być ci właściciele lub armatorzy, których działalność nie może być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19. Wsparcie może zostać przeznaczone na wycofanie jachtu komercyjnego z wykonywania aktualnie prowadzonej działalności poprzez:

● zezłomowanie albo

● przystosowanie do wykonywania innej działalności.

Podstawa prawna:

art. 15ma ustawy o COVID-19

Dz.U. z 2020 r. poz. 1167

31.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Ustawa nowelizująca z 19 czerwca 2020 r. wprowadza możliwość ubiegania się o dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych. Dopłaty dotyczą kredytów udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 2-13 ustawy nowelizującej z 19 czerwca 2020 r.

32.

Dodatek solidarnościowy

Od 21 czerwca 2020 r. pracownicy, którzy po 15 marca 2020 r. utracili źródło zarobkowania w związku kryzysem wywołanym przez COVID-19, mogą ubiegać się o świadczenie pomocowe wypłacane przez ZUS. Świadczenie to przeznaczone jest tylko dla byłych pracowników. Nie obejmuje osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia, o świadczenie usług czy też umowy o dzieło. Wypłata przysługuje za okres maksymalny od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w kwocie 1400 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

art. 2-5, art. 7-8, art. 12-14 ustawy o dodatku solidarnościowym

Podstawa prawna:

● ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako "ustawa o COVID-19"

● ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - w tabeli jako "ustawa nowelizująca z 31 marca 2020 r."

● ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - Dz.U. z 2020 r. poz. 695; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 - w tabeli jak "ustawa nowelizująca z 16 kwietnia 2020 r."

● ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 - w tabeli jako "ustawa nowelizująca z 19 czerwca 2020 r."

● ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875 - w tabeli jako "ustawa o PFRON"

● ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako "ustawa o PIT"

● ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875 - w tabeli jako "ustawa systemowa"

● ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako "Ordynacja podatkowa"

● ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 1068 - w tabeli jako "ustawa o dodatku solidarnościowym"

● rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne - Dz.U. z 2020 r. poz. 1167

Tabela 2. Przedłużenie terminów podatkowych - zestawienie

Lp.

Rodzaj obowiązku

Nowy termin

Szczegóły regulacji/Podstawa prawna

1

2

3

4

CIT

1.

Zeznanie roczne CIT

1 czerwca 2020 r.

Do 1 czerwca 2020 r. został przedłużony termin złożenia zeznania CIT-8 oraz zapłaty podatku. Przedłużenie terminu obejmuje zeznania za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 542

2.

Zeznanie roczne CIT podatników zwolnionych lub prowadzących działalność pożytku publicznego

31 lipca 2020 r.

Do 31 lipca 2020 r. zeznania mogą złożyć podatnicy CIT, którzy:

● osiągali wyłącznie przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub

● osiągnęli przychody z działalności pożytku publicznego stanowiące co najmniej 80% łącznych przychodów podatnika.

Dla tej grupy podatników CIT przedłużenie terminu obejmuje zeznania za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 542

3.

Informacje IFT-2R

Do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Przedłużenie terminu ma zastosowanie w przypadku płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 1, mają obowiązek przesłania podatnikom nieposiadającym siedziby lub zarządu na terytorium Polski oraz urzędowi skarbowemu - informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (IFT-2R). Płatnicy są obowiązani przesłać informację w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 563

4.

Informacje o cenach transferowych

Do 31 grudnia 2020 r.

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o CIT, przedłuża się:

1) do 31 grudnia 2020 r. - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

5.

Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Do 31 grudnia 2020 r.

Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o CIT, przedłuża się:

1) do 31 grudnia 2020 r. - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

6.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Przedłuża się do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

7.

Podatek od przychodów z budynków

Zwolnienie z podatku za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody ustalone za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 38ha ustawy o CIT

8.

Podatkowe grupy kapitałowe

Utrzymanie statusu PGK w roku podatkowym obejmującym 2020 r.

Podatkowa grupa kapitałowa, która poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, nie utraci statusu podatnika CIT nawet, jeżeli nie spełni warunków ustawowych określonych w:

● art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o CIT (tzn. w spółkach należących do PGK wystąpią zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa),

● art. 1a pkt 4 ustawy o CIT (tzn. podatkowa grupa kapitałowa nie osiągnie udziału dochodów w przychodach - w wysokości co najmniej 2%).

Jeżeli podatnik (PGK) poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, warunki ustawowe uznaje się za spełnione, czyli uznaje się z mocy prawa, że spełniony jest warunek:

● braku zaległości w podatkach oraz

● minimalnego udziału dochodu w przychodach.

Domniemanie to ma zastosowanie do roku podatkowego, który:

● rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub

● rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., a przed 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 38n ustawy o CIT

9.

Certyfikat rezydencji niezawierający terminu ważności

Jest ważny przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez 2 miesiące po ich odwołaniu

Jeżeli 12-miesięczny okres obowiązywania certyfikatu rezydencji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku może uwzględniać certyfikat rezydencji przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Podstawa prawna:

art. 31ya ustawy o COVID-19

10.

Kopia certyfikatu rezydencji

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu

Miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji.

Podstawa prawna:

art. 31ya ustawy o COVID-19

11.

Certyfikat rezydencji z 2019 r.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu

Warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie tego podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Podstawa prawna:

art. 31ya ustawy o COVID-19

12.

Podatek u źródła

Do 31 grudnia 2020 r.

Do 31 grudnia 2020 r. nie będą obowiązywać przepisy wprowadzające procedurę poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1096

PIT

1.

Obowiązek przekazania e-sprawozdania finansowego przez podatników PIT

31 lipca 2020 r.

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 570

2.

Zeznania roczne PIT

1 czerwca 2020 r.

Złożenie zeznania PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu.

Podatnik nie zapłaci kary z kks, a także odsetek za zwłokę za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 r., pod warunkiem że zapłaci podatek do 1 czerwca 2020 r

Podstawa prawna:

art. 15zzj ustawy o COVID-19

Dz.U. z 2020 r. poz. 728

3.

Złożenie deklaracji DSF-1 i zapłata daniny solidarnościowej

1 czerwca 2020 r.

Złożenie deklaracji DSF-1 i zapłata daniny solidarnościowej bez sankcji karno-skarbowych do 1 czerwca 2020 r. połączone jest z zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od danin solidarnościowych wpłaconych po 30 kwietnia 2020 r. Zaniechanie obejmuje odsetki naliczone za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 15zzj ustawy o COVID-19

Dz.U. z 2020 r. poz. 916

4.

1% podatku na rzecz OPP

Może być wykazana:

● w zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo

● w korekcie zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.

Podatnik może zadecydować o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w późniejszym terminie. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje tę kwotę również na podstawie wniosku wypełnionego w:

1) zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.,

2) oświadczeniu podatnika złożonym do 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 52v ustawy o PIT

5.

Informacje o cenach transferowych

Do 31 grudnia 2020 r.

Termin złożenia informacji o cenach transferowych przedłużono:

1) do 31 grudnia 2020 r. - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

2) o 3 miesiące - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

6.

Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Do 31 grudnia 2020 r.

Termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłużono:

1) do 31 grudnia 2020 r. - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

2) o 3 miesiące - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

7.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

3 miesiące, licząc od upływu terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

W przypadku gdy podatnik zdecyduje się skorzystać z przedłużonego terminu złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych - grupowej dokumentacji cen transferowych - ma 3 miesiące, licząc od dnia następującego po upływie wydłużonego terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

8.

Zaliczki na podatek od umów o pracę

Zaliczki pobrane w marcu 2020 r. należy wpłacić do 20 sierpnia 2020 r.

Jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu ­COVID-19.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 972

Zaliczki pobrane w kwietniu należy wpłacić do 20 października 2020 r.

Jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu ­COVID-19.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 972

Zaliczki pobrane w maju 2020 r. należy wpłacić do 20 grudnia 2020 r.

Jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu ­COVID-19.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 972

9.

Zaliczki na podatek z tytułu działalności wykonywanej osobiście

Zaliczki pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. należy wpłacić do 1 czerwca 2020 r.

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. przez płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, obowiązek ich wpłaty podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 52o ustawy o PIT

Zaliczki pobrane w maju należy wpłacić do 20 grudnia 2020 r.

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w maju 2020 r. przez płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, obowiązek ich wpłaty podlega wykonaniu w terminie do 20 grudnia 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 972

10.

Podatek od przychodów z budynków

Zwolnienie z podatku za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków obejmuje przychody ustalone za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 52pa ustawy o PIT

11.

Certyfikat rezydencji niezawierający terminu ważności

Jest ważny przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez 2 miesiące po ich odwołaniu

Jeżeli 12-miesięczny okres obowiązywania certyfikatu rezydencji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku może uwzględniać certyfikat rezydencji przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Podstawa prawna:

art. 31ya ustawy o COVID-19

12.

Kopia certyfikatu rezydencji

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu

Miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji.

Podstawa prawna:

art. 31ya ustawy o COVID-19

13.

Certyfikat rezydencji z 2019 r.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu

Warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie tego podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Podstawa prawna:

art. 31ya ustawy o COVID-19

14.

Podatek u źródła

Do 31 grudnia 2020 r.

Do 31 grudnia 2020 r. nie będą obowiązywać przepisy wprowadzające procedurę poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1095

VAT

1.

Ewidencja VAT i JPK_VAT wraz z deklaracją

1 października 2020 r.

Na 1 października 2020 r. został przesunięty termin wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe, szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji VAT. Przesunięty też został termin składania ­
JPK_VAT w formie jednego pliku zawierającego ewidencję i deklarację VAT

Podstawa prawna:

● art. 72 ustawy nowelizującej z 19 czerwca 2020 r.

2.

Matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 r.

Na 1 lipca 2020 r. został przełożony termin wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. "matrycę stawek VAT" (miały one wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.). Od 1 lipca 2020 r. moc prawną zyskają też Wiążące Informacje Stawkowe wydawane od 1 listopada 2019 r. na podstawie przepisów o nowej matrycy VAT

Podstawa prawna:

art. 63 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

3.

Kasy online

Od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą musieli wprowadzić podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedający węgiel do celów opałowych (termin ten został przedłużony o pół roku)

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1059

Od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. kasy online obowiązkowo wprowadzą podatnicy świadczący usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze, opieki medycznej i wstępu do obiektów sportowych i klubów fitness (termin ten został przedłużony o pół roku).

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1059

Akcyza

1.

Papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie

Do 31 grudnia 2020 r. - zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy

Do 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie zwolnione są z oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Dotyczy to wyrobów, w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1092

Do 30 kwietnia 2021 r. - zwolnienie z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy

Do 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie zwolnione są z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy. W tym przypadku chodzi o wyroby, co do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1092

Za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. - zaniechanie poboru podatku

Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1159

Podatki lokalne

1.

Podatek od nieruchomości - terminy płatności

Termin płatności wskazany w uchwale rady gminy (maksymalnie do 30 września 2020 r.)

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

W uchwale rada gminy może przedłużyć terminy płatności rat również:

1) organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz

2) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15q ustawy o COVID-19

2.

Podatek od nieruchomości - zwolnienia

Termin zwolnienia wskazany w uchwale rady gminy

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W uchwale rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15p ustawy o COVID-19

Ordynacja podatkowa

1.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami

(ORD-U)

Do 5 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który są sporządzane.

Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Informacje te sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego (§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych).

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 563

2.

ZAW-NR

14 dni od dnia zlecenia przelewu

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek nieujawniony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy o PIT i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 ustawy o CIT, przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu

Podstawa prawna:

art. 15zzn ustawy o COVID-19

3.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych

6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku

Termin wydania interpretacji indywidualnych został przedłużony o 3 miesiące. Oznacza to, że w związku z epidemią organy podatkowe mogą wydawać interpretacje z opóźnieniem - w terminie 6 miesięcy (zamiast 3). Gdy stan ten się przedłuży, Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, będzie mógł zdecydować o dalszym przedłużeniu tego terminu o kolejne 3 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 31g ustawy o COVID-19

4.

Informacje o krajowych schematach podatkowych

Terminy składania informacji o schematach podatkowych podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do upływu 30 dni, licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 1ia tej ustawy, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Nie dotyczy to schematów podatkowych transgranicznych.

Podstawa prawna:

art. 31y ustawy o COVID-19

5.

Informacje o schematach transgranicznych

Od 1 stycznia 2021 r.

Rozpoczyna się bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1i 4, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2-5 Ordynacji podatkowej w przypadku schematu podatkowego transgranicznego, jeżeli do 31 grudnia 2020 r.:

● udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej,

● wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdanie pierwsze oraz § 5,

● wspomagający udzielił, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania

● wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego - w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1162

Najpóźniej 31 stycznia 2021 r.

Promotor lub korzystający zlecający wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go pisemnie o NSP tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, jeżeli do 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.

Postawa prawna:

§ 5 ust. 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do 31 grudnia 2020 r.

Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do 31 stycznia 2021 r.

Korzystający przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadkach, o których mowa w art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86j § 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do 28 lutego 2021 r.

Wspomagający:

● przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadku, o którym mowa w art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej,

● jest obowiązany poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 3 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. -Dz.U. z 2020 r. poz. 1162

Do 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy schemat podatkowy transgraniczny stanowi schemat podatkowy standaryzowany promotor lub wspomagający, którzy przekazali Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o tym schemacie podatkowym, przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dane identyfikujące korzystającego, któremu w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. udostępnili ten schemat podatkowy, wskazując NSP.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwym organom państw członkowskich, w drodze automatycznej wymiany, informacje o schematach podatkowych transgranicznych zawierające dane otrzymane do 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 4 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1162

Do 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy do 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

1) NSP tego schematu podatkowego,

2) wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

Podstawa prawna:

§ 4 pkt 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. -Dz.U. z 2020 r. poz. 1162

Do 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy do 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym promotor lub wspomagający przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację zawierającą dane identyfikujące korzystającego, któremu udostępnili schemat podatkowy standaryzowany, wskazując NSP.

Podstawa prawna:

§ 4 pkt 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1162

6.

CRS i FATCA

Do 31 lipca 2020 r.

Przedłuża się termin do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

1) informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r.,

2) informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r.,

3) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1162

7.

Opłata prolongacyjna

Nie dotyczy

Opłata prolongacyjna nie jest naliczana w decyzjach o zastosowaniu ulg podatkowych (takich jak: odroczenie terminu, rozłożenie na raty, umorzenie) w przypadku wniosków o ulgę złożonych:

● w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo

● w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Podstawa prawna:

art. 15za pkt 1 ustawy o COVID-19

8.

Odsetki od zaległości podatkowych

Nie dotyczy

Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w związku ze skutkami COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15za pkt 2 ustawy o COVID-19

Podatek od sprzedaży detalicznej

1.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Od 1 stycznia 2021 r.

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten miał być pobierany od 1 lipca 2020 r., jednak będzie miał zastosowanie dopiero do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 11a ustawy. o podatku od sprzedaży detalicznej

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.

Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych

Bezterminowo (poczynając od 1 lipca 2020 r.)

Zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz. U. z 2019 r. poz. 1115.

Do 30 czerwca 2020 r. obowiązywało rozporządzenie, w którym Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od czynności sprzedaży i zamiany walut wirtualnych -Dz.U. z 2019 r. poz. 2459.

Podstawa prawna:

art. 9 pkt 1a ustawy o PCC

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

1.

Wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

W określonym okresie nie nalicza się odsetek

Nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

● stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z wirusem COVID-19, a także

● w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów.

Podstawa prawna:

art. 16a ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

1.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do 17 lipca 2020 r.

Do 13 lipca 2020 r. (a następnie z powodu awarii systemu) do 17 lipca 2020 r. został przedłużony termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Podstawa prawna:

● ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1262 - w tabeli: ustawa o PIT

● ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1262 - w tabeli: ustawa o CIT

● ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako "ustawa o ­COVID-19"

● ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - w tabeli jako "ustawa nowelizująca z 31 marca 2020 r."

● ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 - w tabeli jako "ustawa nowelizująca z 19 czerwca 2020 r."

● art. 11a ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1433; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 - w tabeli jak "ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej"

● art. 9 pkt 1a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1519

● art. 16a ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 688 - w tabeli jako "ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych"

● art. 195 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 - w tabeli jako "ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

● rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych - Dz.U. z 2020 r. poz. 542

● rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 563

● rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz.U. z 2020 r. poz. 570

● rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 728

● rozporządzenie Ministra Finansów z 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 916

● rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego - Dz.U. z 2020 r. poz. 972

● rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - Dz.U. z 2020 r. poz. 1059

● rozporządzenie Ministra Finansów z 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1092

● rozporządzenie Ministra Finansów z 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2020 r. poz. 1095

● rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2020 r. poz. 1096

● rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich - Dz.U. z 2020 r. poz. 1159

● rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami - Dz.U. z 2020 r. poz. 1162

Tabela 3. Nowe terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, sprawozdań finansowych za 2019 r.

Lp.

Rodzaj obowiązku

Nowy termin

Szczegóły regulacji/Podstawa prawna

1

2

3

4

1.

Termin zakończenia inwentaryzacji

Do 14 kwietnia 2020 r.

(Do 105 dnia następnego roku)

Do 15 marca 2020 r.

(do 75 dnia następnego roku - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

(art. 26 ust. 3 ust. 1 uor w powiązaniu z § 3 ust. 3 rozporządzenia MF* )

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 uor termin i częstotliwość inwentaryzacji, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku.

Termin zakończenia inwentaryzacji przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020r. poz.180 i 284) - o 60 dni.

2.

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald za rok obrotowy

Do 23 czerwca 2020 r.

(nie później niż do 175 dnia po dniu bilansowym)

Do 24 maja 2020 r.

(nie później niż do 145 dnia po dniu bilansowym - w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym )

(art. 24 ust. 5 pkt 2 uor w powiązaniu z § 3 ust. 2 rozporządzenia MF*)

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze (...), a za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym.

Termin ten przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 60 dni.

Uwaga!

24 maja 2020 r. wypadał w niedzielę. Terminy wynikające z ustawy o rachunkowości nie są przesuwane ze względu na dni ustawowo wolne od pracy.

3.

Rozliczenie wyników inwentaryzacji

Do 23 czerwca 2020 lub do 24 maja 2020 r. (przed sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej - patrz pkt 2)

(art. 27 uor w związku z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor)

Ze względu na przesunięcie terminu sporządzenia zestawienia obrotów i sald, przesunięty jest również termin rozliczenia wyników inwentaryzacji.

4.

Zamkniecie ksiąg rachunkowych

Do 30 czerwca 2020 r.

(nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz jednostek wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 2020r. poz. 342)

(art. 12 ust. 2 uor w powiązaniu z § 3 ust. 1 rozporządzenia MF*)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 uor księgi rachunkowe zamyka się:

1) na dzień kończący rok obrotowy,

2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,

3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Termin ten przedłuża się 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284), i jednostek, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) - o 2 miesiące.

5.

Sporządzenie rocznego sprawozda­nia finansowego i sprawozdania z działalności jednostki

Do 30 czerwca 2020 r.

(nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

(art. 52 ust. 1 i 3 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF* )

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 uor kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Przepis ten ma zastosowanie odpowiednio również do:

1) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 uor lub na inny dzień bilansowy,

2) sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49 uor.

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz.180 i 284) - o 2 miesiące.

Uwaga (!)

Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego należy je e-podpisać. Ze względu na to, e-podpis musiał być złożony na sprawozdaniu odpowiednio do 30 czerwca 2020 r. i do 31 maja 2020 r.

6.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

Do 30 czerwca 2020 r.

(Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

(art. 63c ust. 2 uor, art. 55 ust. 2a uor w powiązaniu z § 3 ust. 5 rozporządzenia MF)*

Zgodnie z art. 63c ust. 2 uor jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

7.

Sporządzenie sprawozdania z płatności przez jednostki działające w przemyśle wydobywczym i w jednostkach zajmujących się wyrębem lasów

Do 30 czerwca 2020 r.

(nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym )

(art. 63f ust. 1 uor w powiązaniu z § 3 ust. 5 rozporządzenia MF*)

Zgodnie z art. 63f ust. 1 uor jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności (dotyczy to jednostek spełniających warunki określone w tym przepisie).

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

8.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności

Do 30 czerwca 2020 r.

(w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 maja 2020 r.

(w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

(art. 63g ust. 4 uor w powiązaniu z § 3 ust. 5 rozporządzenia MF)*

Zgodnie z art. 63g ust. 4 uor do konsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 63c ust. 2 i 3.

Oznacza to, że należy je sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

9.

Sporządzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Do 30 września 2020 r.

(w terminie 9 miesięcy od dnia bilansowego

Do 31 sierpnia 2020 r. (w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

art. 49b ust. 9 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: rozporządzenie MF)

Zgodnie z art. 49b ust. 9 uor jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Termin ten został przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

10.

Sporządzenie sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych

Do 30 września 2020 r.

(w terminie 9 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 sierpnia 2020 r.

(w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

(art. 55 ust. 2c uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF)

Zgodnie z art. 55 ust. 2c uor jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Termin ten został przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

11.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

Do 30 września 2020 r.

(nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 sierpnia 2020 r.

(nie później niż 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

art. 53 ust. 1 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF

Zgodnie z art. 53 ust. 1 uor roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Termin ten został przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Uwaga!

Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków należy udostępnić sprawozdanie finansowe. a więc odpowiednio do 15 września 2020 r. i 16 sierpnia 2020 r. (por. art. 68 uor).

Uwaga!

Ostateczne zamkniecie ksiąg rachunkowych za 2020 r. powinno nastąpić odpowiednio 15 października 2020 r. i 15 września 2020 r. (zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 uor).

12.

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Do 30 września 2020 r.

(nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia bilansowego)

Do 31 sierpnia 2020 r. (nie później niż w ciągu 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

(art. 63c ust. 4 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF)

Zgodnie z art. 63c ust. 4 uor roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Termin ten został przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

13.

Udostępnienie sprawozdania finansowego w propozycji nabycia obligacji

Dopuszczalne przedłużenie terminu na podstawie rozporządzenia

Emitent prowadzący działalność dłużej niż rok jest obowiązany udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający nie wcześniej niż 15 miesięcy przed datą udostępnienia propozycji nabycia wraz ze sprawozdaniem z badania.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć termin następujący po dniu bilansowym roku obrotowego, za który emitent zobowiązany jest udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.

Podstawa prawna:

art. 15zzha ustawy o COVID-19

14.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne składane przez OPP

Do 15 października 2020 r.

OPP mają obowiązek zamieszczenia swojego sprawozdania finansowego i merytorycznego na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej za 2019 r. w terminie do 15 października 2020 r. (zamiast do 15 lipca 2020 r.)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020

Do 30 listopada 2020 roku.

W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019 r. nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020

Podstawa prawna:

● § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz.U. z 2020 r. poz. 570

● rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 - Dz.U. z 2020 r. poz. 906

● art. 15zzha ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r., poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

● art. 49b ust. 9, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

Tabela 4. Wsparcie dla branży turystycznej oraz organizacji wystaw, targów i imprez

Lp.

Rodzaj obowiązku

Szczegóły regulacji/Podstawa prawna

1

2

3

Turystyka

1.

Zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

W przypadku gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej, co nastąpi w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

O zwrot należy wystąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

Podstawa prawna:

art. 13 ustawy o COVID-19

2.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Podstawa prawna:

art. 15k ust. 1 ustawy o COVID-19

3.

Voucher zamiast odstąpienia

Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Podstawa prawna:

art. 15k ust. 2 i 3 ustawy o COVID-19

Organizacja wystaw, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych

1.

Zwrot środków klientom

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 1 ustawy o COVID-19

2.

Voucher zamiast zwrotu środków

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 2 ustawy o COVID-19

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie

1.

Zwrot środków przez hotel

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 1 i 4 ustawy o COVID-19

2.

Voucher zamiast zwrotu

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 2 i 4 ustawy o COVID-19

Bon turystyczny

1.

System płatności bonami turystycznymi

Ustawa zakłada wprowadzenie nowego instrumentu finansowego - bonu turystycznego o wartości 500 zł brutto. Za jego pomocą mają być dokonywane płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bonami będzie można płacić do 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym - Dz.U. z 2020 r. poz. 1262

Podstawa prawna:

● ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako "ustawa o ­COVID-19"

● ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym - Dz.U. z 2020 r. poz. 1262

Tabela 5. Wsparcie dla branży transportowej

Lp.

Rodzaj obowiązku

Szczegóły regulacji/Podstawa prawna

1

2

3

Branża transportowa

1.

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźników i operatorów pocztowych

Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, podmiot zarządzający portem morskim, przystanią morską lub terminalem morskim, przewoźnik lotniczy, kolejowy, drogowy, morski, w żegludze śródlądowej lub operator pocztowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług, w tym:

● brak możliwości przewozu oraz

● brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia działalności handlowej na lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo utraty przychodów.

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 1 ustawy o COVID-19

2.

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych

Warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych nie stosuje się w przypadku:

1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W przypadku, o którym mowa pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu:

● przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych odstępstwach, a także

● podać je do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.

Podstawa prawna:

art. 15n ustawy o COVID-19

Podstawa prawna:

● ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako "ustawa o ­COVID-19"

Tabela 6. Należności cywilnoprawne w czasach epidemii - rozwiązania specjalne

Lp.

Rodzaj obowiązku

Szczegóły regulacji/Podstawa prawna

1

2

3

1.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Opłatę za 2020 r. należy wnieść w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 15j ustawy o COVID-19

2.

Pomniejszenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i nie pobieranie czynszów

1. Przedsiębiorcy, których kondycja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, zapłacą niższą opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. W takim wypadku należna za 2020 r. opłata z tytułu użytkowania wieczystego podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.

2. W odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie na okres co najmniej 3 miesięcy organ nie będzie pobierał od przedsiębiorcy, którego kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, należności z tego tytułu za okres trzech kolejnych miesięcy po dokonaniu zgłoszenia.

3. Analogiczne uprawnienia mogą być przyznane także przedsiębiorcom będącym użytkownikami wieczystymi, najemcami, dzierżawcami lub użytkownikami nieruchomości należących do zasobu jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku warunkiem jest podjęcie stosownej uchwały przez właściwą radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Podstawa prawna:

art. 15ja i art. 15jb, art. 15jc i art. 15jd ustawy o COVID-19

3.

Ceny urzędowe na produkty medyczne

Minister Zdrowia może ustalić, w drodze obwieszczenia, maksymalne urzędowe ceny zbytu zawierające podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) dla:

1) produktów leczniczych,

2) wyrobów medycznych,

3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

4) produktów biobójczych ,

5) surowców farmaceutycznych.

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy o COVID-19

4.

Ceny maksymalne na towary i usługi

Minister Gospodarki, Minister Zdrowia i Minister Rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Podstawa prawna:

art. 8a ustawy o COVID-19

5.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego

Wprowadzono ustawowe wzory obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego wynikające z umowy o kredyt konsumencki nie należą się w części przekraczającej:

1) maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone według wzorów ustawowych lub

2) 45% całkowitej kwoty kredytu.

Podstawa prawna:

art.8d, art. 8e, art. 8f ustawy o COVID-19

6.

Opłaty autorskie i RTV

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wstrzymuje się pobieranie:

1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie,

2) opłat abonamentowych RTV.

Podstawa prawna:

art. 15l ustawy o COVID-19

7.

Umowy o zamówienia publiczne

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Podjęta w tej sytuacji decyzja o zaniechaniu dochodzenia kar lub innych należności wynikających z umowy nie stanowi:

● naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

● przestępstwa,

● działania na szkodę spółki.

Podstawa prawna:

art. 15r, art. 15s, art. 15t, art. 15u ustawy o COVID-19

8.

Najem w galeriach handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

Możliwe jest przedłużenie umowy z inicjatywy najemcy.

Podstawa prawna:

art. 15ze ust. 1 i 2 ustawy o COVID-19

9.

Należności przypadające Skarbowi Państwa za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości

Należności pieniężne Skarbu Państwa z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii mogą być: umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty - przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.

Starosta lub prezydent miasta może też odstąpić od dochodzenia ww. należności na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, mogą odstąpić od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15zzze ust. 1, ust. 2 i ust. 3a ustawy o COVID-19

10.

Należności cywilnoprawne JST - odstąpienie od dochodzenia należności

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów:

● których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i

● które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

Do czasu podjęcia ww. uchwały decyzję w tym zakresie może podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15zzzf i art. 15zzzg ustawy o COVID-19

11.

Należności cywilnoprawne JST- umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę, że należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być:

● umarzane,

● terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub

● płatność tych należności może zostać rozłożona na raty.

Do czasu podjęcia uchwały określającej zasady udzielania ww. ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Podstawa prawna:

art. 15zzzg ustawy o COVID-19

12.

Przedłużenie umowy najmu

W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed 31 marca 2020 r. upływa po tym dniu, a przed 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Prawo do przedłużenia umowy najmu przysługuje najemcom, którzy spełniają warunki określone w art. 31s ustawy o COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 31s ust. 1 ustawy o COVID-19

13.

Zakaz wypowiadania umowy najmu i wysokości czynszu

Do 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Zakaz ten nie obejmuje przypadków wymienionych w dalszej części art. 31t ustawy o COVID-19.

Przykładowo, zakazu wypowiadania umów nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu.

Podstawa prawna:

art. 31t ust. 1 ustawy o COVID

14.

Przedłużenie terminu wypowiedzenia umowy najmu

W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed 31 marca 2020 r., a termin tego wypowiedzenia upływa pomiędzy 31 marca a 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Podstawa prawna:

art. 31u ustawy o COVID-19

Podstawa prawna:

● ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106 - w tabeli jako "ustawa o ­COVID-19"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK