Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2020, data dodania: 17.01.2020

Przychód z wpłat PPK należy rozliczyć w miesiącu ich dokonania na rachunek PPK- stanowisko PFR

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracowników przychód w miesiącu przekazania tych wpłat na rachunek PPK. Takie stanowisko prezentuje Polski Fundusz Rozwoju w poradniku „PPK w praktyce: Podatki” z 13 grudnia 2019 r.

Wpłaty na PPK. Wpłaty na indywidualny rachunek uczestnika PPK pochodzą z trzech źródeł: Funduszu Pracy, pracownika i pracodawcy i mają postać odpowiednio:

  • wpłaty powitalnej (250 zł) i dopłat rocznych (240 zł);
  • wpłat dokonywanych przez pracownika i pracodawcę.

Wpłaty dokonywane przez pracownika i pracodawcę są obliczane od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wysokość wpłat na PPK

Rodzaj wpłaty

Osoba zatrudniona

Podmiot zatrudniający

Wpłata podstawowa

2%*

1,5%

Wpłata dodatkowa

do 2%

do 2,5%

*Wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Przychód z tytułu wpłat na PPK. O ile wpłaty finansowane z Funduszu Pracy i przez pracownika nie mają wpływu na rozliczenia z tytułu zobowiązań wobec budżetu państwa, o tyle wpłaty dokonywane przez pracodawcę stanowią dla uczestników PPK dodatkową korzyść. Nie są one wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ani fundusze pozaubezpieczeniowe, ale stanowią przychód, który co do zasady należy opodatkować. Nie dotyczy to pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26 lat. Przychód uzyskany z wpłaty na PPK jest dla tych osób zwolniony z opodatkowania. Momentem uzyskania przez pracownika (ale też przez inne osoby zatrudnione) przysporzenia w postaci wpłaty na PPK jest miesiąc jej przekazania przez pracodawcę na rachunek PPK. Natomiast obowiązek dokonania (przekazania) wpłat na rachunek PPK przypada w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK).

PRZYKŁAD

Załóżmy, że po raz pierwszy od wynagrodzenia pracownika za kwiecień 2020 r. otrzymującego 3000 zł brutto miesięcznego wynagrodzenia, który przystąpił do PPK, została naliczona w kwietniu ale odprowadzona w maju 2020 r. wpłata podstawowa do tego systemu w wysokości 1,5% (finansowanej przez pracodawcę) i 2% (finansowanej przez pracownika). Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek. Listę płac za maj 2020 r. należy sporządzić w następujący sposób:

Pozycja

Kwota

Wynagrodzenie brutto

3000,00 zł

Wpłata na PPK (pracodawca)

45,00 zł (3000 zł x 1,5%)

Przychód

3045,00 zł

Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej

3000,00 zł

Składka emerytalna

292,80 zł (3000,00 zł x 9,76%)

Składka rentowa

45,00 zł (3000,00 zł x 1,5%)

Podstawa wymiaru składki chorobowej

3000,00 zł

Składka chorobowa

73,50 zł (3000,00 zł x 2,45%)

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

2588,70 zł (3000,00 zł - 292,80 zł - 45,00 zł - 73,50 zł)

Składka zdrowotna

232,98 zł (2588,70 zł x 9%)

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku

200,62 zł (2588,70 zł x 7,75%)

Koszty uzyskania przychodu

250,00 zł

Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

2384,00 zł (3045,00 zł - 292,80 zł - 45,00 zł - 73,50 zł - 250,00 zł)

Podatek dochodowy

361,52 zł (2384,00 zł x 17% - 43,76 zł)

Zaliczka na podatek (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

161,00 zł (361,52 zł - 200,62 zł)

Wpłata na PPK (pracownik)

60,00 zł (3000,00 zł x 2%)

Kwota do wypłaty

2134,72 zł (3000,00 zł - 292,80 zł - 45,00 zł - 73,50 zł - 232,98 zł - 161,00 zł - 60,00 zł)

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 27 ust. 1-3, art. 28 ust. 4, art. 31-32 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1572

Bożena Goliszewska-Chojdak

ekonomista, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK