TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1102 wersja obowiązująca od 29.06.2019

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.

§ 2. [Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK] Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:

1) dane dotyczące uczestnika PPK:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,

c) serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;

2) nazwę podmiotu zatrudniającego;

3) oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

§ 3. [Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK] Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 czerwca 2019 r. (poz. 1102)

WZÓR – DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

infoRgrafika

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK