Biuletyn VAT 12/2020 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 08.12.2020

Kiedy powiązania między kontrahentami należy oznaczać w nowym JPK kodem TP

Kod TP stosujemy tylko w ewidencji sprzedaży. Oznaczamy nim transakcje udokumentowane fakturą lub dokumentem wewnętrznym, gdy między stronami transakcji występują wskazane powiązania rodzinne, zarządcze lub finansowe. Dotyczy to zarówno sprzedaży, jak i zakupów, od których VAT należny rozlicza nabywca, np. WNT.

Kodem TP oznaczamy istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Aby ustalić, czy trzeba stosować kod TP, należy określić nie tylko rodzaj powiązań między sprzedawcą a nabywcą lub ich brak, ale również rodzaj transakcji i dokumentu będącego podstawą wpisu w ewidencji.

Krok 1. Ustal, czy wystawiony przez Ciebie lub otrzymany dokument podlega oznaczeniu kodem TP

Kodem TP oznaczamy tylko dokumenty wpisywane do ewidencji sprzedaży. Kodu tego nie stosujemy w ewidencji zakupów.

Tabela 1. Dokumenty oznaczane kodem TP w ewidencji sprzedaży

Rodzaj dokumentu

Czy oznaczamy w ewidencji sprzedaży kodem TP

Faktura

Tak

Raport kasowy

Nie

Dokument wewnętrzny

Tak, gdy znamy dane kontrahenta

Krok 2. Ustal, jakie transakcje podlegają oznaczeniu kodem TP

Gdy wpisujemy do ewidencji sprzedaży fakturę lub dokument wewnętrzny, należy następnie ustalić, jaki rodzaj transakcji trzeba oznaczyć kodem TP.

Tabela. 2. Rodzaj transakcji oznaczanych kodem TP

Rodzaj transakcji

Czy oznaczamy kodem TP

Własna sprzedaż na rzecz kontrahentów

Tak, gdy jest udokumentowana fakturą lub dokumentem wewnętrznym z danymi kupującego, bez względu na:

● jej wartość,

● zastosowaną stawkę lub zwolnienie z VAT,

● to, czy jest to sprzedaż krajowa czy zagraniczna (WDT, eksport towarów).

Własna sprzedaż na rzecz pracowników

Nie

Nieodpłatne świadczenia

Tak, gdy nie są dokonywane na rzecz pracowników.

Rozliczenie ulgi na złe długi

Nie

Zakupy, od których podatnik rozlicza VAT należny za sprzedawcę:

● WNT,

● import usług,

● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca,

● import towarów rozliczany w deklaracji.

Tak

Transakcje między spółką komunalną a gminą

Nie, takie stanowisko zajął MF, mimo że nie wynika to z przepisów ustawy o PIT i CIT.

Gdy ustalimy, że rozliczana przez nas transakcja podlega oznaczeniu kodem TP, musimy przystąpić do najtrudniejszego zadania, a mianowicie określić rodzaj powiązań między naszą firmą a kontrahentem.

Krok 3. Ustal rodzaj powiązań

Kod TP ma być stosowany w ewidencji sprzedaży w przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Nie są to dowolne powiązania, ale te wskazane w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, czyli relacje między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Ważne!

Mimo że ustawodawca odwołuje się do przepisów regulujących ceny transferowe, jednak kod TP stosujemy niezależnie od tego, czy mają zastosowanie.

Ocena, czy istnieją powiązania, powinna, zdaniem MF, odbywać się każdorazowo na moment dostawy towarów lub wykonania usługi, względnie otrzymania zaliczki bądź przedpłaty w przypadku tzw. faktur zaliczkowych. Nie ma znaczenia data wpisu faktury do ewidencji i JPK_VAT.

Tabela 3. Rodzaje powiązań, do których ma zastosowanie kod TP

Lp.

Podmioty powiązane

Kiedy ma zastosowanie

1

2

3

1.

Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ co najmniej na jeden inny podmiot

Jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na drugi, gdy:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25:

● udziałów w kapitale lub

● praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących albo zarządzających, lub

● udziałów albo praw do udziału w zyskach bądź majątku albo ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych tego podmiotu;

2) jako osoba fizyczna ma faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

Zdaniem MF są to m.in. transakcje między członkami zarządów, rad nadzorczych a spółką;

W JST będą to np. transakcje między wójtem i gminą.

3) pozostaje w związku małżeńskim z tym podmiotem albo występuje pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia między tymi podmiotami (zob. tabelę 4).

2.

Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

● ten sam inny podmiot lub

● małżonek, krewny albo powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ co najmniej na jeden podmiot.

Jak rozumieć wywieranie znaczącego wpływu - zob. poz. 1 tabeli.

Przykład

Spółka A ma udziały w spółce B (30) oraz w spółce C (60). Dlatego transakcje między spółką B i C to transakcje między podmiotami powiązanymi.

Przykład

Janina Kowalska prowadzi biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Świadczy swoje usługi na rzecz spółki z o.o., w której jej mąż jest

prezesem. W takim przypadku usługa świadczona na rzecz spółki powinna być oznaczona kodem TP, gdyż małżonek Janiny Kowalskiej wywiera znaczący wpływa zarówno na nią, jak i na spółkę.

3.

Spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy

Przykład

Spółka jawna sprzedała samochód swojemu wspólnikowi. Transakcja ta, jeśli została udokumentowana fakturą, powinna być oznaczona kodem TP.

4.

Podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład

Przykład

Polska spółka ma zagraniczny zakład na Słowacji. W grudniu wystawiła fakturę na jego rzecz za obsługę księgową. Taka faktura powinna być oznaczona kodem TP.

Dla ustalenia istnienia powiązań znaczenie ma tylko pokrewieństwo i powinowactwo do drugiego stopnia.

Tabela. 4. Pokrewieństwo i powinowactwo do drugiego stopnia

Pokrewieństwo do drugiego stopnia występuje w przypadku transakcji na rzecz:

Powinowactwo do drugiego stopnia występuje w przypadku transakcji na rzecz:

Ojca lub matki

Teścia lub teściowej

Dziadka lub babci

Zięcia lub synowej

Dzieci

Brata męża, siostry męża, brata żony, siostry żony

Wnuków

Pasierba lub pasierbicy albo macochy lub ojczyma

Rodzeństwa

Dziadków męża lub żony

Ważne!

MF potwierdziło, że kod TP stosujemy także do oznaczenia transakcji na rzecz rodziny byłego małżonka (np. byłej teściowej), z wyjątkiem przypadków, gdy doszło do unieważnienia małżeństwa.

Jeśli między stronami transakcji istnieje wskazane powiązanie, taką transakcję oznaczamy kodem TP w ewidencji sprzedaży i nowym JPK , gdy pozostałe dwa warunki są spełnione.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK