Biuletyn VAT 11/2020, data dodania: 05.11.2020

Czy sprzedaż na rzecz członka rodziny lub pracownika podlega oznaczeniu TP w nowym JPK_VAT

PROBLEM

Czy oznaczenie TP ma zastosowanie przy fakturach wystawianych przez podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na rzecz pracowników lub członków rodziny niezatrudnionych w firmie?

RADA

Podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz członka rodziny generalnie będzie miał obowiązek stosowania oznaczenia TP do takiej transakcji, jeżeli nabywcą towaru lub usługi będzie małżonek, krewny albo powinowaty do drugiego stopnia. Natomiast wspomniane oznaczenie nie znajdzie zastosowania do sprzedaży na rzecz pracowników. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podatnicy są obowiązani do oznaczania symbolem TP transakcji sprzedaży, jeżeli pomiędzy stronami transakcji zachodzą określone powiązania wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (alternatywnie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podmiotami powiązanymi według regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in. osoby, które łączy stosunek małżeństwa lub pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia.

Zatem jeżeli w analizowanej sprawie podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz swojego małżonka, lub osoby, z którą łączy go:

  • pokrewieństwo do drugiego stopnia, tj. ojciec, matka, dziadek, babcia, dzieci, wnuki, rodzeństwo, lub
  • powinowactwo do drugiego stopnia, tj. teść, teściowa, zięć, synowa, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, pasierb, pasierbica, macocha, ojczym, dziadkowie współmałżonka.

to będzie on obowiązany do oznaczenia takiej transakcji w JPK_v7 symbolem TP.

W takim przypadku w odniesieniu do ewidencjonowanego dokumentu (faktury VAT) podatnik powinien zaznaczyć "1" w polu odpowiadającym symbolowi TP. Kodem TP nie oznaczamy natomiast sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej.

Warto również wspomnieć, że oznaczenie TP jest właściwe dla tych wpisów w JPK_V7, które identyfikują VAT należny z tytułu nabycia towarów i usług (np. WNT), a także w przypadku importu towarów. Zatem nie tylko sprzedaż jest objęta tym oznaczeniem, ale w niektórych przypadkach także zakupy.

Ważne

Kod TP stosujemy zarówno do sprzedaży dokumentowanej fakturąlub dokumentem wewnętrznym, jak i do zakupów, od których VAT należny rozlicza kupujący.

Jeżeli zaś chodzi o sprzedaż dokonywaną na rzecz pracowników, to nie będzie ona podlegała oznaczaniu symbolem TP w nowym JPK_V7. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami rozporządzenia oznaczenie TP stosuje się do powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast powiązania ze stosunku pracy zostały wymienione w innym punkcie wskazanego przepisu (art. 32 ust. 2 pkt 2), a zatem nie podlegają one oznaczeniu TP w JPK_V7.

Podstawa prawna:

  • art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

  • § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

Adrian Błaszkiewicz

Ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK