Monitor Księgowego 1/2021, data dodania: 18.12.2020

Jak wypłacać świadczenia chorobowe na przełomie roku

Zasady wypłaty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego na przełomie lat 2020/2021 nie zmieniły się. Obowiązują w tym zakresie te same reguły, co w latach ubiegłych.

Przypominamy, że wypłata wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego na przełomie roku zależy od tego:

  • jaki rodzaj świadczenia jest wypłacany 31 grudnia,
  • kto w danym roku jest płatnikiem zasiłków,
  • jaki jest wiek ubezpieczonego (do ustalenia limitu dni wynagrodzenia chorobowego),
  • czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie wyższe od minimalnego (jest to istotne przy corocznej zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia).

W przypadku błędnego ustalenia podstawy pracodawca lub zleceniodawca może narazić się na dodatkowe koszty związane chociażby z niedopłatą zasiłku i koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.

Płatnicy składek będący jednocześnie płatnikami zasiłków muszą znać i stosować zasady ustalania świadczeń chorobowych dla pracowników czy zleceniobiorców. Jeżeli choroba przypada na przełomie roku, ustalenie rodzaju świadczenia zależy od tego, jaki jego rodzaj był wypłacany 31 grudnia. W kolejnym roku należy kontynuować ten sam rodzaj świadczenia.

Przykład

Pani Anna przebywała za zwolnieniu lekarskim od 16 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r. Była to jej pierwsza niezdolność do pracy w 2020 r., dlatego za 16 dni grudnia 2020 r. przysługiwało jej wynagrodzenie za czas choroby. W styczniu 2021 r. również przysługuje jej wynagrodzenie za czas choroby. Gdyby pani Anna 31 grudnia 2020 r. miała wypłacony zasiłek chorobowy, wówczas płatnik zasiłków kontynuowałby wypłatę zasiłku także w styczniu następnego roku.

Istotne jest także ponowne ustalenie podstawy zasiłkowej w przypadku, gdy pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie za pracę. Kwota minimalnej płacy zmienia się od 1 stycznia danego roku, co powoduje konieczność przeliczenia podstawy zasiłkowej według podwyższonej kwoty wynagrodzenia.

Ponadto zdarza się zmiana płatnika zasiłków z pracodawcy/zleceniodawcy na ZUS lub odwrotnie. Jest to uzależnione od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada poprzedniego roku (patrz tabela).

Tabela. Kto jest płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym

Jeżeli liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku lub w pierwszym miesiącu zgłoszenia do ubezpieczenia wyniesie:

nie więcej niż 20 ubezpieczonych

powyżej 20 ubezpieczonych

zasiłki wypłaca ZUS

zasiłki wypłaca płatnik składek

Jeżeli od nowego roku następuje zmiana płatnika zasiłku i płatnikiem staje się ZUS, wówczas pracodawca/zleceniodawca przekazuje dokumenty do przejęcia wypłaty świadczenia od 1 stycznia 2021 r.

Natomiast gdy z dniem 1 stycznia 2021 r. płatnik składek przejmuje od ZUS funkcję płatnika zasiłków, to zaczyna on wypłacać świadczenia osobom uprawnionym dopiero po przerwie w niezdolności do pracy. Oznacza to, że ZUS będący płatnikiem zasiłków w 2020 r. kontynuuje wypłatę tych zasiłków również w 2021 r. aż do końca okresu nieprzerwanej niezdolności do pracy.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 3, 9, 29, 45 i 61 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 870

  • art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

  • art. 6-8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1564

  • § 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1596

  • § 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1778

Agata Pinzuł

redaktor "MONITORA księgowego", specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. "Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku" (Mk 1/2020) - dostępnym na stronie www.inforlex.pl/ewydania

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK