Rachunkowość Budżetowa 9/2019, data dodania: 13.05.2019

Klasyfikacja budżetowa wydatków na remonty

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej samorządowa jednostka budżetowa podległa pod urząd marszałkowski powinna ująć wydatek na:

 • remont piwnicy wraz z montażem regałów przesuwnych na książki, montażem klimatyzacji: koszt ok. 1 500 000 zł,
 • prace remontowe na posesji: wymiana ogrodzenia wraz z montażem bram wjazdowych, budowa parkingu - koszt ok. 550 000 zł,
 • montaż klimatyzacji wewnątrz budynku (sale dydaktyczne, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe).

Prawidłowe ujęcie w ewidencji bilansowej wytworzonych w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego środków trwałych wymaga zwrócenia uwagi na specyficzne cechy wytworzonych aktywów oraz zweryfikowanie, czy spełniają one warunki określone w zapisach art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), zgodnie z którym przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.

Zgodnie z objaśnieniami punktu 7.20 komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", remont to wykonywanie robót polegających na przywróceniu stanu pierwotnego istniejącego środka trwałego, w jakim został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, które nie stanowią bieżącej konserwacji. Remont nie staje się ulepszeniem w razie stosowania do remontu materiałów innych, także lepszych, niż zawartych w środku trwałym, w momencie jego przyjęcia do użytkowania, o ile nie powoduje to istotnej zmiany wartości użytkowej środka trwałego.

W zależności od zakresu i charakteru prac remontowych w ramach prowadzonego zadania mogą powstać nowe obiekty, które w rozumieniu uor będą stanowiły samodzielne środki trwałe lub ulepszenie obiektu, w którym zostaną zamontowane. Prace, które będą w swoim zakresie tożsame z przytoczoną definicją remontu, należy sfinansować ze środków ujętych w planie finansowym jednostki w § 427 "Zakup usług remontowych", do którego zgodnie z opisem załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) klasyfikuje się w szczególności:

 • usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu,
 • usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych.

W pytaniu opisano remont piwnicy, w ramach którego zostały zamontowane regały przesuwane na książki oraz wykonany montaż klimatyzacji. W przypadku gdy w wyniku poniesionych nakładów piwnica zmieniła parametry użytkowe i została zaadoptowana, np. na archiwum, doszło do przebudowy środka trwałego stanowiącego jego ulepszenie, co - zgodnie z art. 31 ust. 1 uor - wpływa na wartość początkową środka trwałego. Wtedy całość poniesionych nakładów zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej stanowić będzie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które należy zaklasyfikować do § 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

W odniesieniu do prac na posesji polegających na wymianie ogrodzenia wraz z montażem bram wjazdowych i budową parkingu zostanie wytworzony nowy środek trwały, spełniający kryteria określone w art. 3 ust. 15 uor w postaci parkingu. W przypadku niezależnego realizowania prac polegających na wymianie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i budowy parkingu odrębna będzie klasyfikacja budżetowa wydatków. Remont ogrodzenia może zostać sfinansowany ze środków zaplanowanych w § 427 "Zakup usług remontowych". Budowa parkingu stanowiącego obiekt pomocniczy, zgodnie z objaśnieniami rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), obsługujący budynek w zależności od tego, ile budynków obsługuje, może zostać ujęty jako część składowa budynku i być potraktowany jako jego ulepszenie bądź stanowić samodzielny obiekt inwentarzowy i powinien zostać ujęty w ewidencji środków trwałych. Taki wydatek zgodnie z objaśnieniami załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej zamieszczonym pod § 614 "Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek" powinien zostać zaklasyfikowany do § 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

Montaż klimatyzacji wewnątrz budynku w sposób trwały tzn. niepozwalający na demontaż bez szkód dla budynku i samej klimatyzacji stanowi modernizację rozumianą jako unowocześnienie środka trwałego, polegające na dostosowaniu go do nowszych norm i standardów. W wyniku modernizacji poprawie mogą ulec parametry użytkowe środka trwałego, tak jak to ma miejsce w opisanym w pytaniu przypadku.

W przypadku modernizacji polegającej na montażu klimatyzacji wydatki na ulepszenie środków trwałych należy klasyfikować, mając na uwadze, że:

 • w przypadku ulepszenia po 31 grudnia 2017 r. środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajduje dotychczasowy limit w wysokości 3500 zł. Nowy, wyższy limit w wysokości 10 000 zł obejmuje ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.,
 • zapisy rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej nie wprowadzają ograniczenia w zakresie wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w § 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". W paragrafie tym mogą być agregowane wydatki inwestycyjne, niezależnie od spełnienia warunku określonego w art. 16f ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli przekroczenia wartości 10 000 zł. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych o prawidłowej klasyfikacji budżetowej przesądzają przyjęte w polityce (zasadach) rachunkowości rozstrzygnięcia danej jednostki.

W celu prawidłowego określenia paragrafu klasyfikacji budżetowej pomocne mogą okazać się zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Ponadto w celu rozstrzygnięcia, czy dany obiekt może być uznany za środek trwały, czy nie, można posłużyć się Klasyfikacją Środków Trwałych. W klasyfikacji, jako odrębne środki trwałe są wymienione określone instalacje, systemy i urządzenia, stanowiące wyposażenie budynku, co oznacza, że prawo podatkowe uznaje takie instalacje, systemy i urządzenia za odrębne środki trwałe.

Podstawy prawne

 • art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351)

 • art. 16f ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 534)

 • załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016, poz. 1864)

 • załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 257)

©℗

Jarosław Jurga

ekonomista, certyfikowany księgowy, posiada doświadczenie w obszarze finansów publicznych wsparte studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK