Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2018, data dodania: 23.10.2018

Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach - nowy próg 10 000 zł

Problem: Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) od 1 stycznia 2018 r. zmieniła próg kwotowy, do wysokości którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji - z 3500 zł do 10 000 zł. Jak w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych zdefiniować zasady ewidencji majątku trwałego?

Rada: Zwiększony limit (z 3500 zł do 10 000 zł) objął wydatki na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej oraz na ulepszenie środków trwałych.

Jednocześnie zostało ustalone, że dotyczy to majątku oddanego do używania od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że dla majątku trwałego do końca 2017 r. obowiązują niezmienione zasady.

Powoduje to zatem sytuację, w której w polityce rachunkowości, w zasadach gospodarowania majątkiem, musimy wprowadzić dualizm zasad definiujących majątek jednostki.

Definicyjnie, czym są środki trwałe, wiadomo z uor (art. 3 ust. 1 pkt 15) - to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

  • nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy.

Dodatkowo, z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla wartości środka trwałego zastosowanie miała kwota 3500 zł. Każda jednostka musiała sobie jednak dodefiniować, czym są u niej pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo-wartościową oraz wyposażenie znajdujące się w ewidencji ilościowej.

Pomysły bywały różne. Najczęściej jednak posługiwano się wartością dla pozostałych środków trwałych mieszcząca się np. w granicach <500-3500 zł, a dla wyposażenia - 100-500 zł.

Teraz też musimy sobie takie dodefiniowanie zrobić - trzeba uwzględnić wzrost wartości dla środków trwałych od 2018 r. Należy przemyśleć w jednostce, czy w sposób prosty podnieść granicę dla pozostałych środków trwałych do 10 000 zł, czy też w innych granicach ustalić wyposażenie. To już jest samodzielna decyzja jednostki. Ważne jest jednak, aby wyraźnie zaakcentować, jakie zasady obowiązywały dla majątku do 2017 r., a jakie obowiązują od 2018 r., czyli co znajdziemy w poszczególnych ewidencjach majątku.

Pamiętajmy też, że ta sama zasada dotyczy ulepszenia. W przypadku ulepszenia po 31 grudnia 2017 r. środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajduje dotychczasowy limit w wysokości 3500 zł. Nowy, wyższy limit w wysokości 10 000 zł obejmuje ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.

Oprac. Agnieszka Drożdżal

wieloletni skarbnik gminy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK