Gazeta Samorządu i Administracji 11/2020, data dodania: 28.10.2020

Przetargi w 2021 r. już tylko elektronicznie?

Do nowego Prawa zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r. przygotowywane są akty wykonawcze. Aktualnie konsultowane są projekty trzech rozporządzeń. Uwagę należy zwrócić na zapisy o elektronicznej postaci oświadczeń oraz konieczności posiadania w systemie elektronicznym konta przez każdego użytkownika.

Rząd konsultuje, istotne z punktu widzenia zarówno wykonawców jak i zamawiających rozporządzenia do wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Są to projekty odrębnych rozporządzeń w sprawie: rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Elektroniczny przebieg procesu

Nowe Pzp zakłada, że wszystkie zamówienia - a nie jak dotychczas tylko te powyżej progów unijnych - będą przeprowadzane z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Tym samym, zamawiający w każdym przypadku muszą korzystać z dedykowanej dla zamówień publicznych platformy czy też systemu informatycznego. To oznacza, że wymagane jest spełnianie określonych wymogów dotyczących komunikacji zamawiającego z wykonawcami, w tym w zakresie sposobu przekazywania ofert oraz pozostałych dokumentów wskazanych w procedurze. Każda oferta musi być wysłana przez specjalną internetową platformę zakupową (publiczną lub komercyjną). Uczestnicy postępowania muszą mieć gwarancję, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w pełni zgodnie z prawem i bezpiecznie, a treść oferty jest chroniona przed nieupoważnionym dostępem zarówno w trakcie postępowania jak i po jego zakończeniu. Projektowane rozporządzenie nie zmienia ustalonych zasad, ale je doprecyzowuje. Wskazuje, że używane środki komunikacji elektronicznej muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację użytkownika. Platforma zamówieniowa musi umożliwiać założenie konta dla każdego użytkownika. Bez indywidualnego konta nie będzie możliwe przesłanie oferty, ogólne konto wykonawcy nie wystarczy.

Opatrzenie dokumentów podpisem

Istotny jest zapis w projekcie rozporządzenia wskazujący, że opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów podpisem. Z praktycznego punktu widzenia jest to wygodne rozwiązanie. Skoro pliki są skompresowane i umieszczone w jednym folderze, to podpisanie pliku skompresowanego podpisem powinno obejmować swoim oddziaływaniem na wszystkie te pliki.

Dokumenty przekazywane w postępowaniu

Uwagę zwraca fakt dodania w projekcie rozporządzenia zapisu dotyczącego dokumentu stanowiącego oświadczenie o grupie kapitałowej. Zamawiający będzie mógł żądać tego oświadczenia jedynie od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zagraniczni wykonawcy mogą mieć problem z prawidłowym złożeniem dokumentów. Otóż, projektowany zapis odnoszący się do oświadczenia takiego wykonawcy zakłada, że nie wystarczające jest zwyczajowe oświadczenie o dokumentach, które w jego kraju nie są wydawane. W projekcie rozporządzenia wskazano, że wykonawca zagraniczny będzie zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie przed notariuszem.

Piotr Maliszewski

wieloletni pracownik administracji samorządowej, praktyk specjalizujący się w tematyce prawa samorządowego, pomocy społecznej, porządku publicznego i bezpieczeństwa

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK