Biuletyn VAT 11/2020, data dodania: 03.11.2020

Jak należy stosować kody GTU w nowym pliku JPK_VAT w okresie przejściowym

PROBLEM

Podatnik VAT sprzedał wyroby tytoniowe we wrześniu 2020 r., a w październiku wystawił fakturę. Czy powinien był oznaczyć fakturę kodem GTU_04? A jak zachować się w sytuacji, gdy została wystawiona faktura zaliczkowa we wrześniu, a reszta zapłaty w październiku?

RADA

Zarówno faktur zaliczkowych, jak i faktur końcowych nie trzeba oznaczać kodem GTU, gdyż nie został wprowadzony obowiązek wskazywania tego kodu na fakturach.

Sprzedaż dokonaną we wrześniu 2020 r. i udokumentowaną fakturą wystawioną w październiku 2020 r. podatnik powinien był wykazać bez oznaczania kodem GTU w ewidencji VAT za wrzesień 2020 r. oraz w starym pliku JPK_VAT za wrzesień 2020 r.

Podobnie należało postąpić, jeżeli chodzi o kwotę zaliczki otrzymaną przez podatnika we wrześniu 2020 r. Natomiast w pozostałym zakresie obowiązek podatkowy z tytułu zaliczkowanej sprzedaży powstał w październiku 2020 r. Dlatego w tej pozostałej części sprzedaż należy wykazać z oznaczeniem GTU_04 w ewidencji VAT za październik 2020 r. oraz w pliku JPK_VAT za październik 2020 r.

UZASADNIENIE

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowa struktura JPK_V7. Przedsiębiorca, który rozlicza VAT w deklaracji VAT-7/7K, po raz ostatni złożył deklarację za wrzesień w terminie do 26 października (pierwszy dzień roboczy po 25 października). Za październik 2020 r. lub IV kwartał należy generować nową strukturę JPK, czyli JPK_V7.

Wraz z nowym JPK_VAT wprowadzono także obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT, który podatnicy rozliczający się miesięcznie złożą pierwszy raz za październik, w terminie do 25 listopada 2020 r.

1.Czy wyroby tytoniowe należy oznaczać w ewidencji specjalnymi kodami

Obowiązek stosowania kodów dotyczy także wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Dostawy tych towarów powinny być oznaczane kodem 04 (§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia) oraz poprzez wpisanie wartości 1 w polu GTU_04 nowego pliku JPK_VAT. Odpowiadając zatem na pytanie Czytelnika, obowiązek ten dotyczy tylko i wyłącznie ewidencji i nowego JPK_VAT.

2. Czy faktura musi zawierać w swojej treści kody liczbowe GTU

Obowiązek stosowania oznaczeń GTU nie został wprowadzony w przypadku faktur. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów, stwierdzając w jednej z udzielonych odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT, że:

(…) nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

W konsekwencji nie ma obowiązku wskazywania symbolu GTU_04 ani w treści faktury końcowej (dotyczącej sprzedaży wyrobów tytoniowych we wrześniu 2020 r.), ani w treści faktury zaliczkowej. Nadal jednak pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, jak w takim wypadku należy udokumentować zaliczki.

UWAGA!

Nie ma obowiązku wskazywania symbolu GTU w treści faktury zaliczkowej ani faktury końcowej.

3. Oznaczanie faktur w ewidencji i nowym pliku JPK_VAT w okresie przejściowym

O tym, kiedy czynności podlegające opodatkowaniu VAT wywołują skutki w tym podatku, decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji to właśnie moment powstania obowiązku podatkowego decyduje o tym, kiedy należy daną sprzedaż wykazać w ewidencji VAT, a więc również w pliku JPK_VAT. Prowadzi to do wniosku, że oznaczenia GTU należy stosować przede wszystkim przy dokonywaniu wpisów do ewidencji VAT oraz nowego pliku JPK_VAT, dla których obowiązek podatkowy powstał od 1 października 2020 r. i są udokumentowane fakturami.

UWAGA!

Kody GTU należy stosować przy dokonywaniu wpisów do ewidencji VAT oraz nowego pliku JPK_VAT, dla których obowiązek podatkowy powstał od 1 października 2020 r. i są udokumentowane faktrami.

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów tytoniowych we wrześniu 2020 r., udokumentowanej wystawioną w październiku 2020 r. fakturą, powstał we wrześniu 2020 r. (z chwilą dokonania dostawy towarów - zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Zatem sprzedaż tę podatnik powinien wykazać w ewidencji VAT za wrzesień 2020 r. oraz w pliku JPK_VAT za wrzesień 2020 r., a więc jeszcze bez oznaczenia kodem GTU_04.

Podobnie powinien postąpić podatnik, jeżeli chodzi o kwotę zaliczki otrzymaną we wrześniu 2020 r. W zakresie tym obowiązek podatkowy powstał bowiem we wrześniu na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Zatem podatnik powinien wykazać zaliczkę według starych zasad w ewidencji VAT za wrzesień 2020 r. oraz w pliku JPK_VAT za wrzesień 2020 r., bez oznaczenia kodem GTU_04.

Pozostałą do zapłaty kwotę z faktury końcowej podatnik będzie musiał wykazać zarówno w ewidencji, jak i w JPK_VAT z właściwym kodem GTU. Obowiązek podatkowy z tytułu zaliczkowanej sprzedaży powstał bowiem w październiku 2020 r., a więc w czasie, kiedy już obowiązywały przepisy dotyczące stosowania kodów w ewidencji i JPK_VAT. Dlatego w tej pozostałej części sprzedaż należy wykazać z oznaczeniem GTU_04 w ewidencji VAT za październik 2020 r. oraz w pliku JPK_VAT za październik 2020 r.

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

  • art. 19a ust. 1 i 8 oraz art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2002 r. poz. 1747

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK