Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2020, data dodania: 26.11.2020

Inwentaryzacja doraźna w razie kwarantanny i choroby magazyniera (COVID-19)

PROBLEM

Osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie magazynu, najpierw przebywała na kwarantannie (COVID-19), a potem okazało się, że jest chora i otrzymała zwolnienie lekarskie. Prowadzenie magazynu ma być przekazane innemu pracownikowi. Czy w takim przypadku jest konieczne przeprowadzenie inwentaryzacji? Jeśli tak, to jakiej (inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza nie jest możliwa)?

https://www.facebook.com/PRBinfor/

RADA

O okolicznościach, w jakich musi być zarządzona inwentaryzacja doraźna zapasów magazynowych, rozstrzyga kierownik jednostki. Odpowiednie zapisy powinien zamieścić w polityce rachunkowości (art. 10 ust. 1 i 2 uor). Przeważnie zapisy takie są zawarte w instrukcji inwentaryzacyjnej i/lub instrukcji magazynowej.

Zwyczajowo zmiana na stanowisku osoby materialnie odpowiedzialnej za zapasy (czyli osoby, która podpisała oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia na podstawie art. 124 § 1 i 2 k.p.) jest podstawą do zarządzenia inwentaryzacji doraźnej metodą spisu z natury. Trzeba ja zarządzić niezwłocznie. Czynności spisowe należy zakończyć przed przekazaniem magazynu nowemu pracownikowi. Jest to warunkiem obciążenia nieobecnego magazyniera ewentualnie wykrytymi niedoborami. W czasie absencji magazyniera inwentaryzację przeprowadza się w obecności pracownika jednostki lub innej osoby upoważnionej przez magazyniera na piśmie do brania udziału w spisie z natury. Upoważnienie załącza się do protokołu inwentaryzacji. Osoba obecna przy spisie z upoważnienia ma takie same prawa jak osoba materialnie odpowiedzialna (np. ma prawo wnoszenia zastrzeżeń do sposobu przeprowadzania i wyników spisu). Jeśli nieobecny magazynier nie upoważni żadnej osoby, spis z natury powinien przeprowadzać zespół spisowy w powiększonym składzie (np. jeśli normalnie przeprowadza zespół dwuosobowy, to w tym przypadku powinien być trzyosobowy). Spis może też dodatkowo nadzorować kontroler spisowy lub przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

Podstawy prawne:

  • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

  • art. 124 § 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK