Biuletyn VAT 11/2020, data dodania: 03.11.2020

Czy dopuszczalne jest oznaczanie kodem MPP w nowym JPK_VAT transakcji nieobjętych tych obowiązkiem

PROBLEM

Część naszych dostawców umieszcza adnotację "mechanizm podzielonej płatności" na wszystkich fakturach. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy dostawy nie dotyczą towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT lub jeżeli są to faktury na kwotę nieprzekraczającą 15 000 zł. Czy możemy wykazywać takie faktury w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem MPP?

RADA

Nie, wykazywanie takich faktur w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT z kodem MPP nie jest dopuszczalne. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Gdy nabywca ma obowiązek zapłacić za fakturę z zastosowaniem split payment, sprzedawca musi oznaczyć fakturę wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT). Ponieważ za naruszenie tego obowiązku przepisy określają sankcję, niektórzy podatnicy decydują się na oznaczanie wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" wszystkich wystawianych faktur. Chociaż praktyka taka nie jest prawidłowa, postępującym tak podatnikom nie grożą z tego tytułu żadne sankcje. Potwierdził to Minister Finansów w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. wskazując, że:

(…) nie jest sankcjonowane umieszczanie na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" mimo braku takiego obowiązku.

Sytuacja zmieniła się jednak od 1 października 2020 r. Podatnicy zostali zobowiązani do wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń (kodów) dotyczących niektórych transakcji (§ 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji). Analogiczne oznaczenia wykazywane są w nowym pliku JPK_VAT.

Jednym z takich kodów jest symbol MPP, który muszą stosować zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy w ewidencji, gdy transakcja objęta jest obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji od 1 października 2020 r. transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności muszą być oznaczane (zarówno przez sprzedawców, jak i przez nabywców) w ewidencji VAT symbolem "MPP", natomiast w nowym pliku JPK_VAT należy wpisać wartość "1" w polu MPP.

WAŻNE!

Od 1 października 2020 r. transakcja objęta obowiązkowym MPP musi być oznaczana zarówno u sprzedawcy jak i nabywcy kodem MPP.

Dotyczy to jednak wyłącznie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, a więc spełniających warunki wynikające z przepisów art. 108a ustawy o VAT.

W konsekwencji oznaczanie symbolem MPP transakcji, które warunków tych nie spełniają, a tym samym nie są objęte obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, stanowi błąd:

  • w treści ewidencji VAT (w przypadku wskazania takiego oznaczenia w ewidencji VAT) lub
  • w treści nowego pliku JPK_VAT (w przypadku niewskazania takiego oznaczenia w ewidencji VAT i wskazania go w nowym pliku JPK_VAT).

MF w udzielanych odpowiedziach na pytania również uznaje takie postępowanie za nieprawidłowe. Praktyka pokaże, czy podatnicy oznaczający każdą transakcję kodem MPP będą wzywani do korekty, za której brak może grozić kara 500 zł za każdy błąd.

Osoby odpowiedzialne za popełnianie tego błędu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenie skarbowe polegające na:

  1. wadliwym prowadzeniu ewidencji VAT (art. 61 § 3 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu karnego skarbowego) - w przypadku błędu w treści ewidencji VAT,
  2. wadliwym przesłaniu nowego pliku JPK_VAT (art. 61a § 3 w zw. z art. 61a § 2 Kodeksu karnego skarbowego) - w przypadku błędu w treści nowego pliku JPK_VAT.

Dlatego nie należy rekomendować wpisywania kodu MPP w przypadku każdej transakcji zarówno u sprzedawcy jak i u nabywcy.

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

  • art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

  • art. 61 oraz art. 61a ustawy z10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK