Wideoszkolenie

Biuletyn Głównego Księgowego 11/2020, data dodania: 16.11.2020

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639) rozszerzyła działanie form pomocy dla pracodawców.

Nowelizacja wydłużyła termin na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wnioski te mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 (art. 15gh ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej: ustawa o COVID-19). Przed wejściem w życie nowelizacji składanie wniosków było dopuszczalne tylko do 27 września 2020 r. Przedłużony termin na składanie wniosków dotyczy dofinansowań na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy o COVID-19 (zob. tabelę).

Tabela. Dofinansowania na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy o COVID-19

Lp.

Rodzaj pomocy

Uwagi

1.

Pomoc na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19

Podmioty, u których w następstwie COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych (przychodów), mogą zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

n
przestojem ekonomicznym albo

n
obniżonym wymiarem czasu pracy

- w następstwie wystąpienia COVID-19.

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

n
przedsiębiorcy,

n
organizacje pozarządowe,

n
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

n
instytucje kultury (państwowe lub prowadzone wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

n
kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne,

n
samorządowe instytucje kultury.

Podmioty te mogą zwracać się do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy z wnioskami o przyznanie i wypłatę ze środków FGŚP:

n
świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz

n
środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

2.

Pomoc na podstawie art. 15gg ustawy o COVID-19

Na podstawie tego przepisu możliwe jest uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ZUS także na pracowników nieobjętych:

n
przestojem ekonomicznym,

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

n
przedsiębiorcy,

n
organizacje pozarządowe,

n
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

n
instytucje kultury (państwowe lub prowadzone wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

n
kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne.

1

2

3

n
obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,

n
przestojem, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy

- w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia ­COVID-19.

Podmioty te mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ze środków FGŚP świadczeń na rzecz dofinansowania wynagrodzenia pracowników (oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od uzyskanego wsparcia).

PODSTAWA PRAWNA:

art. 15g, art. 15gg, art. 15gh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

Tomasz Kowalski

specjalista w zakresie prawa pracy, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK