Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 10/2020, data dodania: 10.09.2020

Czy mając zaległości w zaliczkach na PIT, można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

PROBLEM

W 2019 r. miałem zaległości w zaliczkach na PIT. Czy mogę otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów?

RADA

Niezapłacone zaliczki na podatek dochodowy stanowią zaległość podatkową. Posiadanie takich zaległości do końca trzeciego kwartału 2019 r., co do zasady, wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników. Od tej zasady jest jeden wyjątek, który omawiamy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID-19, starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (art. 15zzb ust. 10 pkt 3 ustawy o COVID-19). Tego rodzaju oświadczenie jest składane przez przedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 15zzb ust. 11 ustawy o COVID-19).

Jak stanowi art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej, za zaległość podatkową uważa się także niezapłacone w terminie płatności zaliczki na podatek. Formalnie rzecz biorąc, nie spełnia Pan wymogów, aby otrzymać ww. dofinansowanie. Jednakże przepisy prawa zawierają tutaj jedną furtkę. Otóż, stosownie do art. 44 ust. 15 updof, podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Tak więc, jeśli okazałoby się, że nie był Pan jednak zobligowany do wpłaty zaliczek, nie można mówić o jakichkolwiek zaległościach podatkowych w rozumieniu art. 15zzb ust. 10 pkt 3 ustawy o COVID-19. W takim przypadku powinien Pan otrzymać dofinansowanie części wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów.

Podstawa prawna:

  • art. 44 ust. 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1492

  • art. 15zzb ust. 1, ust. 10 pkt 3 i ust. 11 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1423

  • art. 51 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1423

Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK