Wideoszkolenie

Biuletyn Głównego Księgowego 6/2020, data dodania: 16.06.2020

Dofinansowanie wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego i pracy w obniżonym wymiarze

Wsparcie w ramach ustaw tarczy antykryzysowej za okres przestoju ekonomicznego i pracy można uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z powiatowego urzędu pracy. Jak ująć tę pomoc w księgach rachunkowych?

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W myśl zapisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa):

  • przedsiębiorca - w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców,
  • organizacja pozarządowa - w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • podmiot - w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • państwowa osoba prawna - w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

- u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na:

1) dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

przestojem ekonomicznym albo

obniżonym wymiarem czasu pracy,

w następstwie wystąpienia COVID-19;

2) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

W myśl ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą/przedsiębiorcami:

jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,

są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pole tekstowe: WAŻNE Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty, które nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Świadczenia (dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS) są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Pracownikiem, w myśl specustawy, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo wykonujących pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowym, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Podmioty mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15% - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) nie mniej niż o 25% - obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty, które obniżyły wymiar czasu pracy pracowników maksymalnie o 20%, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, jeśli wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Uwaga

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu.

Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe - w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe - w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Jeśli pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informację o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego, warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Powyższe świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Podmioty mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, gdy nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wniosek składa się za pośrednictwem platformy praca.gov.pl do wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub papierowo do WUP.

Lista WUP jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na praca.gov.pl. Kompletny wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych. Rozpatrzenie wniosku nie oznacza przekazania środków również w terminie do 7 dni.

Status wniosku sprawdza się poprzez kontakt z WUP, do którego adresowany był wniosek, lub na praca.gov.pl - jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia) potwierdzające złożenie wniosku elektronicznego do urzędu.

Przyznawanie środków nie ma formy decyzji administracyjnej, a więc nie przysługuje odwołanie od decyzji.

Dofinansowanie zgodnie z art. 15zzc - wsparcie powiatowych urzędów pracy

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 15zzc w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może być przyznane jedynie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, prowadzącemu działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów:

1) co najmniej o 30% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem", powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej o 50% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej o 80% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składkach na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania zatrudnienia przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokościach, o których mowa wyżej, w następstwie wystąpienia COVID-19;

2) braku przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przykład

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W spółce "A" jest zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 60 pracowników.

Spółka złożyła wniosek do powiatowego urzędu pracy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 za 3 miesiące (kwiecień-czerwiec 2020 r.).

W kwietniu 2020 r. pracownicy otrzymali łączne wynagrodzenia w wysokości 272 700 zł - dotyczące wymiaru czasu pracy pracownika, po obniżeniu wymiaru czasu pracy, stanowiące 0,8 etatu.

Pracownikom przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów.

Jednostka rozlicza koszty działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

Poniżej przedstawiono rozliczenie podatkowo-składkowe 60 pracowników na podstawie listy płac.

Poz.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

dotyczy 60 pracowników

a

wynagrodzenie pracowników (brutto)

272 700,00

b

wartość nieodpłatnych przychodów

-

c

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

272 700,00

d

składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika:

- składka emerytalna (poz. c x 9,76%)

- składka rentowa (poz. c x 1,5%)

- składka chorobowa (poz. c x 2,45%)

37 387,17

26 615,52

4 090,50

6 681,15

e

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. c - poz. d)

235 312,83

f

składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. e x 9%)

21 178,15

g

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (poz. e x 7,75%)

18 236,74

h

koszty uzyskania przychodu

15 000,00

i

podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. c - poz. h - poz. d)

220 313,00

j

zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej [(poz. i x 17%) - 43,76 zł]

34 827,61

k

zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. j - poz. g)

16 591,00

l

kwota do wypłaty (poz. a - poz. d - poz. f - poz. k)

197 543,68

Składki obciążające pracodawcę

Poz.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

dotyczy 60 pracowników

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

272 700,00

a

b

c

d

e

składka emerytalna (9,76%)

składka rentowa (6,5%)

składka wypadkowa (0,84%)*

składka na Fundusz Pracy (2,45%)

składka na FGŚP (0,10%)

26 615,52

17 725,50

2 290,68

6 681,15

272,70

Razem składki obciążające pracodawcę

53 585,55

* Przyjęto, że stopa procentowa dla pracodawcy wynosi 0,84%.

Wniosek składany do powiatowego urzędu pracy (oryginalne kolory)

1. Obroty

UWAGA: Wypełnij komórki zaznaczone kolorem żółtym.

UWAGA: Komórki zaznaczone kolorem niebieskim wypełniane są automatycznie.

Obliczeń należy dokonać dla jednej wybranej opcji (art. 15g ust. 9 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw):

1.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

2.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Spadek obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych miesięcy.
UWAGA: za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2019

2020

Spadek obrotów
(komórka wypełnia się automatycznie)

Dzień, od którego
liczony jest spadek obrotów
Wpisz datę
w formacie dd-mm-rrrr.

Łączne obroty w ciągu analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (2019)

Łączne obroty w trakcie dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku

- zł

- zł

0%

Spadek obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z dowolnie wskazanego 1 miesiąca.
UWAGA: za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

XII.2019/2020

2020

Spadek obrotów
(komórka wypełnia się automatycznie)

Dzień, od którego
liczony jest spadek obrotów
Wpisz datę
w formacie dd-mm-rrrr.

Łączne obroty w trakcie miesiąca poprzedzającego miesiąc wskazany jako miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów

Łączne obroty w trakcie dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku

4 000 000,00 zł

2 500 000,00 zł

-38%

01.03.2020

2. Obniżony wymiar czasu pracy

UWAGA: Wypełnij komórki zaznaczone kolorem żółtym.

UWAGA: Komórki zaznaczone kolorem niebieskim wypełniane są automatycznie.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g ust. 7-10).
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% ogłaszanego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału i wynosi 5198,58 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.)

Obowiązująca pracodawcę stawka ubezpieczenia wypadkowego (w procentach)

0,84

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W ZWIĄZKU Z OBN. WYM. CZASU PRACY:

363 369,60 zł

Liczba miesięcy pomocy, o którą wnioskuje pracodawca

3

W TYM ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE PO STRONIE PRACODAWCY:

53 062,35 zł

W TYM ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH OBN. WYM. CZASU PRACY:

310 307,25 zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0,75

5 000 zł

0,60

3 000 zł

1

1 500,00 zł

256,50 zł

1 756,50 zł

5 269,50 zł

2

0,75

6 000 zł

0,60

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

0,75

4 000 zł

0,60

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

4

0,75

5 000 zł

0,60

3 000 zł

1

1 500,00 zł

256,50 zł

1 756,50 zł

5 269,50 zł

5

0,88

5 000 zł

0,70

3 500 zł

1

1 750,00 zł

299,25 zł

2 049,25 zł

6 147,75 zł

6

0,88

6 000 zł

0,70

4 200 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

7

0,88

5 000 zł

0,70

3 500 zł

1

1 750,00 zł

299,25 zł

2 049,25 zł

6 147,75 zł

8

0,88

5 000 zł

0,70

3 500 zł

1

1 750,00 zł

299,25 zł

2 049,25 zł

6 147,75 zł

9

1,00

5 000 zł

0,80

4 000 zł

1

2 000,00 zł

342,00 zł

2 342,00 zł

7 026,00 zł

10

1,00

5 000 zł

0,80

4 000 zł

1

2 000,00 zł

342,00 zł

2 342,00 zł

7 026,00 zł

11

1,00

5 000 zł

0,80

4 000 zł

1

2 000,00 zł

342,00 zł

2 342,00 zł

7 026,00 zł

12

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

13

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

14

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

15

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

16

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

17

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

18

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

19

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

20

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

21

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

22

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

23

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

24

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

25

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

26

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

27

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

28

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

29

1,00

3 000 zł

0,80

2 400 zł

1

1 200,00 zł

205,20 zł

1 405,20 zł

4 215,60 zł

30

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

31

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

32

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

33

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

34

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

35

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

36

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

37

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

38

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

39

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

40

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

41

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

42

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

43

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

44

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

45

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

46

1,00

7 000 zł

0,80

5 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

47

1,00

4 500 zł

0,80

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

48

1,00

4 500 zł

0,80

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

49

1,00

4 500 zł

0,80

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

50

1,00

4 500 zł

0,80

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

51

1,00

4 500 zł

0,80

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

52

1,00

4 500 zł

0,80

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

53

1,00

4 500 zł

0,80

3 600 zł

1

1 800,00 zł

307,80 zł

2 107,80 zł

6 323,40 zł

54

1,00

10 000 zł

0,80

8 000 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

55

1,00

12 000 zł

0,80

9 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

56

1,00

12 000 zł

0,80

9 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

57

1,00

12 000 zł

0,80

9 600 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

58

1,00

13 000 zł

0,80

10 400 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

59

1,00

14 000 zł

0,80

11 200 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

60

1,00

15 000 zł

0,80

12 000 zł

1

2 079,43 zł

355,58 zł

2 435,01 zł

7 305,03 zł

RAZEM

348 500 zł

272 700 zł

103 436 zł

17 687 zł

121 123 zł

363 370 zł

Ewidencja księgowa

1. Wynagrodzenia brutto pracowników (na podstawie listy płac):

Wn "Wynagrodzenia" 272 700,00

Ma "Rozrachunki w tytułu wynagrodzeń" 272 700,00

2.
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracowników oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne:

37 387,17 zł + 21 178,15 zł = 58 565,32 zł

Wn "Rozrachunki w tytułu wynagrodzeń" 58 565,32

Ma "Rozrachunki z ZUS" 58 565,32

3. Zaliczka na podatek dochodowy pracowników:

Wn "Rozrachunki w tytułu wynagrodzeń" 16 591,00

Ma "Podatek dochodowy od osób fizycznych" 16 591,00

4. Składki ZUS obciążające pracodawcę:

Wn "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników" 53 585,55

Ma "Rozrachunki z ZUS" 53 585,55

5. Wypłata wynagrodzenia pracownikom:

Wn "Rozrachunki w tytułu wynagrodzeń" 197 543,68

Ma "Rachunek bankowy" 197 543,68

6.
Przeksięgowanie dofinansowania otrzymanego za kwiecień 2020 r. na podstawie otrzymanej decyzji:

-
łączna wartość dofinansowania w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
121 123,20 zł (1/3 z kwoty 363 369,60 zł)

w tym:

łączna wartość dofinansowanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy 17 687,45 zł (1/3 z kwoty 53 062,35 zł)

łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy 103 435,75 zł (1/3 z kwoty 310 307,25 zł)

Wn "Rozrachunki z powiatowym urzędem pracy" 121 123,20

Ma "Pozostałe przychody operacyjne" 121 123,20

Podstawa prawna:

art. 15g, art. 15zzb ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - t.p. Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 424

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK