Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2020, data dodania: 22.09.2020

Sankcje za błędy w nowym JPK_VAT od 1 października 2020 r.

PROBLEM

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT. Ponoć na jednostkę budżetową (samorządowy zakład budżetowy) mogą zostać nałożone kary w wysokości 500 zł. Za jakie czyny możemy ponieść sankcje?

RADA

Sankcje ze błędy bądź niezłożenie nowego JPK_VAT mogą być nałożone na podstawie:

  • art. 109 ust. 3f-3h ustawy o VAT - na podatnika, czyli formalnie na JST, ponieważ jednostka budżetowa (samorządowy zakład budżetowy) nie jest samodzielnym podatnikiem, oraz
  • Kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) - na osoby fizyczne odpowiedzialne za niedopełnienie określonych obowiązków.

Sankcje wynikające z ustawy o VAT

Wynikająca z ustawy o VAT kara 500 za błąd w JPK_VAT nie będzie nakładana na podatnika (jednostkę) automatycznie za każdy błąd.

Schemat. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przez urząd skarbowy błędów w nowym JPK_VAT

Wprowadzenie kary ma zmobilizować podatników do staranności i rzetelności w przygotowywaniu rozliczeń VAT i ich przesyłaniu w nowej formie. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji przez organy podatkowe. Analiza i weryfikacja odbywają się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Stąd też karane mają być błędy "które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji" (jeśli nie zostaną skorygowane w ciągu 14 dni od wezwania przez urząd). Jednak przepis dotyczący nakładania kar pieniężnych daje naczelnikom urzędów skarbowych duże pole do uznaniowości. Nie jest jasne, co należy rozumieć przez "błąd uniemożliwiający weryfikację prawidłowości transakcji". Wydaje się jednak, że za taki błąd może być uznane niewłaściwe oznaczenie transakcji kodem MPP w sytuacji, gdy nie podlega ona obowiązkowi płatności w split payment (MPP), a jedynie sprzedawca wpisał taką adnotację na fakturze (np. kwota na fakturze nie przekracza 15 000 zł).

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do omawianych przepisów zaznaczyło, że karane mają być wyłącznie "celowe i uporczywe działania". Jednak nie wynika to z przepisów. A zatem decyzja o nakładaniu kar będzie całkowicie w gestii urzędu skarbowego.

Sankcje wynikające z k.k.s.

Druga grupa sankcji dotyczy osób fizycznych, które odpowiadają za czyn zabroniony w rozumieniu k.k.s. (patrz ramka).

Czyny zabronione w zakresie nowego JPK_VAT z k.k.s.

  1. Nieprzesyłanie albo błędne wysyłanie nowego JPK_VAT - sankcja dotyczy nieprzestrzegania obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji (w tym przypadku w formie JPK_VAT), a także nieskładania ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego.

  2. Niewywiązanie się z obowiązku przesłania ewidencji lub przesłanie jej nierzetelnej - nowy JPK_VAT zawiera część ewidencyjną i będzie przesyłany tylko elektronicznie. W związku z tym musi spełnić prawne wymogi wzoru dokumentu elektronicznego.

Wysokość kar wymierzanych na podstawie k.k.s. jest zindywidualizowana. Zależy od tego, czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem skarbowym, a także od sytuacji materialnej osoby karanej.

Janina Fornalik

doradca podatkowy, partner w Kancelarii MDDP

Podstawy prawne:

  • art. 109 ust. 3f-3h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)

  • art. 56, art. 61a ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK