Wideoszkolenie

Rachunkowość Budżetowa 17/2020, data dodania: 25.08.2020

Nowy JPK_VAT od października 2020 r.

Na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19 odłożono w czasie konieczność prowadzenia na nowych zasadach ewidencji VAT i wysyłania nowych plików JPK_VAT. Obowiązek ten odsunięto do 1 października 2020 r. Za lipiec, sierpień i wrzesień ewidencję VAT należało/należy prowadzić na dotychczasowych zasadach (m.in. bez stosowania kodów GTU oraz kodów dokumentów). Za te miesiące zostanie także złożony dotychczasowy plik JPK_VAT, jednostki będą także musiały złożyć w urzędzie deklaracje VAT-7. Natomiast już od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy będą wysyłali ewidencję i deklarację VAT w formie nowego JPK_VAT.

Czym jest nowy JPK_VAT

Tak zwany nowy JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części:

 1. ewidencji VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres),
 2. deklaracji VAT (deklaracji VAT-7 i VAT-7K).

Za okres od 1 października 2020 r. będą go składali wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Dokument określany wcześniej jako JPK_VDEK od 1 października będzie mógł mieć dwojaką postać:

 1. JPK_V7M - dla podatników rozliczających się miesięczne, oraz
 2. JPK_V7K - dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Raportowane ze ich pośrednictwem dane zastąpią dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i jednocześnie JPK_VAT.

Podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne będą składali co miesiąc JPK_V7M, który będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Będzie on składany wyłącznie w wersji elektronicznej, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest czas do pierwszego dnia roboczego). Podatnicy rozliczający się kwartalnie (składający JPK_V7K) będą co miesiąc składali część ewidencyjną, a część deklaracyjną kwartalnie.

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału tylko część ewidencyjną. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

ZAPAMIĘTAJ!

Od 1 października br. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_VAT. Należy jednak pamiętać, że choć nowy JPK zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT, to nadal trzeba będzie składać np. deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAT-21, VAT-23, VAT-26, a także informacje VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK.

Kody grup towarowo-usługowych (GTU) i inne oznaczenia

Choć nowy JPK ma co do zasady zawierać dane znajdujące się dotychczas w JPK_VAT i deklaracjach VAT-7/VAT-7K, to należy zwrócić uwagę na to, że ewidencja sprzedaży ma zawierać także oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług. Sprzedawane towary oraz świadczone usługi będą zawierały oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU). Jeżeli towar lub usługa należą do jednej z nich, podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w JPK_V7M lub JPK_V7K. Zakwalifikowanie faktury do danego kodu produktu odbywa się poprzez zaznaczenie "1" we właściwym polu - pod symbolem od GTU_01 do GTU_13. Jeśli dana faktura sprzedaży nie kwalifikuje się pod żaden z symboli, to pod każdym z nich pozostawia się puste pole.

ZAPAMIĘTAJ!

Kodów GTU nie oznacza się w przypadku zapisów:

 • przedstawiających sprzedaż ewidencjonowaną na kasie rejestrującej,

 • sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (np. sprzedaż bezrachunkowa),

 • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,

 • transakcji zakupu skutkujących powstaniem VAT należnego (np. WNT, import usług).

Trzeba pamiętać, że nieprawidłowe przyporządkowanie kodów GTU może skutkować nałożeniem na podatnika sankcji. Ma ona wynosić 500 zł za każdy błąd, jednak podatnik będzie mógł jej uniknąć, jeśli w ciągu 14 dni od wykrycia błędu (przez siebie lub fiskusa) dokona korekty pliku JPK lub złoży stosowne wyjaśnienia.

ZAPAMIĘTAJ!

Za każdy błąd popełniony w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Będzie ona nakładana na podatnika, w przypadku gdy nie skoryguje błędu w ciągu 14 dni od wezwania przez organ podatkowy.

W ewidencji sprzedaży, oprócz kodów GTU, znajdą zastosowanie także specjalne oznaczenia procedur i powiązań (patrz: TABELA 1) oraz oznaczenia dowodów sprzedaży (patrz: TABELA 2). W ewidencji zakupów podatnicy nie będą mieli obowiązku oznaczania towarów oraz usług kodami identyfikującymi. Jednak tam także pojawią się specjalne oznaczenia dla poszczególnych dokumentów sprzedaży oraz rodzajów transakcji (patrz: TABELA 3 i 4).

TABELA 1. Specjalne oznaczenia procedur i powiązań w ewidencji sprzedaży

TABELA 2. Specjalne oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji sprzedaży

TABELA 3. Oznaczenia stosowane w ewidencji zakupów

TABELA 4. Oznaczenia dowodów zakupu

Podstawa prawna

 • art. 99, art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1520)

 • ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)

©℗

MAŁGORZATA MASŁOWSKA

prawnik specjalizujący się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy, redaktor merytoryczny dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK