Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2020, data dodania: 04.06.2020

Za okres pobierania zasiłków z FUS nie przysługuje świadczenie postojowe - stanowisko ZUS

Zleceniobiorcy i osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą nie przysługuje świadczenie postojowe za okres, za który przysługuje tym osobom prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. ZUS ma prawo weryfikować, czy w sytuacji gdy za ten sam miesiąc był pobierany zasiłek i świadczenie postojowe, wykazany przychód do celów ustalenia prawa do świadczenia postojowego nie wiązał się z pracą wykonywaną w okresie pobierania tego zasiłku (świadczenia). W razie potwierdzenia ZUS wyda decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.  Takie stanowisko zajął ZUS w odpowiedzi z 5 maja 2020 r. na pytanie redakcji MPPiU.

Nie jest możliwe pobieranie świadczenia postojowego za ten sam okres, za który zleceniobiorcy i osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przysługują zasiłki z FUS (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne).

Stanowisko ZUS z 5 maja 2020 r.

(…) Świadczenie postojowe przysługuje osobie wykonującej umowę zlecenia, jeżeli nastąpiło ograniczenie w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę i nastąpiło ograniczenie lub odstąpienie od wykonywania umowy ze względu na COVID-19. O świadczenie postojowe mogą występować zleceniobiorcy za pośrednictwem zleceniodawcy, jeżeli:

  • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

  • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. 15 595, 74 zł dla wniosków składanych w kwietniu i w maju 2020 r.),

  • zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Również osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi spełnić warunki ustalone w przepisach, aby skorzystać ze świadczenia postojowego.

Przepisy nie stawiają warunków i ograniczeń dotyczących pobierania świadczenia postojowego i za ten sam okres świadczeń z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, jednak należy mieć na uwadze, że świadczenia te rekompensują utratę przychodów ze względu na brak możliwości wykonywania umowy czy prowadzenia działalności pozarolniczej. Dlatego w okresie pobierania przez zleceniobiorcę czy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą:

  • zasiłku chorobowego,

  • zasiłku opiekuńczego czy dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

  • świadczenia rehabilitacyjnego,

praca nie może być wykonywana.

Przy ubieganiu się o świadczenie postojowe przez zleceniobiorcę albo osobę prowadzącą działalność gospodarczą niezbędne jest wykazanie przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku osiągniętego z umowy lub z prowadzonej działalności (w tym przypadku z wykazaniem jej spadku w stosunku do miesiąca poprzedniego).

ZUS ma prawo zweryfikować, czy w razie gdy za ten miesiąc był równocześnie pobierany zasiłek, wykazany przychód nie wiązał się z wykonywaną w okresie pobierania tego zasiłku (świadczenia) pracą. W razie potwierdzenia, zostanie wydana decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia albo w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej, a co za tym idzie wystąpienie o świadczenie postojowe w razie ograniczenia jej wykonywania lub gdy umowa nie dojdzie do skutku ze względu na obecną sytuację, nie będzie miało natomiast wpływu na prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Należy zaznaczyć, że jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS. Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Oprac. Bożena Goliszewska-Chojdak

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK