Monitor Księgowego 9/2020, data dodania: 19.08.2020

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Sejm zmienił ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja zmieniła m.in. definicję pracodawcy delegującego pracownika oraz wprowadziła nowe obowiązki dla pracodawców delegujących pracowników oraz pracodawców użytkowników.

14 sierpnia 2020 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Implementuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zmiana definicji pracodawcy

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług zmieniła definicję pracodawcy delegującego pracownika.

Delegującym pracownika do Polski jest pracodawca mający siedzibę oraz prowadzący znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim:

 • z którego terytorium kieruje tymczasowo pracownika do pracy w Polsce:

- w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność w Polsce,

- w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy ten pracodawca, prowadzącym działalność w Polsce,

- jako podmiot będący agencją pracy tymczasowej albo agencją wynajmującą personel, który skierował do pracodawcy użytkownika osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania;

 • będący podmiotem, który jako agencja pracy tymczasowej albo agencja wynajmująca personel skierował do pracodawcy użytkownika osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania, w przypadku gdy pracodawca użytkownik na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy w Polsce.

Z kolei pracodawcą delegującym pracownika z Polski jest pracodawca posiadający siedzibę w Polsce (a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - stałe miejsce wykonywania takiej działalności na terytorium Polski):

 • kierujący tymczasowo pracownika do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego:

- w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność w innym państwie członkowskim,

- w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy ten pracodawca, prowadzącym działalność w innym państwie członkowskim,

- jako agencja pracy tymczasowej;

 • będący agencją pracy tymczasowej, w przypadku gdy taka agencja kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego, który następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski

Pracodawca delegujący pracownika do Polski powinien mu zapewnić, do upływu okresu 12 miesięcy delegowania, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy. Warunki zatrudnienia dotyczą:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego;
 • wynagrodzenia za pracę (należy brać pod uwagę wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Do wynagrodzenia za pracę wlicza się także dodatek z tytułu delegowania w części, która nie stanowi zwrotu wydatków faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. W przypadku gdy prawo właściwe dla stosunku pracy pracownika delegowanego do Polski nie określa części dodatku z tytułu delegowania, która stanowi zwrot wydatków faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, cały dodatek uznaje się za zwrot tych wydatków);
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w Kodeksie pracy;
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
 • należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy w Polsce, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy w Polsce lub poza terytorium Polski.

Pracodawca delegujący pracownika do Polski może zapewnić delegowanemu pracownikowi warunki zatrudnienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, nieprzekraczający jednak 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Warunkiem tego jest złożenie do PIP umotywowanego powiadomienia, nie później niż do upływu okresu 12 miesięcy tego delegowania.

Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika

Nowelizacja dodała nowe przepisy regulujące obowiązki pracodawcy użytkownika, do którego skierowany został do pracy pracownik z innego państwa członkowskiego lub który kieruje pracownika do pracy w innym państwie członkowskim. Pracodawca użytkownik ma obowiązek przekazać pracodawcy delegującemu pracownika do Polski, który jest agencją pracy tymczasowej lub agencją wynajmującą personel, pisemną informację o stronie internetowej prowadzonej przez PIP, w zakresie informacji dotyczących warunków zatrudnienia gwarantowanych takiemu pracownikowi.

Pracodawca użytkownik, do którego został skierowany pracownik tymczasowy przez pracodawcę delegującego pracownika z Polski - będącego agencją pracy tymczasowej, ma obowiązek poinformować tego pracodawcę o zamiarze skierowania tego pracownika do pracy w innym państwie członkowskim. Obowiązek ten należy spełnić co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym skierowaniem.

Taki sam obowiązek ciąży na ww. pracodawcy użytkowniku wobec podmiotu, który jako agencja pracy tymczasowej albo agencja wynajmującą personel skierował do tego pracodawcy osobę pozostającą pracownikiem tego podmiotu przez cały okres skierowania i który ma siedzibę oraz prowadzi znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim.

Wejście w życie

Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna:

art. 1 pkt. 2-4 i 15, art. 13 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw - w dniu oddania do druku niniejszego numeru "Mk" ustawa czekała na podpis Prezydenta

Tomasz Kowalski

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK