Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2020, data dodania: 17.01.2020

Umowa zlecenia zawarta z nierezydentem a możliwość zastosowania ulgi "bez PIT dla młodych"

PROBLEM

Zawarliśmy na 2 tygodnie lutego 2020 r. umowę zlecenia z osobą, która w dniu wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu nie przekroczy 26 lat. Zleceniobiorca jest Polakiem, ale zamieszkuje na stałe we Francji (ma status rezydenta tego państwa) i w tym państwie jest wykonywana umowa. Czy możemy nie naliczać podatku od przysługującego tej osobie wynagrodzenia w ramach ulgi "bez PIT dla młodych"?

RADA

Nie. Zleceniobiorca nie będzie mógł skorzystać ze wskazanej przez Państwa ulgi w podatku "bez PIT dla młodych". Od wynagrodzenia zleceniobiorcy mogą Państwo nie pobierać podatku (wiek nie ma tu znaczenia), jednak będzie to możliwe na podstawie polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem przedłożenia przez zleceniobiorcę francuskiego certyfikatu rezydencji. Wówczas jego całe wynagrodzenie będzie opodatkowane tylko we Francji. Jeżeli zleceniobiorca nie przedstawi Państwu certyfikatu rezydencji, muszą Państwo od przysługującego mu wynagrodzenia pobrać 20% podatek zryczałtowany. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Nieograniczony obowiązek podatkowy. Uzyskiwane przez podatnika do ukończenia 26 lat przychody m.in. z umów zlecenia do wysokości nieprzekraczającej od 1 stycznia 2020 r. 85 528 zł mogą być zwolnione z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof). Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. była to kwota 35 636,67 zł. Zwolnienie to dotyczy jednak przychodów ze wskazanych umów osiąganych wyłącznie przez osoby fizyczne objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski (art. 3 ust. 1 ustawy o pdof).

Ograniczony obowiązek podatkowy. W przypadku gdy tego rodzaju przychody osiągają osoby fizyczne objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski (art. 3 ust. 2a ustawy o pdof), są one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tzw. podatkiem u źródła (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof). Do przychodów opodatkowanych w ten sposób nie ma zastosowania ulga "bez PIT dla młodych" (art. 29 ust. 6 ustawy o pdof).

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy jednak zauważyć, że z art. 15 ust. 1 polsko-francuskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wynika, iż pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim umawiającym się państwie. W przedstawionej sytuacji praca - jak wynika z treści pytania - jest wykonywana we Francji, a więc w państwie zamieszkania podatnika, dlatego art. 15 ust. 1 ww. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wyłącza opodatkowanie w Polsce przychodów Państwa zleceniobiorcy. Aby jednak tak się stało, muszą Państwo otrzymać od tej osoby francuski certyfikat rezydencji.

Certyfikat rezydencji. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest bowiem możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zdanie 2 art. 29 ust. 2 ustawy o pdof). Przepisy ustawy o pdof nie wskazują, jakie warunki formalne powinien spełniać certyfikat rezydencji. W związku z tym należy przyjąć, że może on mieć dowolną formę, o ile jest wystawiony przez właściwy organ podatkowy obcego państwa oraz zawiera w swej treści stwierdzenie o posiadaniu przez dany podmiot siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (wyrok WSA w Lublinie z 15 września 2017 r., I SA/Lu 474/17).

Brak certyfikatu rezydencji będzie wykluczał w przypadku Państwa zleceniobiorcy niepobranie podatku. Należy wówczas pobrać podatek bezpośrednio od wynagrodzenia w wysokości zryczałtowanej wynoszącej 20%, bez stosowania kosztów uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9 listopada 2017 r., 0115-KDIT2-1.4011.185.2017.3.MT). Podatek zryczałtowany należy wykazać w deklaracji PIT-8AR (składanej do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym) oraz w informacji IFT-1/IFT-1R (składanej do końca lutego roku następnego po roku podatkowym). Informację IFT-1/IFT-1R należy sporządzić też w przypadku, gdy zleceniodawca nie będzie pobierał podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, że Państwa zleceniobiorca z uwagi na niewykonywanie pracy na terenie Polski nie będzie podlegał z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej i art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Potwierdził to ZUS w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2016 r. (DI/200000/43/241/2016).

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zawarła w lutym 2020 r. umowę zlecenia z francuskim rezydentem, który nie ukończył 26 lat (osoba ta nie jest uczniem ani studentem). Wynagrodzenie strony ustaliły w walucie polskiej na 5000 zł. Umowa jest realizowana we Francji.

Wariant I

Zleceniobiorca nie przedstawił zleceniodawcy francuskiego certyfikatu rezydencji. W takim przypadku spółka powinna pobrać od wynagrodzenia 20% podatek zryczałtowany, tj.: 5000 zł x 20% = 1000 zł, a wypłacić różnicę, czyli 4000 zł (5000 zł - 1000 zł).

Wariant II

Zleceniobiorca przedstawił zleceniodawcy francuski certyfikat rezydencji. W takim przypadku spółka powinna wypłacić całą umówioną kwotę bez pomniejszania o podatek, tj. 5000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 3 ust. 1 i ust. 2a, art. 13 pkt 8, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 2 i ust. 6, art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 42 ust. 1a, ust. 2 pkt 2, ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2473

  • art. 4-5 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1394

  • art. 15 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku - Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5

  • art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 300; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2550

  • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2473

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK