Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 18/2017, data dodania: 31.08.2017

Czy podjęcie studiów przez pracownika, który zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą, wpływa na obowiązki płatnika wobec ZUS

PROBLEM

Od ponad roku zatrudniamy na podstawie umowy o pracę 23-letniego pracownika. Oprócz tego mamy z nim zawartą umowę zlecenia, która jest w pełnym zakresie oskładkowana. Od 1 października pracownik ten rozpoczyna studia zaoczne. Czy zmieni to coś w kwestii oskładkowania zlecenia?

RADA

Nie. W przedstawionych okolicznościach nadal będziemy mieć do czynienia z umową zlecenia podpisaną z własnym pracodawcą, a zatem w przypadku osoby, o której mowa w pytaniu, nawet po uzyskaniu przez nią statusu studenta, należy naliczać składki według zasad obowiązujących pracowników.

UZASADNIENIE

Zdarza się, że pracownik wykonuje umowę zlecenia zawartą z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy (lub w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy). Pod względem składkowym taka umowa jest traktowana na równi z umową o pracę, a wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kontekście składek ZUS powinno być rozliczane jak wynagrodzenie pracownicze. (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej).

Oznacza to, że osoba podpisująca umowę zlecenia z podmiotem, dla którego pracuje w charakterze pracownika, podlega z racji realizowanego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom ZUS w pełnym zakresie, tj. ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dzieje się tak również wtedy, gdy zatrudniony jest studentem w wieku do 26. roku życia. Co prawda umowa zlecenia wykonywana przez studenta, który nie ukończył 26 lat, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń w ZUS (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej), jednak nie dotyczy to zleceniobiorców:

  • zatrudnionych u zleceniodawcy równolegle na podstawie umowy o pracę lub
  • realizujących zlecenie na rzecz swego pracodawcy.

We wskazanych sytuacjach wykonawca zlecenia jest uznawany za pracownika.

UWAGA!

Osoba wykonująca zlecenie zawarte z własnym pracodawcą albo wykonywane na rzecz własnego pracodawcy jest traktowana pod względem ubezpieczeniowym jak

pracownik, nawet jeśli jest studentem w wieku do ukończenia 26 lat.

Należy przypomnieć, że płatnik składek nie zgłasza własnego pracownika do ubezpieczeń w ZUS z tytułu zawartej z nim dodatkowo umowy zlecenia. Przychód należny za zlecenie dolicza się do oskładkowanych wypłat i świadczeń przysługujących z umowy o pracę i wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia (01 10 xx).

PRZYKŁAD

Dariusz M. ma 23 lata. Od półtora roku pracuje na pełny etat w jednej z firm usługowych w ramach umowy o pracę. Od 5 miesięcy dodatkowo ma zawartą z tą firmą umowę zlecenia. W tej sytuacji jego pracodawca zarówno od pensji pracowniczej, jak i od wynagrodzenia ze zlecenia nalicza co miesiąc obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, a także na FP i FGŚP. Mimo że Dariusz M. od października 2017 r. rozpoczyna studia magisterskie, w zakresie jego ubezpieczeń sytuacja nie ulegnie zmianie.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 1 i ust. 2a, art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1543,

  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1428

  • § 1 ust. 1 pkt 12 i załączniki nr 12 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 319

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, od wielu lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK