Monitor Księgowego 6/2020 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 15.06.2020

Ściąga. Kody stosowane w nowej ewidencji VAT

Od rozliczenia za październik 2020 r., gdyż termin ten zostanie kolejny raz przesunięty podatnicy będą wysyłać ewidencję i deklarację w formacie nowego JPK_V7M/JPK_V7K. Wiąże się z tym obowiązek wpisywania specjalnych kodów oznaczających rodzaj towaru lub usługi, transakcji oraz dokumentu będącego podstawą wpisu do ewidencji. Wymaga to od podatników wprowadzenia zmian w systemach księgowych. Dlatego przedstawiamy pełny wykaz kodów które będą musieli stosować podatnicy, aby ułatwić przygotowanie do tych zmian.

Zasady prowadzenia ewidencji i wpisywania kodów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.).

1. Oznaczenie towarów i usług w ewidencji sprzedaży

Kody dla towarów i usług dotyczą ewidencji sprzedaży będącej podstawą do ustalenia VAT należnego. Nie będą ich wpisywali kupujący po stronie ewidencji zakupów. Ponadto kody towarowe nie będą dotyczyły:

● sprzedaży ewidencjonowanej na kasie,

● zakupów, dla których podatnikiem jest nabywca, np. WNT.

Oznaczeniu będą podlegały tzw. towary i usługi wrażliwe. Są to przede wszystkim wyroby akcyzowe, towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte obowiązkowym split payment.

Ustawodawca nie zastosował jednolitego sposobu klasyfikowania towarów i usług, które muszą mieć specjalne oznaczenia. Posługuje się klasyfikacją CN, starą PKWiU 2008, nową PKWiU 2015, a także wersją opisową.

Tabela 1. Wykaz towarów lub usług, które w ewidencji sprzedaży muszą być oznaczone specjalnym kodem

Lp.

Rodzaj towaru
lub usługi

Wykaz towarów lub usług

Numer kodu
w ewidencji
VAT

Struktura
kodu
w JPK_VAT1

1

2

3

4

5

1.

Alkohole według ustawy akcyzowej

Alkohol etylowy

● wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej,

● wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości,

● napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

01

GTU_01

Piwo

● wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz

● wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00

- jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

01

GTU_01

Wino

1) wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2:

● o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo

● o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzboga cających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;

2) wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:

● znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,

● mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości,

● cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

01

GTU_01

Napoje fermentowane

1) musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:

● mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo

● mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości

- pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;

2) niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:

● o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo

● o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości

- pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

01

GTU_01

Wyroby pośrednie

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem alkoholu etylowego, piwa, wina, napoje fermentowane.

01

GTU_01

2.

Paliwa objęte pakietem paliwowym, wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT

Benzyna i paliwa silnikowe

● benzyna lotnicza (CN 2710 12 31),

● benzyna silnikowa (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00),

● benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70),

● paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN,

● paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21).

02

GTU_02

Gaz

gaz płynny (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00).

02

GTU_02

Olej

● olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11),

● olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90),

● pozostały olej napędowy (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19).

02

GTU_02

Paliwa ciekłe

paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.), takie jak:

● benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,

● olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% objętościowo innych biokomponentów, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

02

GTU_02

Biopaliwa ciekłe

biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155 ze zm.), takie jak:

● benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem benzyn silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe,

● olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe,

● bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór - stanowiące samoistne paliwa.

02

GTU_02

3.

Oleje i smary

Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

03

GTU_03

Olej smarowy, pozostały olej o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła)

03

GTU_03

Smary plastyczne (CN 2710 19 99)

03

GTU_03

Olej smarowy (CN 2710 20 90)

03

GTU_03

Preparaty smarowe (CN 3403), z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją CN 3403

03

GTU_03

4.

Wyroby tytoniowe, susz, płyn do e-papierosów, wyroby nowatorskie według ustawy akcyzowej

Papierosy

● tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami,

● tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej,

● tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

04

GTU_04

Tytoń do palenia

● tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego,

● odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

04

GTU_04

Cygary i cygaretki

● tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,

● tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry

- jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

04

GTU_04

Susz tytoniowy

- jest to, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

04

GTU_04

Płyn do papierosów elektronicznych

- roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

04

GTU_04

Wyroby nowatorskie

● mieszanina, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,

● mieszanina, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy oraz zawierająca odrębnie płyn do papierosów elektronicznych

- inna niż wyroby tytoniowe i susz tytoniowy, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

04

GTU_04

5.

Odpady i surowce wtórne

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 2008 38.11.49.0)

05

GTU_05

Odpady

● odpady szklane (PKWiU 2008 38.11.51.0),

● odpady z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.11.52.0),

● pozostałe odpady gumowe (PKWiU 2008 38.11.54.0),

● odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.11.55.0),

● odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 2008 38.11.58.0),

● niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 2008 38.12.26.0),

● odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych, zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 2008 38.12.27).

05

GTU_05

Surowce wtórne

● surowce wtórne metalowe (PKWiU 2008 38.32.2),

● surowce wtórne ze szkła (PKWiU 2008 38.32.31.0),

● surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.32.32.0),

● surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.32.33.0),

● surowce wtórne z gumy (PKWiU 2008 38.32.34.0).

05

GTU_05

6.

Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich

Tonery i kasety z tuszem

● tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0),

● kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 20.59.30.0),

● kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 28.23.26.0).

06

GTU_06

Folia typu stretch (PKWiU 2008 ex 22.21.30.0)

06

GTU_06

Komputery, procesory, dyski

● procesory (PKWiU ex 26.11.30.0),

● komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 26.20.1),

● dyski twarde (HDD) (PKWiU 2008 ex 26.20.21.0),

● dyski SSD (PKWiU 2008 ex 26.20.22.0, ex 58.29.11.0, ex 58.29.29.0, ex 59.11.23.0).

06

GTU_06

Telefony, konsole, aparaty

● telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU 2008 ex 26.30.22.0),

● konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU 2008 ex 26.40.60.0),

● aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 2008 26.70.13.0).

06

GTU_06

7.

Pojazdy oraz części samochodowe

Pojazdy silnikowe

● ciągniki inne niż ciągniki objęte pozycją 8709 (CN 8701),

● pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą (CN 8702),

● samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób inne niż te objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi (CN 8703),

● pojazdy silnikowe do transportu towarów (CN 8704),

● pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne (CN 8705).

07

GTU_07

Części i wyposażenie pojazdów

● podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8706),

● nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8707),

● części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8708),

● zderzaki i ich części (CN 8708 10).

07

GTU_07

8.

Metale szlachetne oraz nieszlachetne

Srebro

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym sklasyfikowane pod symbolem CN ex 7106, takie jak:

● proszek srebra,

● srebro techniczne czyste,

● srebro o wysokiej czystości,

● stopy srebra,

● srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur

oraz srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 2008 24.41.10.0).

08

GTU_08

Złoto

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym sklasyfikowane pod symbolem CN ex 7108, takie jak:

● proszek złota,

● złoto technicznie czyste,

● złoto o wysokiej czystości,

● złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

● stopy złota.

08

GTU_08

Platyna

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym sklasyfikowane pod symbolem CN ex 7110, takie jak:

● proszek platyny,

● proszek palladu,

● proszek irydu,

● proszek rodu,

● platyna technicznie czysta,

● pallad technicznie czysty,

● iryd technicznie czysty,

● rod technicznie czysty,

● platyna o wysokiej czystości,

● pallad o wysokiej czystości,

● iryd o wysokiej czystości,

● rod o wysokiej czystości,

● platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

● stopy platyny,

● stopy palladu,

● stopy irydu

oraz złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU 2008 ex 24.41.50.0).

08

GTU_08

Odpady i złom z metali szlachetnych i nieszlachetnych

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym sklasyfikowane pod symbolem CN ex 7112, takie jak:

● złom złota,

● odpady srebra,

● złom srebra,

● złom platyny,

● złom palladu,

● złom irydu

oraz odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU 2008 ex 24.45.30.0).

08

GTU_08

Biżuteria i wyroby jubilerskie

1) artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym (CN 7113)

2) biżuteria artystyczna (CN ex 9706 00 00)

3) wyroby z bursztynu (CN ex 9602)

4) artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (CN ex 7114) - z wyłączeniem:

● dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

● wyrobów kultu religijnego;

5) części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU 2008 ex 32.12.13.0).

08

GTU_08

Monety (CN 7118)

08

GTU_08

Wyroby płaskie walcowane

● wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.10.31.0),

● wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.10.32.0),

● wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 2008 24.10.35.0),

● wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 2008 24.10.36.0),

● wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.10.41.0),

● wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 2008 24.10.43.0),

● wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.10.51.0),

● wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 2008 24.10.52.0),

● wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (PKWiU 2008 24.32.10.0),

● wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 2008 24.32.20.0).

08

GTU_08

Pręty

● pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.10.61.0),

● pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 2008 24.10.62.0),

● pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 2008 24.10.65.0),

● pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 2008 24.10.66.0),

● pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.31.10.0),

● pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 2008 24.31.20.0).

08

GTU_08

Kształtowniki

● kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.10.71.0),

● kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 2008 24.10.73.0),

● kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.33.11.0).

08

GTU_08

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0)

08

GTU_08

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 2008 24.34.11.0)

08

GTU_08

Aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 2008 24.42.11.0)

08

GTU_08

9.

Leki i wyroby medyczne

● wyroby medyczne,

● produkty lecznicze,

● środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

objęte obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu poza terytorium Polski lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski (art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz.U. 2020 r. poz. 944).

09

GTU_09

10.

Nieruchomości

● budynki,

● budowle,

● grunty.

10

GTU_10

11.

Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 136)

11

GTU_11

12.

Usługi o charakterze niematerialnym

Usługi niematerialne

● doradcze,

● księgowe,

● prawne,

● zarządcze,

● szkoleniowe,

● marketingowe,

● usługi firm centralnych (head offices),

● reklamowe,

● badania rynku i opinii publicznej,

● usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

12

GTU_12

13.

Usługi transportowe i magazynowe

● transport drogowy towarów (PKWiU 2015 49.41.1),

● wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 2015 49.41.2),

● usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 2015 49.42.1),

● magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 2015 52.10.1).

13

GTU_13

2. Oznaczenie procedur lub powiązań w ewidencji sprzedaży

W ewidencji sprzedaży oprócz kodów towarów i usług należy również wpisywać kody przy transakcjach objętych wymienionymi w rozporządzeniu procedurami lub powiązaniami.

Tabela. 2. Wykaz procedur i powiązań, które w ewidencji sprzedaży muszą mieć specjalne oznaczenie

Lp.

Rodzaj procedury lub powiązania

Zasady stosowania dodatkowych oznaczeń

Oznaczenie
stosowane
w ewidencji
i JPK_VAT2

1

2

3

4

1.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana według art. 23 ustawy o VAT

Oznaczeniu podlega dostawa towarów, która spełnia warunki, aby rozliczyć ją jako sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju.

Przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

● podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub

● innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Sprzedaż ta jest obowiązkowo dokumentowana fakturą.

SW

2.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, dla których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28k ustawy o VAT

Oznaczeniu podlegają usługi, których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28k ustawy o VAT, wykonywane na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, takie jak:

● usługi telekomunikacyjne - przez które rozumie się usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia 282/2011,

● usługi nadawcze - przez które rozumie się usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011,

● usługi elektroniczne - przez które rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

EE

3.

Powiązania między stronami transakcji, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT

Oznaczeniu podlegają transakcje, w przypadku których występują powiązania w rozumieniu:

● art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i

● art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Powiązania, o których mowa, to relacje występujące między podmiotami powiązanymi.

Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o CIT to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub

d) podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o PIT to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnikcy, lub

d) podatnik i jego zagraniczny zakład.

TP

4.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie rozliczane w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

Oznaczeniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez polskiego podatnika, który jest drugim w kolejności w ramach transakcji trójstronnej rozliczanej w procedurze uproszczonej.

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

● trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,

● przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Stosowanie procedury uproszczonej do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej polega na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

● dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,

● drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

● drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,

● ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

● ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

TT_WNT

5.

Dostawa na rzecz trzeciego w kolejności podatnika dokonana w procedurze uproszczonej przewidzianej dla transakcji trójstronnej

Oznaczeniu podlega dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez polskiego podatnika będącego drugim w kolejności podatn­ikiem VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej na rzecz ostatniego podatnika.

Więcej na temat rozliczenia transakcji trójstronnych zob. poz. 4 tabeli.

Uwaga

W praktyce, w ewidencji kod TT_D będą musiały mieć transakcje dokumentowane fakturami z oznaczeniem VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE.

TT_D

6.

Wykonanie usługi turystyki opodatkowanej od marży

Oznaczeniu podlegają usługi turystyki, które są opodatkowane na zasadach marży. Obowiązkowi zastosowania procedury marży podlegają usługi turystyki bez względu na to, kto je nabywa, w przypadku gdy podatnik je wykonujący:

● działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

● przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Uwaga

W praktyce w ewidencji kod MR_T będą musiały mieć transakcje dokumentowane fakturami z oznaczeniem "procedura marży dla biur podróży".

MR_T

7.

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży

Opodatkowanie na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT może mieć zastosowanie do następujących towarów:

1) dzieł sztuki, przez które rozumie się:

● obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701),

● oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00),

● oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00),

● gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,

● fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach;

2) przedmiotów kolekcjonerskich, przez które rozumie się:

● znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),

● kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;

3) antyków, przez które rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00);

4) uznanych za towary używane, przez które rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

Uwaga

W praktyce w ewidencji kod MR_UZ będą musiały mieć transakcje dokumentowane fakturami z oznaczeniem "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

MR_UZ

8.

Procedura celna 42

Oznaczeniu podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

Procedura 42 stanowi dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego (import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową).

I_42

9.

Procedura celna 63

Oznaczeniu podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

Procedura celna 63 dotyczy importu towarów, dla których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego - inne niż terytorium kraju i których wywóz z terytorium kraju następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

I_63

10.

Transfer bonu jednego przeznaczenia przez podatnika działającego we własnym imieniu

Oznaczeniu podlega transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we włas­nym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT. Taki transfer uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy.

Bon jednego przeznaczenia - rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu.

B_SPV

11.

Dostawy towarów i usług na rzecz emitenta bonów jednego przeznaczenia

Oznaczeniu podlegają dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia, na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT.

Według tych regulacji, w przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we własnym imieniu, wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że dokonał on odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon.

B_SPV_DOSTAWA

12.

Pośrednictwo przy transferze bonów różnego przeznaczenia

Oznaczeniu podlega świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, opodatkowaniu VAT podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące bonu różnego przeznaczenia, gdy jego transferu dokonuje podatnik inny niż dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

B_MPV_PROWIZJA

13.

Transakcje objęte obowiązkowym split payment

Oznaczeniu podlegają transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tj. spełniające następujące warunki:

1. Podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

2. Otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT albo nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi (zaliczka).

3. Kwota należności na tej fakturze przekracza kwotę 15 000 zł, albo kwotę tę przekracza wartość zaliczki.

4. Płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego; to wyłączenie będzie mieć zastosowanie w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane (zob. art. 108a ust. 1d ustawy o VAT).

5. Płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dostawy był:

● partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub

● jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (zob. art. 108a ust. 1e ustawy o VAT).

MPP

3. Oznaczenie dowodów sprzedaży

Sprzedawcy będą musieli również oznaczać niektóre wystawione przez siebie dowody sprzedaży. Tych kodów na szczęście nie jest dużo. Dotyczą sprzedaży dokumentowanej na kasie oraz dokumentów wewnętrznych.

Tabela. 3. Wykaz dowodów sprzedaży, które muszą mieć w ewidencji sprzedaży specjalne oznaczenie

Lp.

Rodzaj dowodu sprzedaży

Rodzaj oznaczenia

1.

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących (raporty kasowe)

RO

2.

dokument wewnętrzny np. dokumentujący nieodpłatne przekazanie towaru, podlegające VAT

WEW

3.

faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej

FP

W JPK_VAT oznaczenie dowodów sprzedaży będziemy podawać w polu TypDokumentu przez wybór odpowiedniego oznaczenia. Pole to będzie wypełnianie tylko w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym wymienionego dowodu. W przypadku braku wymienionych oznaczeń - pole pozostanie puste.

4. Kody transakcji stosowane w ewidencji zakupów

W ewidencji zakupów nabywcy będą posługiwać się tylko dwoma kodami oznaczając transakcje objęte wymienionymi w rozporządzeniu procedurami. Poza tym będą posługiwać się kodami przy oznaczaniu dowodów zakupu.

Tabela 4. Wykaz oznaczeń stosowanych w ewidencji zakupów

Lp.

Rodzaj nabycia

Zasady stosowania dodatkowych oznaczeń

Rodzaj oznaczenia

1

2

3

4

1.

Import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy

Oznaczeniu podlega podatek naliczony z tytułu importu towarów, zarówno gdy VAT rozliczany jest zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jak i płacony na podstawie dokumentu celnego lub deklaracji importowej.

Import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT to import rozliczany w deklaracji VAT.

IMP

2.

Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczeniu podlegają transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tj. spełniające następujące warunki:

1. Podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

2. Otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT albo nabycia towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi (zaliczka).

3. Kwota brutto na tej fakturze przekracza 15 000 zł, albo kwotę tę przekracza wartość zaliczki.

4. Płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego; to wyłączenie będzie mieć zastosowanie w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane (zob. art. 108a ust. 1d ustawy o VAT).

5. Płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dostawy był:

● partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub

● jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (zob. art. 108a ust. 1e ustawy o VAT).

Uwaga

Transakcja podlegająca obowiązkowemu split payment powinny mieć oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". Jak wynika z broszury informacyjnej MF, brak takiego oznaczenia na fakturze nie zwalnia nabywcy z wpisania kodu MPP do ewidencji, gdy transakcja podlega takiemu obowiązkowi.

MPP

5. Kody dowodów zakupu

W ewidencji zakupów specjalne oznaczenie będą także musiały posiadać trzy dowody zakupu.

Tabela 5. Wykaz oznaczeń dowodów zakupu

Lp.

Rodzaj dowodu zakupu

Rodzaj oznaczenia

1.

faktura VAT RR wystawiona dla rolnika ryczałtowego

Fakturę VAT RR wystawia nabywca, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego.

VAT_RR

2.

dokument wewnętrzny

MF jako przykład takiego dokumentu podaje przypadek dokumentowania rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

WEW

3.

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT

Uwaga

Faktura wystawiona przez podatnika stosującego metodę kasową musi mieć oznaczenie "metoda kasowa".

MK

W JPK_VAT w polu DokumentZakupu oznaczenie dowodu zakupu wykazuje się przez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpi ten dowód. W przypadku braku wymienionych oznaczeń - pole pozostaje puste.

1 W polu o oznaczonym kodzie należy wpisać wartość "1", gdy dokonaliśmy przypisanej do niego dostawy towarów lub świadczenia usług.

2 W JPK_VAT w polu z oznaczeniem należy wpisać wartość "1", gdy zastosowaliśmy wymienioną tam procedurę lub wystąpiło wskazane powiązanie.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK