Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 9/2020 [dodatek: Temat na czasie], data dodania: 19.08.2020

Jak sporządzać nowy JPK_ VAT z ewidencją i deklaracją

Z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. nowego pliku JPK_VAT. W konsekwencji już za październik 2020 r. czynni podatnicy VAT prześlą ewidencję VAT oraz deklarację VAT (w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie) w ramach jednego dokumentu elektronicznego. W publikacji przedstawiamy nowe zasady sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT, a także instrukcję przygotowaną przez Ministerstwo Finansów określającą zasady wypełniania tego dokumentu i udzielone przez MF odpowiedzi na pytania o nowy plik JPK_VAT.

I. Nowe zasady sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT

JPK_VAT - od października

Z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na podatników VAT obowiązek składania nowego rodzaju dokumentu elektronicznego (dalej nazywanego nowym plikiem JPK_VAT) wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT (zob. dodawane art. 99 ust. 11c oraz art. 109 ust. 3b ustawy o VAT). Tym samym obowiązek przesyłania dwóch dokumentów elektronicznych został zastąpiony obowiązkiem przesyłania jednego dokumentu elektronicznego (składającego się z dwóch części).

Początkowo przepisy te miały wejść w życie już 1 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że większość podatników miała być obowiązana do stosowania tych przepisów dopiero od 1 lipca 2020 r. Ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowano się jednak na przesunięcie daty wejścia w życie omawianych przepisów pierwotnie na 1 lipca 2020 r., a następnie na 1 października 2020 r. Jednocześnie zrezygnowano z przepisów przewidujących późniejsze rozpoczęcie stosowania przepisów o nowym pliku JPK_VAT przez większość podatników. Tym samym z początkiem października 2020 r. wszyscy podatnicy obowiązani do składania deklaracji VAT oraz przesyłania ewidencji VAT powinni to robić, przesyłając nowy plik JPK_VAT.

Zasady obowiązujące przy sporządzaniu oraz przesyłaniu nowego pliku JPK_VAT

Zasady obowiązujące przy sporządzaniu oraz przesyłaniu nowego pliku JPK_VAT w niewielkiej części wynikają z treści ustawy o VAT. Jeżeli chodzi o sporządzanie nowego pliku JPK_VAT, kluczowe są:

 1. rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji,
 2. opublikowane przez Ministerstwo Finansów struktury nowego pliku JPK_VAT (w formacie XSD) pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk; są one oznaczone symbolami JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Z kolei jeżeli chodzi o przesyłanie nowego pliku JPK_VAT, zasady obowiązujące w tym zakresie wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane ( j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 175).

W praktyce zasady obowiązujące przy sporządzaniu oraz przesyłaniu nowego pliku JPK_VAT w znacznej części są kreowane przez informacje oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Podobnie, jak rzecz się miała w przypadku dotychczas przesyłanego pliku JPK_VAT. W tym zakresie najważniejszym dokumentem jest opublikowana przez to Ministerstwo Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją. Zawiera ona, między innymi, opisy poszczególnych pól nowego pliku JPK_VAT. Jej treść publikujemy w cz. II niniejszego opracowania.

Części pliku JPK_VAT

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów struktury logiczne JPK_VAT składają się z siedmiu elementów. Dwa z nich (Nagłówek oraz Podmiot 1) są wspólne dla deklaracji VAT oraz ewidencji przesyłanej w ramach nowych plików JPK_VAT, trzeci (Deklaracja) jest elementem deklaracyjnym, a czwarty (Ewidencja) zawiera informacje o ewidencji zakupu i ewidencji sprzedaży. Istnienie elementów deklaracyjnych oraz ewidencyjnych powoduje, że w nowym pliku JPK_VAT wyodrębnić można część deklaracyjną oraz część ewidencyjną.

Warianty nowego pliku JPK_VAT

W związku z tym, że deklaracje VAT składane są za okresy miesięczne lub za okresy kwartalne, Ministerstwo Finansów opublikowało struktury dwóch wariantów nowego pliku JPK_VAT.

Pierwszym wariantem jest wariant JPK_V7M przeznaczony dla podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie (tj. składających deklaracje VAT za okresy miesięczne). Podatnicy przesyłający nowe pliki JPK_VAT w tym wariancie powinni za każdym razem wypełniać zarówno część ewidencyjną, jak i część deklaracyjną.

Drugim wariantem nowego pliku JPK_VAT jest wariant JPK_V7K przeznaczony dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie (tj. składających deklaracje VAT za okresy kwartalne). Podatnicy tacy za pierwsze dwa miesiące przesyłają nowy plik JPK_VAT w tym wariancie z wypełnioną jedynie częścią ewidencyjną. Natomiast po zakończeniu kwartału podatnicy rozliczający VAT kwartalnie przesyłają nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K z wypełnioną częścią ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz częścią deklaracyjną za cały kwartał.

Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Wejście w życie przepisów dotyczących nowego pliku JPK_VAT nie zmienia terminów składania deklaracji VAT oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT. A zatem:

 1. termin składania deklaracji VAT za okresy miesięczne nadal upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (zob. art. 99 ust. 1 ustawy o VAT),
 2. termin składania deklaracji VAT za okresy kwartalne nadal upływa 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą (zob. art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT),
 3. termin przesyłania informacji o ewidencji VAT nadal upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (zob. art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT).

W związku z tym podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne obowiązani są przesyłać nowe pliki JPK_VAT (w wariancie JPK_V7M) w pełnym zakresie (tj. z wypełnionymi zarówno częścią deklaracyjną, jak i ewidencyjną) co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (zob. art 109 ust. 3b ustawy o VAT).

Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne:

 1. za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału obowiązani są przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
 2. za drugi miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia trzeciego miesiąca kwartału obowiązani są przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
 3. w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału obowiązani są przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) z wypełnionymi obiema częściami, z zastrzeżeniem, że w części deklaracyjnej obowiązani są wskazać dane dotyczące całego zakończonego kwartału, zaś w części ewidencyjnej jedynie trzeciego miesiąca tego kwartału.

Treść nowego pliku JPK_VAT

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT ogólnie określa § 2 rozporządzenia w sprawie danych zawartych w deklaracjach, zaś szczegółowo są one wskazane w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją. Dane te w większości odpowiadają danym wykazywanym dotychczas w deklaracjach VAT-7/VAT-7K.

Tym niemniej wprowadzonych zostało kilka zmian w tym zakresie. Najważniejsze z nich polegały na:

 1. braku pól dotyczących transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w transakcjach krajowych (co wynika z likwidacji tego mechanizmu z dniem 1 listopada 2019 r.),
 2. zmianie sposobu wykazywania kwot do zwrotu na rachunek bankowy; obecnie deklarowanie kwot do zwrotu w określonym terminie dokonuje się poprzez wskazanie "1" w odpowiednim polu (tj. polu P_55, P_56, P_57 albo P_58), a nie wskazanie tam kwoty (jak rzecz się miała w przypadku dotychczas składanych deklaracji VAT-7/VAT-7K),
 3. wprowadzeniu możliwości wnioskowania w ramach deklaracji VAT o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej (w przypadku dotychczas składanych deklaracji VAT-7/VAT-7K możliwość taka nie istniała, a w konsekwencji konieczne było składanie przez podatnika odrębnego wniosku w tym zakresie); służą do tego pola P_59-P_61 nowego pliku JPK_VAT,
 4. zmianie sposobu wykazywania korekt na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT (czyli w ramach ulgi na złe długi) oraz na podstawie art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o VAT; po zmianach kwoty korekt dokonywanych w ramach tej ulgi nie są uwzględniane w polach dotyczących sprzedaży opodatkowanej właściwymi stawkami VAT, lecz zbiorczo w odpowiednich polach P_46 i P-47 oraz P_68 i P_69.

Z kolei dane zawarte w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT pośrednio wynikają z przepisów § 9-11 rozporządzenia w sprawie danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji. I w tym przypadku dane te są szczegółowo wskazane w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją.

W porównaniu z danymi wymaganymi w poprzednich plikach JPK_VAT, ilość danych wykazywanych w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT znacznie się zwiększyła. Jest to związane ze zwiększeniem liczby danych, które powinny być wykazywane w ewidencji VAT. W szczególności w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT konieczne jest wskazywanie oznaczeń identyfikujących niektóre towary lub usługi, oznaczeń niektórych szczególnych rodzajów transakcji oraz oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Takie oznaczenia powinny się znaleźć w ewidencji VAT podatnika od października 2020 r. Katalog nowych oznaczeń wymaganych w ewidencji VAT od 1 października publikujemy w dodatku specjalnym do bieżącego, wrześniowego numeru "MONITORA księgowego".

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 99 ust. 11c oraz art. 109 ust. 3b i 3c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor Komentarza VAT 2020 wydanego nakładem INFOR PL S.A.

II. Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) wprowadzono zmiany do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - zwanej dalej: "ustawą", mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

UWAGA

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14).

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1127) - zwane dalej: "rozporządzeniem", oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 października 2020 r.[1]

UWAGA

Za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

UWAGA

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach składane są również według starych zasad).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M - dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie,

 • JPK_V7K - dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

UWAGA

JPK_V7M - dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie.

Podatnicy obowiązani są do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

JPK_V7K - dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.

Podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML, tj.: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja, z tym że Deklaracja dotyczy danych za cały kwartał, natomiast Ewidencja obejmuje dane tylko za ostatni miesiąc kwartału.

UWAGA

W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja,
 • w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja,
 • w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

Formaty pól (danych) pliku JPK_VAT:

Ogólne założenia dotyczące formatu pól:

1. Formatem pliku jest XML.

2. Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:

- obowiązkowe - zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta), należy wpisać "BRAK".

- opcjonalne - zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.

- fakultatywne - zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione.

3. Pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr. Maksymalna ilość znaków wynosi, co do zasady, 256.

4. Polskie znaki diakrytyczne muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8. W polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. "/", "- ", "+".

5. Pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki (" . ").

6. Kwoty, w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - o ile występują (np. 12345.56).

7. Kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

8. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ("-").

9. Daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2020-08-31).

10. Wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola. Jest to pole opisujące datę i czas wytworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS (np.: 2018-02-24T09:30:47Z; gdzie T oznacza "Time"). Przy podawaniu czasu uniwersalnego (UTC) na końcu należy dodać literę "Z" (ZULU).

11. Numery identyfikacji podatkowej ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod.

Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących elementów: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

Schemat 1. Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Tabela 1. Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

Naglowek

Zawiera m.in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik JPK_V7M/JPK_V7K, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego jest składany, datę złożenia.

Podmiot1

Zawiera dane, które identyfikują podmiot składający plik JPK_V7M/JPK_V7K.

Deklaracja

Zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.

Ewidencja

Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego.

Naglowek dla JPK_V7M i JPK_V7K

Struktura elementu Naglowek dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 2. Struktura elementu Naglowek dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Tabela 2. Opis struktury elementu Naglowek dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

KodFormularza

Pole przechowuje dwa atrybuty elementu KodFormularza:

- kodSystemowy: JPK_V7M (1) [dla podatników rozliczających się miesięcznie] albo JPK_V7K (1) [dla podatników rozliczających się kwartalnie]

- wersjaSchemy: 1-2E.

WariantFormularza

Pole zawiera oznaczenie schematu. Obecnie jest to wartość: 1. Jest to pierwszy wariant schemy JPK_V7M oraz JPK_V7K.

DataWytworzeniaJPK

Data i czas sporządzenia JPK_V7M albo JPK_V7K.

NazwaSystemu

Nazwa systemu informatycznego, z którego przesyłany jest JPK_V7M/JPK_V7K (pole fakultatywne)

CelZlozenia

Pole zawiera określenie celu złożenia:

1 - złożenie

2 - korekta

KodUrzedu

Oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja i ewidencja (np. 1471).

Rok

Oznaczenie roku, za który składana jest deklaracja i ewidencja (np. 2020).

Miesiac

Oznaczenie miesiąca, za który składana jest deklaracja i ewidencja dla JPK_V7M oraz oznaczenie miesiąca, za który składana jest ewidencja dla JPK_V7K (np. 10).

W przypadku złożenia pierwotnego JPK_V7K, jak i korekty części deklaracyjnej należy wskazać ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio: 3, 6, 9, 12.

Podmiot1 dla JPK_V7M i JPK_V7K

Podmiot1 dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących pól: OsobaFizyczna oraz OsobaNiefizyczna.

Na dane identyfikujące podmiotu będącego osobą fizyczną składają się następujące pola: NIP, ImiePierwsze, Nazwisko, DataUrodzenia, Email i Telefon.

Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiotu niebędącego osobą fizyczną należą: NIP, PelnaNazwa, Email i Telefon.

Struktura elementu Podmiot1 dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 3. Struktura elementu Podmiot1 dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Tabela 3. Opis struktura elementu Podmiot1 dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

OsobaFizyczna

Zawiera dane identyfikujące podmiot będący osobą fizyczną

NIP

Identyfikator podatkowy NIP podatnika (np. 1010000000).

ImiePierwsze

Pierwsze imię podatnika

Nazwisko

Nazwisko podatnika

DataUrodzenia

Data urodzenia podatnika (np. 1977-07-07)

Email

Adres poczty elektronicznej podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

Telefon

Numer telefonu kontaktowego (np. 801055055) [pole fakultatywne]

OsobaNiefizyczna

Zawiera dane identyfikujące podmiot niebędący osobą fizyczną

NIP

Identyfikator podatkowy NIP podatnika (np. 1010000000).

PelnaNazwa

Nazwa podmiotu

E-mail

Adres poczty elektronicznej podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

Telefon

Numer telefonu kontaktowego (pole fakultatywne)

Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K

Ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K.

1. W przypadku korekty ewidencji należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.

2. Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się, co do zasady, poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

3. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego ("in plus" lub "in minus") należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.

4. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego "in plus" lub "in minus" należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast w przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego "in minus", jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji, za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

5. Wielkości liter nie mają znaczenia.

6. Numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu należy ująć w ewidencji w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie należy pomijać części oznaczeń takich dokumentów.

Struktura elementu Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 4. Struktura elementu Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Tabela 4. Opis struktura elementu Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

SprzedazWiersz

Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego.

SprzedazCtrl

Zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji w zakresie podatku należnego za okres, którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K.

ZakupWiersz

Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

ZakupCtrl

Zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek naliczony według ewidencji w zakresie podatku naliczonego za okres, którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K

SprzedazWiersz JPK_VAT

Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 5. Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu).

Tabela 5. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu).

Nazwa pola

Opis pola

LpSprzedazy

Liczba porządkowa wiersza ewidencji w zakresie podatku należnego.

W następujących po sobie wierszach podaje się kolejną liczbę naturalną począwszy od 1.

KodKrajuNadaniaTIN

Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne).

Podaje się literowy kod kraju, w którym nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W przypadku braku numeru TIN nabywcy, dostawcy lub usługodawcy pole pozostaje puste.

Przykład dla kontrahenta z Austrii: AT

NrKontrahenta

Numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy).

Podaje się numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, bez literowego kodu kraju.

W przypadku braku - w polu tym należy wpisać "BRAK".

Przykład dla kontrahenta z Austrii: U99999999

NazwaKontrahenta

Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, dostawcy lub usługodawcy.

Podaje się imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, dostawcy lub usługodawcy (kontrahenta), imię i nazwisko lub nazwę nadawcy w przypadku zgłoszenia celnego.

W przypadku braku - w polu tym należy wpisać "BRAK".

DowodSprzedazy

Numer dowodu.

Podaje się numer dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, numer raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, numer zgłoszenia celnego lub numer deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy.

W przypadku braku - w polu tym należy wpisać "BRAK".

DataWystawienia

Data wystawienia dowodu.

Podaje się datę wystawienia dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, datę raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy.

DataSprzedazy

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu (pole opcjonalne).

Podaje się datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania całości lub części zapłaty w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

TypDokumentu

Oznaczenia dowodu sprzedaży (pole opcjonalne).

Podaje się przez wybór odpowiedniego oznaczenia tylko w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu:

RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej;

FP - w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

W przypadku braku wymienionych oznaczeń - pole pozostaje puste.

UWAGA

Oznaczenie FP - "Faktura do paragonu"

W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym, co do zasady, powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

WAŻNE

W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP).

Schemat 6. Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13).

UWAGA

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01-GTU_13.

Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie "1" we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13 w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.

Pole pozostanie puste w przypadku, gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.

Przykład 1

Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04, to podatnik wpisuje "1" odpowiednio w polu "GTU_01", "GTU_02" i GTU_04".

Tabela 6. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13).

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

WAŻNE

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Schemat 7. Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola SW do pola MPP).

UWAGA

Oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.

Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie "1" w każdym z pól odpowiadających symbolom: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.

W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste.

Przykład 2

Jeżeli transakcja udokumentowana fakturą jest objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy wartość "1", należy wpisać odpowiednio w polu "TP" i "MPP".

Tabela 7. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola SW do pola MPP).

Nazwa pola

Opis pola

SW

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.

EE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

TP

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

TT_WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

TT_D

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

MR_T

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.

MR_UZ

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

I_42

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

I_63

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

B_SPV_DOSTAWA

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

B_MPV_PROWIZJA

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Schemat 8. Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza).

Tabela 8. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza ).

Nazwa pola

Opis pola

KorektaPodstawyOpodt

Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku dokonania odpowiednio korekt, o których mowa w art. 89a ust. 1 lub ust. 4 ustawy, w pozycjach od K_15 do K_20. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

WAŻNE

Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające) ewidencjonuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania i podatek należny na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy wprowadza się ze znakiem "in minus".

K_10

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_11

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju w każdym przypadku, gdy w odniesieniu do nich przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_12

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się odrębnie uwzględnioną również w pozycji K_11 wartość netto usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. W pozycji nie wykazuje się usług, które są zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_13

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_14

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się odrębnie uwzględnioną również w pozycji K_13 wartość netto dostaw towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, opodatkowanych stawką 0%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_15

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, a także korekty zmniejszające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_16

Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, a także korekty zmniejszające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_17

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%, a także korekty zmniejszające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_18

Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%, a także korekty zmniejszające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_19

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%, a także korekty zmniejszające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_20

Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%, a także korekty zmniejszające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_21

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dokonanej przez podatnika wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_22

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z eksportu towarów (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto dokonanego przez podatnika eksportu towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_23

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 29a ustawy. Kwota będzie porównywana z wartością wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wykazaną w informacji podsumowującej. W pozycji tej należy wykazać również:

 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy (dane te wykazuje ostatni w kolejności podatnik rozliczający się w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej według procedury uproszczonej);

 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej, podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się w tej transakcji według procedury uproszczonej).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_24

Wysokość podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną od podstawy ustalonej zgodnie z art. 29a ustawy, z uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, natomiast z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_23, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać "0.00".

K_25

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto importu towarów, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_26

Wysokość podatku należnego wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_25, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać "0.00".

K_27

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto usług, stanowiących import usług. W pozycji tej nie wykazuje się usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_28

Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego od importu usług. W pozycji tej nie wykazuje się podatku od usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_27, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać "0.00".

K_29

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto usług, stanowiących import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_30

Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_29, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać "0.00".

K_31

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_32

Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_31, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać "0.00".

K_33

Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego od towarów własnej produkcji oraz towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, objętych spisem z natury sporządzonym na dzień:

 rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

 zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;

 wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, w przypadkach o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy;

 upływu 10 miesięcy, w przypadku gdy podatnik, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, który nie zawiesił wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i w okresie 10 miesięcy nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_34

Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość wcześniej odliczonej lub zwróconej podatnikowi ulgi na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kas rejestrujących w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, a także w innych przypadkach określonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_35

Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w pozycji K_24, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_36

Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

SprzedazVAT_Marza

Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się całkowitą wartość, którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

UWAGA

W przypadku udokumentowania sprzedaży fakturą, z wartościami sprzedaży brutto dostaw towarów lub świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, poza danymi określonymi w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednych stawek podatku należy wykazywać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marże pomniejszone o podatek należny (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi "0.00"), z oznaczeniem odpowiednio MR_T lub MR_UZ.

Jeżeli podatek jest obliczany od sumy marż uzyskanych przy poszczególnych usługach turystyki zgodnie z art. 119 ustawy, świadczonych w danym okresie rozliczeniowym, podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest równa sumie poszczególnych wartości marż (dodatnich i ujemnych) pomniejszonej o podatek należny od tej sumy, natomiast podatek należny za dany okres rozliczeniowy nie stanowi sumy poszczególnych wysokości podatku, lecz powinien być obliczony od sumy poszczególnych wartości marż.

W przypadku gdy tak ustalona podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest wartością ujemną, nie ma możliwości wykazania ujemnego podatku należnego (przy marży ujemnej podatek wynosi "0.00").

Należy zauważyć, że w przypadku dostawy towarów rozliczanej na zasadach marży na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, podatnik dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Natomiast, zgodnie z art. 120 ust 5 ustawy, jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym. Zgodnie z treścią art. 120 ust. 7 ustawy, jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 5, łączna wartość nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich jest w okresie rozliczeniowym wyższa od łącznej wartości dostaw takich przedmiotów, różnica ta podwyższa łączną wartość nabyć przedmiotów kolekcjonerskich w następnym okresie rozliczeniowym.

UWAGA

Sprzedaż ewidencjonowaną przy użyciu kasy rejestrującej oraz sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nieobjętą obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej należy wykazać w ewidencji w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

SprzedazCtrl JPK_VAT

Struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 9. Struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

UWAGA

W przypadku tzw. ewidencji "zerowej" (brak transakcji sprzedaży w okresie rozliczeniowym) należy wykazać w LiczbaWierszySprzedazy wartość "0" oraz w PodatekNalezny wartość "0.00".

Tabela 9. Opis struktury sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

LiczbaWierszySprzedazy

Liczba wierszy ewidencji w zakresie podatku należnego w okresie, którego dotyczy JPK_VAT. Jeżeli ewidencja nie zawiera wierszy, należy wykazać "0".

PodatekNalezny

Podatek należny według ewidencji w okresie, którego dotyczy JPK_VAT, obliczona jako suma kwot z K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33 i K_34 pomniejszona o kwotę z K_35 i K_36, z wyłączeniem faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP). Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych elementów, wówczas należy wykazać "0.00".

ZakupWiersz JPK_VAT

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpZakupu do pola IMP).

Tabela 10. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpZakupu do pola IMP).

Nazwa pola

Opis pola

LpZakupu

Liczba porządkowa wiersza ewidencji w zakresie podatku naliczonego.

W następujących po sobie wierszach podaje się kolejną liczbę naturalną począwszy od 1.

KodKrajuNadaniaTIN

Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne).

Podaje się literowy kod kraju, w którym dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W przypadku braku numeru TIN dostawcy lub usługodawcy - pole pozostaje puste.

Przykład dla kontrahenta z Austrii: AT

NrDostawcy

Numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy).

Podaje się numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej bez literowego kodu kraju.

Przykład dla kontrahenta z Austrii: U99999999

W przypadku faktur VAT-RR wykazuje się NIP lub PESEL dostawcy towarów lub usługodawcy.

W przypadku braku - w polu tym należy wpisać "BRAK".

NazwaDostawcy

Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy lub usługodawcy.

Podaje się imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy z faktur i dokumentów lub imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy i deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy.

W przypadku braku - w polu tym należy wpisać "BRAK".

DowodZakupu

Numer dowodu zakupu.

Podaje się numer dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, dokumentu, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.

DataZakupu

Data wystawienia dowodu zakupu.

Podaje się datę wystawienia dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, dokumentu, zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.

DataWplywu

Data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne).

Podaje się datę wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż DataZakupu.

W przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu - pole pozostaje puste.

DokumentZakupu

Oznaczenie dowodu zakupu (pole opcjonalne). Wykazuje się przez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu:

MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;

VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku braku wymienionych oznaczeń - pole pozostaje puste.

MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

WAŻNE

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

IMP

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

Schemat 11. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza).

Tabela 11. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza).

Nazwa pola

Opis pola

K_40

Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto wynikającą z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_41

Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikającą z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_42

Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług (pole opcjonalne).

Podaje się wartość netto wynikającą z nabycia pozostałych towarów i usług.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_43

Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie wynikającą, z nabycia pozostałych towarów i usług.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_44

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne).

Podaje się zbiorczą wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_45

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług (pole opcjonalne).

Podaje się zbiorczą wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_46

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy (pole opcjonalne)

Podaje się wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy. Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem "in minus".

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

K_47

Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy. Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem "in plus".

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

ZakupVAT_Marza

Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy (pole opcjonalne).

WAŻNE

Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w przypadku świadczenia usług opodatkowanych zgodnie z art. 119 ustawy oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy ująć, co do zasady, w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych na tych zasadach, z zastrzeżeniem art. 120 ust. 5 ustawy.

W przypadku art. 120 ust. 5 ustawy, faktury lub inne dokumenty należy ująć w okresie rozliczeniowym w którym dokonano zakupu. Natomiast w przypadku art. 120 ust. 7 ustawy, jeżeli wartość dokonanych zakupów w okresie rozliczeniowym przewyższa wartość sprzedaży tego okresu, nadwyżkę zakupów dodaje się do zakupów dokonanych w następnym okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

UWAGA

Podatnik wykazuje w ewidencji faktury lub inne dokumenty potwierdzające dostawę towarów i świadczenie usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy podatnikiem odpowiednio jest ich nabywca i usługobiorca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji.

ZakupCtrl JPK_VAT

Struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 12. Struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

UWAGA

W przypadku tzw. ewidencji "zerowej" (brak transakcji zakupu w danym okresie) należy wykazać w LiczbaWierszyZakupow wartość "0" oraz w PodatekNaliczony wartość "0.00".

Tabela 12. Opis struktury sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

LiczbaWierszyZakupow

Liczba wierszy ewidencji zakupu w okresie, którego dotyczy JPK_VAT. W przypadku wykazania "zerowej" części ewidencyjnej wpisać "0".

PodatekNaliczony

Razem wysokość podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z K_41, K_43, K_44, K_45, K_46 i K_47. Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych elementów, wówczas należy wykazać "0.00".

Deklaracja

Struktura elementu Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 13. Struktura elementu Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Tabela 13. Opis struktury elementu Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

Naglowek

Zawiera kod i wariant deklaracji oraz dodatkowo przy JPK_V7K dane dotyczące kwartału, za jaki jest składana część deklaracyjna.

PozycjeSzczegolowe

Zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wskazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Pouczenia

Zawiera pouczenia podatnika.

Naglowek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K

Struktura Naglowek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7M

Schemat 14. Struktura Naglowek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7M.

Tabela 14. Opis struktury Naglowek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7M.

Nazwa pola

Opis pola

KodFormularzaDekl

Pole przechowuje cztery atrybuty elementu KodFormularzaDekl:

- kodSystemowy: VAT-7 (21),

- kodPodatku: VAT,

- rodzajZobowiazania: Z,

- wersjaSchemy: 1-2E

 dla podatników składających deklarację pierwotną lub korektę deklaracji - pole jest obowiązkowe;

 dla podatników składających korektę wyłącznie części ewidencyjnej, która nie wpływa na rozliczenie części deklaracyjnej - pola nie wypełnia się.

WariantFormularzaDekl

Pozycja przyjmuje wartość (21):

 dla podatników składających deklarację pierwotną lub korektę deklaracji - pole jest obowiązkowe;

 dla podatników składających korektę wyłącznie części ewidencyjnej, która nie wpływa na rozliczenie części deklaracyjnej - pola nie wypełnia się.

Struktura Naglowek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7K

Schemat 15. Struktura Naglowek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7K.

Tabela 15. Opis struktury Naglowek w elemencie Deklaracja dla JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

KodFormularzaDekl

Pole przechowuje cztery atrybuty elementu KodFormularzaDekl:

- kodSystemowy: VAT-7K (15),

- kodPodatku: VAT,

- rodzajZobowiazania: Z,

- wersjaSchemy: 1-2E

 dla podatników składających ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału oraz w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej za pierwszy, drugi lub trzeci miesiąc kwartału - pola nie wypełnia się;

 dla podatników składających ewidencję za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją oraz w przypadku korekty części deklaracyjnej - pole jest obowiązkowe.

WariantFormularzaDekl

Pozycja przyjmuje wartość (15):

 dla podatników składających ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału oraz w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej za pierwszy, drugi lub trzeci miesiąc kwartału - pola nie wypełnia się;

 dla podatników składających ewidencję za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją oraz w przypadku korekty części deklaracyjnej - pole jest obowiązkowe.

Kwartal

Oznaczenie kwartału, za który składana jest deklaracja; pole występuje wyłącznie w schemacie JPK_V7K. Pole należy wypełnić dla trzeciego miesiąca kwartału wskazując numer kwartału, którego dotyczy JPK_V7K (np. 4).

Pozycje szczegółowe deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K

Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K

Schemat 16. Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_10 do pola P_38).

Tabela 16. Opis struktury pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_10 do pola P_38).

Nazwa pola

Opis pola

P_10

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku - wykazana w K_10 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_11

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju - wykazana w K_11 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_12

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - wykazana w K_12 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_13

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% - wykazana w K_13 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_14

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy - wykazana w K_14 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_15

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_15 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_16

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_16 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_17

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_17 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_18

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_18 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_19

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_19 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_20

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy - wykazana w K_20 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_21

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wykazana w K_21 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_22

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów - wykazana w K_22 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_23

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - wykazana w K_23 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_24

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - wykazana w K_24 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_25

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - wykazana w K_25 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_26

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - wykazana w K_26 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_27

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy - wykazana w K_27 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_28

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy - wykazana w K_28 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_29

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy - wykazana w K_29 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_30

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy - wykazana w K_30 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_31

Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - wykazana w K_31 (pole opcjonalne). W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_32

Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - wykazana w K_32 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_33

Zbiorcza wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy - wykazana w K_33 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_34

Zbiorcza wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy - wykazana w K_34 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_35

Zbiorcza wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy - wykazana w K_35 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_36

Zbiorcza wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy - wykazana w K_36 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_37

Łączna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_38

Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona kwotę z P_35 i P_36 (pole obowiązkowe).

W przypadku braku - w polu należy wykazać "0".

WAŻNE

W deklaracji nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP).

Schemat 17. Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_39 do pola P_48).

Tabela 17. Opis struktury pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_39 do pola P_48).

Nazwa pola

Opis pola

P_39

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji (pole opcjonalne).

Wykazuje się kwotę z P_62 z poprzedniej deklaracji lub kwotę wynikającą z decyzji.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_40

Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - wykazana w K_40 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_41

Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - wykazana w K_41 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_42

Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług - wykazana w K_42 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_43

Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług - wykazana w K_43 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_44

Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - wykazana w K_44 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_45

Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług - wykazana w K_45 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_46

Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy - wykazana w K_46 (pole opcjonalne).

WAŻNE

Pole przyjmuje wyłącznie wartości ujemne lub "0".

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_47

Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy - wykazana w K_47 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_48

Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47 (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

Schemat 18. Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_49 do pola P_62).

Tabela 18. Opis struktury pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_49 do pola P_62).

Nazwa pola

Opis pola

P_49

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego (pole opcjonalne).

W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym - w P_49 podaje się wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_50

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość podatku objętą zaniechaniem poboru na podstawie art. 22 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), do wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym pomniejszonej o wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_51

Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (pole obowiązkowe).

W przypadku braku - w polu należy wykazać "0".

P_52

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (pole opcjonalne).

W przypadku gdy wysokość podatku naliczonego jest większa lub równa wysokości podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących jest większa od wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym - w P_52 podaje się pozostałą nieodliczoną w P_49 wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_53

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (pole opcjonalne).

Podaje się również podatek naliczony, który w związku z brakiem czynności opodatkowanych podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi. W tym polu podaje się także wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_54

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość różnicy podatku podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika oraz do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_55

Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu na rachunek VAT.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_56

Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_57

Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_58

Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy (pole opcjonalne). Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_59

Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_60

Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość zwrotu podatku do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_61

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego (pole opcjonalne).

Podaje się rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego, na poczet którego zalicza się zwrot podatku.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_62

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (pole opcjonalne).

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

Schemat 19. Struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_63 do pola P_ORDZU).

Tabela 19. Opis struktury pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_63 do pola P_ORDZU).

Nazwa pola

Opis pola

P_63

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_64

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu odprzedaży, opodatkowanych na zasadach marży.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_65

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się "1" w przypadku wykonywania czynności polegających na dostawie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub imporcie złota inwestycyjnego, zwolnionych od podatku zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, lub gdy podatnik, będąc agentem działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego zleceniodawcy, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_66

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" - w przypadku gdy podatnik, będąc drugim w kolejności podatnikiem VAT, dokonał transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_67

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się "1" - w przypadku gdy podatnik korzystał z obniżenia zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłaty zobowiązania podatkowego dokonuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_68

Zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, która została uwzględniona w pozycjach: K_15, K_17 i K_19.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

WAŻNE

Pole przyjmuje wyłącznie wartości ujemne lub "0".

P_69

Zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, która została uwzględniona w pozycjach: K_16, K_18 i K_20.

W przypadku braku - pole pozostaje puste. WAŻNE

Pole przyjmuje wyłącznie wartości ujemne lub "0".

P_ORDZU

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty (pole fakultatywne).

Pole tekstowe, które zastąpiło dotychczasowy załącznik stanowiący wyjaśnienia przyczyn korekty deklaracji.

UWAGA

W przypadku deklaracji tzw. "zerowej" należy wykazać w P_38 i P_51 wartość "0"

Pouczenia

Struktura pouczenia

Schemat 20. Struktura pouczenia dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Podanie "1" oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:

 • W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 • Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Przykłady

1. Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT

Przykład 1

 • Złożenie pierwotnego pliku JPK_V7M (deklaracja i ewidencja).

Podatnik w schemacie głównym wypełnia wszystkie elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

Schemat 21. Złożenie pierwotnego pliku JPK_V7M (deklaracja i ewidencja).

Przykład 2

 • Złożenie pierwotnego pliku JPK_V7K (ewidencja za dwa pierwsze miesiące kwartału)

Podatnik w schemacie głównym wypełnia następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Ewidencja.

Schemat 22. Złożenie pierwotnego pliku JPK_V7K (ewidencja za dwa pierwsze miesiące kwartału).

Przykład 3

 • Złożenie pierwotnego pliku JPK_V7K (ewidencja za trzeci miesiąc kwartału wraz z deklaracją za cały kwartał)

Podatnik w schemacie głównym wypełnia wszystkie elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

Schemat 23. Złożenie pierwotnego pliku JPK_V7K (ewidencja za trzeci miesiąc kwartału wraz z deklaracją za cały kwartał).

2. Korekta pliku JPK_VAT

Korekta pliku JPK_VAT (z celem złożenia "2") może obejmować:

1. Ewidencję i Deklarację

2. Ewidencję

3. Deklarację

Przykład 4

 • Korekta ewidencji w V7M

Korygując wyłącznie ewidencję, podatnik w schemacie głównym wypełnia następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Ewidencja.

WAŻNE

Dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku.

Korekta pliku JPK_VAT - wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.

Schemat 24. Korekta ewidencji w JPK_V7M.

Przykład 5

 • Korekta deklaracji w V7M

Korygując wyłącznie deklarację, podatnik w schemacie głównym wypełnia następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Deklaracja.

WAŻNE

Dokonanie korekty wyłącznie w części deklaracyjnej, np. zmiana wysokości kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji, nie będzie miało wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej.

Schemat 25.Korekta deklaracji w JPK_V7M.

WAŻNE

Pierwotny JPK_V7K w odróżnieniu od pierwotnego JPK_V7M, w zależności od okresu składania, różni się zakresem danych, bowiem zawiera samą ewidencję lub ewidencję wraz z deklaracją.

Sposób dokonania korekty JPK_V7K, w związku z korektą ewidencji dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału, będzie wyglądać analogicznie, jak dla pierwotnych plików JPK_V7K za te okresy (patrz przykład 2).

Przykład 6

 • Korekta ewidencji za trzeci miesiąc kwartału w JPK_V7K

Korygując wyłącznie ewidencję, podatnik w schemacie głównym wypełnia następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Ewidencja.

Schemat 26. Korekta ewidencji za trzeci miesiąc kwartału w JPK_V7K.

Przykład 7

 • Korekta deklaracji kwartalnej JPK_V7K (trzeci miesiąc kwartału)

Korygując wyłącznie deklarację, podatnik w schemacie głównym wypełnia następujące elementy: Naglowek, Podmiot1 oraz Deklaracja.

Schemat 27. Korekta deklaracji kwartalnej JPK_V7K (trzeci miesiąc kwartału).

UWAGA

Z uwagi na fakt, iż pole Miesiac w elemencie schematu głównego Naglowek jest obowiązkowe, podatnik przy korekcie deklaracji wskazuje ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio 3, 6, 9, 12.

3. Ewidencja i deklaracja bez wpisów, tzw. "zerowa".

Przykład 8

 • Ewidencja i deklaracja bez wpisów, tzw. "zerowa" dla JPK_V7M i JPK_V7K

Jeżeli w ewidencji oraz deklaracji za dany miesiąc/kwartał podatnik nie dokonał żadnej transakcji mającej wpływ na podatek od towarów i usług, należy złożyć tzw. zerowy JPK_VAT, w którym należy:

1. W elemencie Deklaracja w polach P_38 i P_51 wykazać "0".

2. W elemencie LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wykazać "0".

3. W elemencie PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać "0.00".

Schemat 28. Deklaracja oraz ewidencja bez wpisów tzw. "zerowa" dla JPK_V7M i JPK_V7K.

UWAGA

Zasady wypełniania nowego JPK_VAT w przypadku tzw. "zerowej" części deklaracyjnej i ewidencyjnej mają również zastosowanie w przypadku wysyłania korekty części deklaracyjnej czy ewidencyjnej do "zera".

4. Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

Przykład 9

Korekta na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy ("in minus")

Podatnik (wierzyciel), korzystający z korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy tzw. "ulga na złe długi" wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie "1" oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "in minus" z podziałem na stawki podatku.

Tabela. 20. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy.

Następnie w deklaracji w polu P_68 i P_69 podaje się ze znakiem "in minus" odpowiednio zbiorczą wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, która została uwzględniona w pozycjach od K_15 do K_20.

Przykład 10

 • Korekta na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy ("in plus")

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy. Wówczas w ewidencji wierzyciel wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie "1" oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "in plus" z podziałem na stawki podatku.

Tabela. 21. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia korekty na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy.

5. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego i naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K dostawy towarów i świadczenia usług, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy.

Przykład 11

 • Świadczenie usług turystyki, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczony MR_T.

Jeżeli podatek ustalany jest od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach turystyki, podatnik w ewidencji sprzedaży rejestruje na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW - Dokument wewnętrzny), z opisem procedury (MR_T - Świadczenie usług turystyki, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy), podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny i wartość podatku, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednych stawek podatku. Następnie także po stronie sprzedaży podatnik ewidencjonuje faktyczne dokumenty sprzedaży z opisem procedury (MR_T), z podaniem danych kontrahenta, daty i numeru dokumentu sprzedaży, wpisując wartość brutto w polu SprzedazVAT_Marza dotyczącym świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 119 ustawy.

Tabela 22. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 119 ustawy (liczona sumą marż)

Jeżeli podatek ustalany jest od marży jednostkowej, podatnik w ewidencji sprzedaży rejestruje na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży, z podaniem danych kontrahenta, z opisem procedury (MR_T - Świadczenie usług turystyki, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy), podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny, i wartość podatku w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednych stawek podatku.

Natomiast faktyczną wartość brutto wykazuje w polu SprzedazVAT_Marza dotyczącym dostawy towarów opodatkowanych na zasadzie marży, zgodnie z art. 119 ustawy.

Tabela 23. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 119 ustawy (dla marży jednostkowej).

WAŻNE

W deklaracji nie uwzględnia się wartości ujemnej podstawy opodatkowania w przypadku świadczeniu usług opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 119 ustawy (oznaczonych MR_T).

Następnie po stronie zakupu (tabela poniżej) podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu ZakupVAT_Marza dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży, zgodnie z art. 119 ustawy.

Tabela 24. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 119 ustawy.

Przykład 12

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczony MR_UZ.

Podatnik w ewidencji sprzedaży rejestruje na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży, z podaniem danych kontrahenta, z opisem procedury (MR_UZ - Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy), podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny, i wartość podatku, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednych stawek podatku.

Natomiast faktyczną wartość brutto wykazuje w polu SprzedazVAT_Marza dotyczącym dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 120 ustawy.

Tabela 25. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

W odniesieniu do przedmiotów kolekcjonerskich, jeżeli podatnik za zgodą naczelnika urzędu skarbowego oblicza różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym, zapisów w ewidencji sprzedaży dokonuje analogicznie, jak w przypadku MR_T (gdzie podatek ustalany jest od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach turystyki) na podstawie dowodu wewnętrznego oraz faktycznych dokumentów sprzedaży.

Tabela 26. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy.

Następnie po stronie zakupu (tabela poniżej) podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu ZakupVAT_Marza dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

WAŻNE

W deklaracji nie uwzględnia się wartości ujemnej podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 120 ustawy (oznaczonych MR_UZ).

Tabela 27. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

W przypadku nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży, zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy podatnik po stronie zakupu (tabela poniżej) ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu ZakupVAT_Marza. Natomiast nadwyżkę wartości nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich z poprzedniego okresu rozliczeniowego, o której mowa w art. 120 ust 7 ustawy, podatnik ewidencjonuje na podstawie dowodu wewnętrznego.

Tabela 28. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia marży zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy.

III. JPK_VAT z deklaracją - odpowiedzi MF na pytania

A. Wypełnianie JPK_VAT z deklaracją

 1. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu tzw. ulgi na złe długi trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wewnętrzny "WEW"?

W przypadku korekt, które wynikają z tzw. ulgi za złe długi, należy wprowadzać poszczególne faktury - na podstawie których podatnik wykonuje korekty - z uwzględnieniem danych kontrahenta i kwot. Dlatego do korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie wierzyciela i dłużnika nie stosuje się oznaczenia "WEW".

 1. Jak prawidłowo raportować w nowym JPK_VAT z deklaracją transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, które nie są dokumentowane fakturą (np. składka ubezpieczeniowa ujmowana na podstawie umowy polisy ubezpieczeniowej)?

Transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT, które nie są dokumentowane fakturą ujmuje się w pliku na podstawie dokumentu wewnętrznego. W składanym pliku w polach "NrKontrahenta", "NazwaKontrahenta"' można wpisać słowo "Brak"'. W polu "DowodSprzedazy" można wpisać nr dokumentu wewnętrznego, zaś w polu "TypDokumentu" należy wpisać "WEW".

 1. Jaki dokument należy wykazać w ewidencji sprzedaży w przypadku dokonania korekty zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

W przypadku korekty, zgodnej z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencji sprzedaży wprowadza się dane z faktury i kwoty ujemne lub dodatnie w odpowiednich dla stawek pozycjach. Ponadto podaje się wartość "1" w polu "KorektaPodstawyOpodt".

 1. Czy korekty, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w nowym JPK_VAT z deklaracją, wykazuje się w ewidencji zakupu zbiorczo czy na podstawie danych z faktur?

W nowym JPK_VAT z deklaracją korekty wynikające z art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług wykazuje się zbiorczo z oznaczeniem "WEW".

 1. Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?

W ewidencji sprzedaży taką transakcję należy oznaczyć "TP". W ewidencji zakupu należy wskazać natomiast oznaczenie "IMP".

 1. Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do korekty wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

 1. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01-GTU_13?

Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

 1. W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną, aby skorzystać z przeksięgowania zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych?

Aby zaliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (względnie części zwrotu) na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, należy w pozycji P_54 wskazać część lub całość kwoty wykazanej w pozycji P_53. W jednym z pól P_55-P_58 należy wybrać przysługujący termin zwrotu (nawet, jeśli całość zwrotu zaliczana jest na poczet innych zobowiązań podatkowych) przez wpisanie wartości "1". W polu P_59 należy podać wartość "1", w P_60 podać wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Następnie w P_61 opisać rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego. Pole P_62, czyli wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, jest opisana jako różnica między polami P_53 i P_54. Zatem kwota w P_60 zawiera się w kwocie P_54.

Pola P_59, P_60 i P_61 nie dotyczą przypadków zaliczenia z urzędu zwrotu podatku na zaległość podatkową.

 1. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją wykazuje się numer kontrahenta łącznie z przedrostkiem kraju, np. w przypadku Niemiec "DE"?

Nie. W JPK_VAT z deklaracją podaje się numer za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej - bez literowego kodu kraju, który będzie wyodrębniony w osobnym polu przeznaczonym na ten kod, tj. "KodKrajuNadaniaTIN".

 1. Jak wypełnia się pola NrKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN w nowym pliku JPK_VAT z deklaracją?

Zasady wypełniania pól NrKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN w przypadku transakcji:

  1. krajowej - należy wypełnić NrKontrahenta i NrDostawcy. Natomiast to, czy umieszczać kod "PL" w polu KodKrajuNadaniaTIN - zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego - będzie zależeć od danych, które znajdą się na fakturze. Oznacza to, że jeśli faktura będzie zawierać takie dane, należy wpisać kod "PL",
  2. unijnej - w przypadkach gdy przepisy ustawy o VAT i regulacje prawne dot. podatku od wartości dodanej w kraju kontrahenta/dostawcy nakładają obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, który jest poprzedzony kodem literowym kraju nadania tego numeru, należy wypełnić pola NrKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz odpowiednio NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN. W pozostałych przypadkach należy wypełnić pole NrKontrahenta lub NrDostawcy (nie ma obowiązku wypełniania pola KodKrajuNadaniaTIN w przypadku braku takich danych). Natomiast jeśli z danych zgromadzonych przez podatnika można określić ten kraj - to kod należy podać,
  3. poza UE - należy wypełnić NrKontrahenta i NrDostawcy wyłącznie w sytuacji, gdy kontrahent podał ten numer. Jeżeli nie podał - należy wpisać "Brak". Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN uzupełnia się, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste.

B. Wysyłanie JPK_VAT z deklaracją

 1. Kiedy należy wypełnić w elemencie "Naglowek" pozycję "CelZlozenia" wartość "1", a kiedy wartość "2"?

W przypadku przesłania pliku pierwotnego należy wypełnić wartość "1". Natomiast wartość "2" należy wypełnić w przypadku przesyłania korekty dotychczas złożonego pliku, niezależnie czy korekta dotyczy deklaracji, ewidencji czy deklaracji z ewidencją. Każdy przesyłany plik będący korektą powinien przyjmować w polu "CelZlozenia": wartość "2" - korekta.

 1. Jak wypełnić plik JPK_VAT z deklaracją, gdy ewidencja i deklaracja nie zawiera w danym okresie żadnych wpisów?

Jeżeli podatnik w danym okresie nie dokonał żadnej transakcji, która miała wpływ na ewidencję, a tym samym na deklarację, należy wówczas złożyć tzw. "zerowy" JPK_VAT.

W elemencie Deklaracja należy wypełnić pola P_38 oraz P_51 wartością "0". Ponadto w polach LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wpisać wartość "0", a w polach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać wartość "0.00".

 1. W grudniu 2020 r. u podatnika pojawiła się konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020 r. Jaką strukturę JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020 r.?

Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT korygujemy przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Dlatego składając w grudniu 2020 r. korektę JPK_VAT za luty 2020 r., należy użyć JPK_VAT(3).

 1. Czy regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (art. 109 ust. 3f-3h ustawy o VAT) od 1 października 2020 r., będą odnosić się również do okresów przed 1 października? Inaczej mówiąc, czy naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę pieniężną za błędy w ewidencji VAT (JPK_VAT) przesłanej za okresy przed 1 października?

Nie. Regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy niepoprawiony błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, nie będą odnosić się do ewidencji VAT przesłanej za okresy przed 1 października 2020 r.

 1. Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12 ma obowiązek składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z tym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać "0"?

Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT, które obecnie składa się na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosić się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Podatnicy, którzy rozliczają VAT na tych deklaracjach, w tym na skróconej deklaracji VAT-12, nie będą mieć obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją.

C. Mechanizm podzielonej płatności (MPP), a JPK_VAT z deklaracją

 1. Mam fakturę z dwoma wierszami, gdzie jeden podlega pod załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, a drugi nie. Czy w takim przypadku każdy wiersz faktury powinien być w pliku wykazany osobno, tak by MPP mogło dotyczyć wyłącznie zapisu podlegającego oznaczeniu?

Nie, oznaczenie MPP stosuje się do faktury jako całości, bez rozbicia na wiersze.

 1. Podatnik dobrowolnie opłaca wszystkie faktury w mechanizmie podzielonej płatności (nawet te, które nie mają adnotacji MPP i przepisy prawa nie nakładają obowiązku zapłaty za nie w reżimie MPP). Czy w przedstawionej sytuacji, w przypadku fakultatywnej zapłaty w MPP, taką fakturę w nowym JPK_VAT z deklaracją należy oznaczać MPP?

Nie, oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

 1. Jeżeli w okresie obowiązywania nowego JPK_VAT z deklaracją otrzymam fakturę zakupu, na której będą towary z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, łączna wartość faktury powyżej 15 000 zł brutto, więc podlega pod obowiązkowy MPP, ale na fakturze brak jest adnotacji MPP, to czy fakturę tę mam zaprezentować w pliku ze stosownym oznaczeniem?

Tak. W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do niej oznaczenie MPP.

 1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?

Tak. Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych, które zostały wystawione przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

 1. W treści faktury pierwotnej znajduje się zapis "mechanizm podzielonej płatności". Faktura korygująca powoduje, że ostatecznie płatność za towar/usługę nie przekracza 15 000 zł brutto. Płatność nie została jeszcze zrealizowana. Czy faktura pierwotna powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją? Czy faktura korygująca "in minus" powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją?

Obowiązek zawierania na fakturach korygujących wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" obejmuje transakcje dotyczące pozycji z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy kwota faktury pierwotnej po uwzględnieniu faktury korygującej nadal opiewa na kwotę brutto wyższą niż 15 000 zł.

Natomiast obowiązek stosowania w JPK_VAT z deklaracją oznaczenia MPP dotyczy transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Zatem w przedstawionej sytuacji faktura korygująca nie powinna być oznaczona w pliku jako MPP. Oznaczeniu temu podlega jedynie faktura pierwotna, przy czym w przypadku kiedy na moment przesyłania pliku pierwotnego za dany miesiąc podatnik wie, że ostatecznie transakcja nie podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności (np. jak w przedstawionej sytuacji na skutek korekty powodującej, że ostatecznie wartość transakcji jest poniżej 15 tys. zł), możliwe jest wykazanie także faktury pierwotnej bez oznaczenia MPP. Bez znaczenia pozostaje przy tym, kiedy dokonywana jest płatność.

 1. Czy w przypadku gdy na fakturze zamieszczona jest adnotacja "mechanizm podzielonej płatności", mimo braku takiego obowiązku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to należy ją oznaczyć MPP?

Nie. Oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Powyższe dotyczy faktur sprzedażowych (wystawianych), jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezależnie od tego, czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze.

 1. Czy obowiązek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy również faktur korygujących na plus (faktura pierwotna poniżej 15 000 zł brutto, po korekcie powyżej 15 000 zł brutto)?

Obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów: "mechanizm podzielonej płatności" odnosi się również do faktur korygujących dotyczących pozycji z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, opiewających na kwotę wyższą niż 15 000 zł brutto (tj. faktur, na których kwota po korekcie jest wyższa niż 15 000 zł brutto), w przypadku gdy korygowana faktura pierwotna opiewała na kwotę niższą niż 15 000 zł brutto. W tej sytuacji faktura pierwotna i faktura korygująca dokumentują jednorazową dostawę towaru/wykonanie usługi z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

Bez znaczenia pozostaje natomiast przyczyna wystawienia faktury korygującej (tj. czy to była pomyłka i faktura pierwotna powinna od początku być wystawiona na kwotę wyższą niż 15 000 zł brutto, czy też podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na fakturze korygującej nastąpiło wskutek wystąpienia nowych okoliczności).

D. Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

 1. Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?

Tak. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

 1. Czy oznaczenie GTU_01 dotyczy także alkoholu wydawanego w ramach usługi gastronomicznej?

Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi, to oznaczenie nie ma zastosowania.

 1. Kiedy stosować oznaczenie GTU_03 w przypadku oleju opałowego? Czy chodzi o olej sprzedawany końcowemu nabywcy, który zużywa go na cele opałowe?

Oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

 1. Czy sprzedając wyłącznie folie stretch (nie mam nic wspólnego z urządzeniami elektronicznymi), powinienem taką fakturę oznaczać symbolem GTU_06?

Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.

 1. Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU?

Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

 1. Czy GTU należy oznaczać także sprzedaż używanych towarów, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów?

Tak. Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych.

 1. Gdzie szukać definicji pojęć na potrzeby oznaczenia GTU_12 w przypadku usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych?

W ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:

  1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;
  2. księgowe: 69.20.2;
  3. prawne: 69.1;
  4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;
  5. marketingowe: 73.11.12;
  6. firm centralnych: 70.1;
  7. reklamowych: 73.1;
  8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2;
  9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72;
  10. usług szkoleniowych: 85.
 1. Czy refakturowanie usług, do których zastosowanie miałoby oznaczenie GTU, gdyby usługi świadczyć samodzielnie, także podlega oznaczaniu odpowiednimi GTU?

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.

 1. Czy transakcję dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce, należy oznaczyć GTU_13?

Nie. W przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

 1. Faktura została wystawiona przed dostawą leków. W terminie wystawienia faktury leki nie były wymienione na liście produktów zagrożonych niedoborem. W dacie dostawy leki są na liście produktów zagrożonych niedoborem. Czy w JPK_VAT z deklaracją oznaczając faktury GTU_09, należy kierować się datą wystawienia faktury czy datą dostawy?

Oznaczenie GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.).

Zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy, są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

 1. Czy usługi budowlane, remonty przebudowy budynków podlegają pod oznaczenie GTU_10, tj. budynki, budowle i grunty?

Nie. Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

 1. Czy oznaczenie GTU_10 należy stosować również do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów?

Tak. Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

 1. Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu należy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczać GTU_10?

Tak. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.

 1. Czy możliwe jest stosowanie kilku oznaczeń GTU dla jednej faktury, np. w sytuacjach, gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU?

Tak. Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

 1. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenia GTU mają zastosowanie również do faktur z oznaczeniem "FP", wystawianych do paragonów na rzecz podatników?

Tak. Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem "FP".

 1. Czy GTU służą do oznaczania nieodpłatnego przekazania towarów z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji, gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie).

 1. Czy faktury zaliczkowe należy oznaczać GTU?

Tak. Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.

 1. Czy w związku z wdrożeniem nowego JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU_01-13 należy umieszczać także na wystawianych fakturach?

Nie ma obowiązku, aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

 1. Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?

Tak. Przykład:

Faktura dokumentuje dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego (art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W ewidencji fakturę taką należy oznaczyć: wpisując wartość "1" w polach: GTU_01 oraz TP.

Nie mogą natomiast jednocześnie dla danego wpisu wystąpić oznaczenia "RO", "WEW", "FP" dla dokumentów sprzedażowych oraz "MK", "WEW", "VAT_RR" dla dokumentów zakupowych.

 1. Jak należy interpretować zakres kodów CN podany jako warunek stosowania oznaczenia dokumentów GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10?

Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.

 1. Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego?

Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika - nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

 1. Czy w przypadku faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU, będzie obowiązek stosowania kodów GTU?

Tak.

 1. Czy w przypadku eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT), np. paliw, będzie obowiązek stosowania kodów GTU?

Tak.

 1. Czy w przypadku eksportu usług, np. niematerialnych, będzie obowiązek stosowania kodów GTU?

Tak.

 1. Czy w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, np. paliw, będzie obowiązek stosowania kodów GTU?

Nie, podatnik będzie stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów, dokonanych przez siebie (zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

 1. Czy w przypadku importu usług, np. niematerialnych, będzie obowiązek stosowania kodów GTU?

Nie, podatnik będzie stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i transgranicznych usług, świadczonych przez siebie (zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

E. Oznaczenia procedur

 1. W jakich przypadkach należy stosować oznaczenie SW?

Oznaczenie SW dotyczy dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, tj. zarówno opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystarczy ujmowanie tej sprzedaży na podstawie dokumentu zbiorczego.

 1. W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem "FP") należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.

 1. Czy oznaczenia procedur (określone w paragrafie 10 ust. 4 rozporządzenia) dotyczą (podobnie jak oznaczenie GTU) wyłącznie transakcji sprzedażowych, czy mogą dotyczyć także transakcji zakupowych, które powodują wykazanie podstawy opodatkowania w ewidencji sprzedaży?

Oznaczenia te należy stosować do wszystkich dowodów, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Przy transakcjach zakupowych szczególnie będą to oznaczenia:

  • TT_WNT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 - zatem dotyczące wyłącznie transakcji zakupowej, wykazywanej w polu K_23 (K_24 - wartość zerowa),
  • TP w przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - czyli takich, które mogą dotyczyć także zakupu.

Oznaczenia procedur, podobnie jak oznaczenia GTU, są stosowane do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim transakcji.

F. Oznaczenia dokumentów

 1. Czy do grupy dokumentów sprzedaży "WEW" należy zaliczyć dokumenty wewnętrzne wystawiane w celu naliczenia podatku należnego z tytułu importu usług oraz z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Oznaczenie "WEW" dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Oznaczenie "WEW" dotyczy np.:

  • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
  • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
  • sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).

Natomiast transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia "WEW"), jeżeli taki dokument został wystawiony.

 1. W jaki sposób stosować oznaczenie "RO"? Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją możliwe jest wykazywanie każdego paragonu z osobna w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, należy wykazać na podstawie dokumentu zbiorczego.

Podatnik może wykonywać wpisy w ewidencji, oznaczone tym znacznikiem, na podstawie zbiorczych zestawień dobowych lub zbiorczych zestawień miesięcznych (w przypadku użytkowania kilku kas można jednym zapisem wprowadzać sprzedaż z kilku kas).

 1. Jak wykazywać sprzedaż z tzw. "obcej" kasy rejestrującej, na której jest ewidencjonowana sprzedaż prowadzona przez agenta lub pośrednika na rzecz lub w imieniu podatnika?

Obrót z oznaczeniem "RO" wykazuje wyłącznie podmiot będący faktycznym sprzedawcą (podatnik), a nie podmiot ewidencjonujący tę sprzedaż (agent lub pośrednik). Agent lub pośrednik w swojej ewidencji nie wykazuje sprzedaży prowadzonej w imieniu innego podmiotu.


[1] JPK_VAT z deklaracją pierwotnie miał być składany przez tzw. dużych przedsiębiorców począwszy za okresy rozliczeniowe od 1 kwietnia 2020 r., a przez pozostałych przedsiębiorców za okresy rozliczeniowe od 1 lipca 2020 r. Na podstawie art. 58 pkt 4 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przesunięto termin wejścia w życie nowego rozwiązania dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r., a następnie zgodnie z art. 72 pkt 2 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) przesunięto termin wejścia w życie nowego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorców na 1 października 2020 r.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK