Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2020, data dodania: 07.07.2020

Nowe terminy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej - jakie obowiązki zostały przesunięte (COVID-19) na lipiec i kolejne miesiące

Zakres zmian

W związku z utrudnieniami w pracy jednostek sektora finansów publicznych, powstałymi na skutek ogłoszenia stanów zagrożenia epidemicznego i epidemii (COVID-19), zostały wydłużone terminy m.in.:

  • wykonania niektórych prac z zakresu rachunkowości (sporządzenia zestawienia obrotów i sald czy zamknięcia ksiąg rachunkowych),
  • sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz „Informacji dodatkowej”), sprawozdań budżetowych, a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570).

Zastosowanie w praktyce

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31 marca 2020 r. Terminy, które po przesunięciu przypadają na lipiec i kolejne miesiące, przedstawiono w terminarzach.

1. Terminarz wykonywania prac z zakresu rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r. w jednostkach stosujących wyłącznie przepisy uor

Obowiązek

Pierwotny termin wykonania

Przesunięty termin wykonania

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. przez organ nadrzędny

(art. 53 ust. 1 uor)

Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca 2020 r.

+ 3 miesiące,

tj. do 30 września 2020 r.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. i otwarcie ksiąg 2020 r. w jednostkach kontynuujących działalność, których sprawozdanie podlega zatwierdzeniu

(art. 12 ust. 4 w związku z art. 53 ust. 1 uor)

Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, czyli maksymalnie do 15 lipca 2020 r.

+ 3 miesiące,

tj. maksymalnie do 15 października 2020 r.

2. Terminarz wykonywania prac z zakresu rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Obowiązek

Pierwotny termin wykonania

Przesunięty termin wykonania

Przekazanie przez zarząd JST w postaci dokumentu elektronicznego skonsolidowanego bilansu JST za 2019 r. do RIO

(§ 34 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont)

Do 30 czerwca 2020 r.

+ 60 dni,

tj. do 29 sierpnia 2020 r.

Przekazanie przez RIO w postaci dokumentu elektronicznego skonsolidowanych bilansów JST za 2019 r. do Ministerstwa Finansów

(§ 34 ust. 7 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont)

Do 14 lipca 2020 r.

+ 60 dni,

tj. do 12 września 2020 r.

Publikacja w BIP jednostek sprawozdań jednostkowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz łącznych sprawozdań państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych

(§ 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont)

Do 10 maja 2020 r.

+ 60 dni,

tj. do 9 lipca 2020 r.

Przekazanie przez zarząd JST sprawozdania finansowego JST organowi stanowiącemu JST (art. 270 ust. 1 uofp)

Do 31 maja 2020 r.

+ 60 dni,

tj. do 30 lipca 2020 r.

Zatwierdzenie przez organ stanowiący JST sprawozdania finansowego JST za 2019 r.

(art. 270 ust. 4 uofp)

Do 30 czerwca 2020 r.

+ 60 dni,

tj. do 29 sierpnia 2020 r.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. i otwarcie ksiąg 2020 r. w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

(§ 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont)

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., czyli maksymalnie do 15 lipca 2020 r.

+ 60 dni,

tj. maksymalnie do 13 września 2020 r.

3. Terminarz obowiązków zarządu JST wynikających z uofp związanych z realizacją budżetu za 2019 r. i pierwsze półrocze 2020 r.

Obowiązek

Pierwotny termin wykonania

Przesunięty termin wykonania

Przedstawienie przez komisję rewizyjną organowi stanowiącemu JST wniosku o absolutorium dla zarządu JST w związku z oceną wykonania budżetu za 2019 r.*

(art. 270 ust. 3 uofp)

Do 15 czerwca 2020 r.

Na 15 dni przed przełożonym terminem podjęcia przez organ stanowiący uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.,

tj. do 14 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzenie przez organ stanowiący JST sprawozdania z wykonania budżetu JST za 2019 r.

(art. 270 ust. 4 uofp)

Do 30 czerwca 2020 r.

+ 60 dni,

tj. do 29 sierpnia 2020 r.

Przekazanie przez samodzielne publiczne ZOZ, instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby prawne zarządowi JST sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

(art. 265 pkt 1 uofp)

Do 31 lipca 2020 r.

+ 30 dni,

tj. do 30 sierpnia 2020 r.

Przekazanie przez zarząd JST organowi stanowiącemu JST i RIO informacji (art. 266 uofp):

  • o przebiegu wykonania budżetu JST za I półrocze 2020 r.,
  • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp,
  • z art. 265 pkt 1 uofp.

Do 31 sierpnia 2020 r.

+ 30 dni,

tj. do 30 września 2020 r.

* Przesunięcie terminu zostało wprowadzone art. 15zzh ust. 3 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK