Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2020, data dodania: 05.06.2020

Zmiany w prawie pracy i ZUS wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0

Sejm znowelizował przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku zmian przepisów o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane z FGŚP (tj. dofinansowanie do 80% wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oraz pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne) mogą ubiegać się przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, u których w następstwie COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych. Dotyczy to również osób lub jednostek organizacyjnych, którym przysługuje tytuł prawny do pomnika historii lub zabytku.

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mogą obecnie polecić im wykonywanie pracy zdalnej, zmienić system lub rozkład czasu pracy czy objąć porozumieniem o obniżeniu wymiaru czasu pracy i wynagrodzeniu bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r., zostały zwolnione z tego obowiązku za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r., jeżeli ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł), ale ich dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. Wprowadzono także zwolnienie ze składek za kwiecień i maj 2020 r. osób korzystających z "ulgi na start" i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o pdof, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% albo był wyższy niż 300%, ale dochód z tej działalności w tym samym miesiącu nie był wyższy niż 7000 zł. W sytuacji gdy ww. osoby opłaciły składki za kwiecień, opłacone należności będą podlegały zwrotowi.

Zmiany dotyczą również płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych. Obecnie zwolnienie takich płatników z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach przysługujących płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK