Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 2/2019 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 02.02.2019

Samochody osobowe - amortyzacja, leasing, eksploatacja i sprzedaż w podatku dochodowym

1. Jakie metody amortyzacji mają zastosowanie do samochodów osobowych

Lp.

Metoda amortyzacji

Czy dotyczy samochodu osobowego

Roczna stawka amortyzacji

1.

Metoda liniowa

Tak

20

28 - stawka podwyższona o współczynnik 1.4, stosowana, jeżeli samochód osobowy jest:

● używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych lub

● wymaga szczególnej sprawności technicznej

2.

Metoda degresywna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Amortyzacja według stawki indywidualnie ustalonej

Tak. Dotyczy tylko samochodów osobowych po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji danego podatnika i używanych przez poprzedniego właściciela przez co najmniej 6 miesięcy

40 - co wynika z faktu, że okres amortyzacji może zostać skrócony do 30 miesięcy

4.

Amortyzacja jednorazowa w ramach limitu 50 000 euro

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Amortyzacja jednorazowa fab­rycznie nowych środków trwałych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2. Jakie limity obowiązują przy amortyzacji samochodów osobowych

Rodzaj samochodu i jego wartość początkowa

Wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

Samochód osobowy będący pojazdem elektrycznym o wartości nieprzekraczającej 225 000 zł

Całość odpisów amortyzacyjnych stanowi koszt uzyskania przychodów

Samochód osobowy będący pojazdem elektrycznym o wartości przekraczającej 225 000 zł

Do kosztów można zaliczyć wyłącznie część odpisów amortyzacyjnych obliczoną od wartości samochodu nieprzekraczającej 225 000 zł

UWAGA!

Limit w wysokości 225 000 zł będzie miał zastosowanie do pojazdów elektrycznych oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do tego dnia w odniesieniu do samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym podatnicy powinni stosować limit w wysokości 150 000 zł.

Samochód osobowy inny niż elektryczny o wartości początkowej nieprzekraczającej 150 000 zł

Całość odpisów amortyzacyjnych stanowi koszt uzyskania przychodów

Samochód osobowy inny niż elektryczny o wartości początkowej przekraczającej 150 000 zł

Do kosztów można zaliczyć wyłącznie część odpisów amortyzacyjnych obliczoną od wartości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł

UWAGA!

Powyższe limity nie mają zastosowania, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

● samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leas­ingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

● oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

3. Jak rozliczać w kosztach opłaty związane z leasingiem, najmem lub dzierżawą samochodów osobowych

Lp.

Rodzaj samochodu

Wysokość opłat zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

1

2

3

1.

Samochód osobowy o wartości początkowej nieprzekraczającej 150 000 zł

Opłaty w pełnej wysokości stanowią koszt uzyskania przychodów

2.

Samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej 150 000 zł

W przypadku leasingu do kosztów można zaliczyć:

● część odsetkową raty - w całości

● część kapitałową raty - w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu (ustalonej wraz z kwotą nieodliczonego VAT).

W przypadku najmu lub dzierżawy do kosztów można zaliczyć czynsz w proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem takiej umowy (ustalonej wraz z kwotą nieodliczonego VAT). W przypadku umów zawieranych na okres krótszy niż 6 miesięcy przez wartość samochodu rozumie się wartość przyjętą do celów ubezpieczenia

UWAGA!

1. Limit w wysokości 150 000 zł ma zastosowanie do samochodów osobowych wziętych w leasing (najem, dzierżawę) od 1 stycznia 2019 r. Nie znajduje zastosowania do samochodów wziętych w leasing (najem, dzierżawę) przed tym dniem.

2. W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, do części opłaty obejmującej koszty eksploatacyjne należy stosować ograniczenia wskazane w pkt 4 ppkt 3.

4. Jakie zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych

Lp.

Rodzaj samochodu

Wydatki eksploatacyjne są zaliczane do kosztów w:

1.

Samochód osobowy stanowiący własność podatnika niewprowadzony do ewidencji środków trwałych

20

2.

Samochód inny niż wymieniony w pkt 1 wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej (zob. ppkt 4.1.)

100

3.

Samochód inny niż wymieniony w pkt 1 wykorzystywany zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych

75

UWAGA!

Ponoszone przez podatnika wydatki eksploatacyjne obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o VAT nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

4.1. Kiedy samochód osobowy jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej

Samochód jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, jeżeli:

● podatnik prowadzi dla niego ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT

UWAGA!

Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o VAT nie jest obowiązany do prowadzenia ww. ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o VAT.

5. Jakie zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów wydatków związanych z ubezpieczeniem AC samochodów osobowych

Lp.

Rodzaj samochodu

Wydatki na ubezpieczenie AC są zaliczane do kosztów w:

1.

Samochód osobowy stanowiący własność podatnika niewprowadzony do ewidencji środków trwałych

20%

2.

Samochód osobowy inny niż wymieniony w pkt 1, którego wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przekracza 150 000 zł

100%

3

Samochód osobowy inny niż wymieniony w pkt 1, którego wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza 150 000 zł

części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia

6. Jak rozliczyć sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

Lp.

Podatnik sprzedający samochód osobowy będący środkiem trwałym musi:

1.

Ustalić wysokość przychodu osiągniętego z tytułu sprzedaży samochodu. Jest to kwota z wystawionej faktury pomniejszona o VAT, jeżeli podatnik jest podatnikiem tego podatku

2.

Ustalić różnicę pomiędzy wartością początkową zbywanego samochodu wykazaną w ewidencji środków trwałych (nie wyższą niż 150 000 zł) oraz sumą odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Wartość początkowa (? 150 000 zł) - suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do KUP

3.

Obliczyć dochód (stratę) ze sprzedaży samochodu. Należy to zrobić z zastosowaniem poniższego wzoru:

Przychód (pkt 1) - Koszty (pkt 2) = Dochód (strata) ze sprzedaży (pkt 3)

UWAGA!

Sposób obliczania dochodu (straty):

● dotyczy sprzedaży samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r.

● nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Podstawa prawna:

● art. 23 ust. 1 pkt 4, 46, 46a, 47, 47a, ust. 3b, 5a-5h, art. 24 ust. 2a i 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 29

● art. 16 ust. 1 pkt 4, 49, 49a, 51, ust. 3b, ust. 5a-5j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 37

Ściąga księgowego "Samochody - Zasady odliczania i korekty VAT naliczonego" jest dostępna na www.inforlex.pl/ewydania

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK