Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 2/2020, data dodania: 17.01.2020

Czy dostawa samochodu wykupionego z leasingu na cele osobiste jest opodatkowana VAT

PROBLEM

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. Umowa ta została zawarta na 36 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2019 r. W okresie trwania leasingu pojazd ten wykorzystywany był przez Przedsiębiorcę w prowadzonej działalności gospodarczej. Po zakończeniu umowy leasingu Przedsiębiorca skorzystał z prawa wykupu leasingowanego samochodu osobowego. Następnie zdecydował, że będzie używał go tylko do celów prywatnych i nie ujął faktury wykupu w kosztach, ewidencji VAT ani ewidencji środków trwałych. Obecnie Przedsiębiorca planuje sprzedaż tego samochodu. Czy sprzedaż ta powinna być opodatkowana VAT?

RADA

Sprzedaż wykupionego z leasingu samochodu (dokonana na cele osobiste) nie podlega VAT.

UZASADNIENIE

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie dana czynność:

  • powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, oraz
  • musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

W opisanym przypadku Przedsiębiorca dokonując sprzedaży samochodu osobowego (uprzednio wykupionego z leasingu), nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Wynika to z faktu, że pojazd został po zakończeniu umowy leasingu wykupiony przez Przedsiębiorcę do celów prywatnych (bez odliczenia podatku VAT z faktury dotyczącej wykupu) i był wykorzystywany na potrzeby osobiste. Jego sprzedaż stanowić będzie zatem zwykłe wykonywanie prawa własności. Przedsiębiorca może zbyć samochód stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Z tego względu sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Nie ma znaczenia to, że wcześniej samochód ten był wykorzystywany w działalności gospodarczej - w trakcie trwania umowy leasingu, skoro po zakończeniu umowy stał się elementem majątku osobistego Przedsiębiorcy.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 października 2019 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4012.400.2019.1.MK).

Zatem opisana sprzedaż nie powinna być ani dokumentowana fakturą, ani ujawniana w ewidencji VAT Przedsiębiorcy. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż będzie jedynie cywilnoprawna umowa kupna-sprzedaży samochodu.

Natomiast sprzedaż ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a podatnikiem odpowiedzialnym za jego zapłatę będzie nabywca pojazdu.

Ponadto należy dodać, że ze względu na regulacje podatku dochodowego, ewentualną sprzedaż samochodu warto zaplanować po upływie sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie samochodu (wykup z leasingu). Po tym czasie sprzedaż samochodu nie będzie podlegała równiez opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 5, art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

  • art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2473

  • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 4 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1519; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1901

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK