Wideoszkolenie

 
TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 656 wersja obowiązująca od 10.04.2020 do 26.04.2020

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 ] Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

§ 2. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 kwietnia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK