Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 5/2020, data dodania: 07.05.2020

Biała lista - korzystne zmiany dla podatników

6 maja br. Sejm uchwalił ustawę, ograniczającą przypadki, gdy grożą sankcje za dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy. Najważniejsza zmiana to zwolnienie z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście, gdy płacimy stosując split payment. Nie będą groziły, tak jak do tej pory sankcje w VAT, ale również sankcje w PIT i CIT. Zwolnienie z sankcji w PIT i CIT będzie można stosować wstecznie, tj. do płatności dokonanych od 1 stycznia 2020 r. Po odwołaniu stanu epidemii na złożenie ZAW-NR będzie 7 dni zamiast 3 dni. W okresie epidemii termin ten wynosi 14 dni.

W art. 17ba Ordynacji podatkowej określone są przypadki kiedy nabywca ponosi solidarną odpowiedzialności ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT za niezapłacony przez niego podatek z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług za które płatność została dokonana na rachunek spoza białej listy. Ustawodawca w tym artykule reguluje wyjątki od tej zasady. Uchwalona ustawa zwiększa liczbę przypadków gdy sankcja nie będzie stosowana. Do tej pory wynikało to tylko z objaśnień MF.

Wyłączenia ze stosowania solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT sprzedawcy

l.p.

Przypadki, gdy nabywca nie poniesie solidarnej odpowiedzialności w VAT, dokonując płatności na rachunek spoza białej listy

płatność wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 Prawa przedsiębiorców(kwota transakcji nie przekracza 15 000 zł lub strony transakcji nie są przedsiębiorcami)

płatność została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, lub

Ważne

Po zmianie, z przepisów będzie wynikało już wprost że wystarczy raz zgłosić rachunek spoza białej listy niezależnie od liczby przelewów

płatność została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym - jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

Ważne

Po zmianie, z przepisów będzie wynikało że podatnik nie poniesie sankcji za zapłatę na rachunek cesyjny, przeznaczony do płatności faktoringowych.

płatność została dokonana z zastosowaniem split payment

płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę

Przypadki, gdy nie stosujemy sankcji wymienione w poz. 2-5 tabeli będą miały również zastosowanie w PIT i CIT. Ponadto podatnicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dokonali płatności na rachunek spoza białej listy, ale zastosowali split payment również nie poniosą odpowiedzialności.

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca br. Teraz zajmie się nimi Senat.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK