Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2020, data dodania: 12.05.2020

RIO: Zwolnienie z podatku od nieruchomości a pogorszenie płynności finansowej

W jaki sposób weryfikować przedsiębiorców, wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19? Jakie kryterium należy zastosować?

Pytanie jednostki:

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w art. art. 15p stanowi, że

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu GOVID-19.

Ustawodawca w zacytowanym powyżej art. 15p daje możliwość radzie gminy wprowadzenia zwolnień dla przedsiębiorców z tytułu podatku od nieruchomości. Warunkiem zastosowania ww. zwolnienia dla wskazanych grup przedsiębiorców jest pogorszenie ich płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu C0VID-19.

Mając na względzie treść ww. przepisu istnieją wątpliwości dotyczące sposobu weryfikacji przez gminę przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości. W szczególności, jakie kryterium oceny należy zastosować dla potwierdzenia spełnienia ustawowego warunku. Czy należy kierować się wskaźnikami płynności finansowej? Jeśli tak, to którym wskaźnikiem bieżącym, szybkim, czy też jakimiś innymi kryteriami ("płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19).

Opinia prawna wskazuje kilka obszarów dotyczących powyższego zagadnienia:

  • wprowadzenie w pierwszej kolejności instrumentu wynikającego z art. 15q ww. ustawy, w zakresie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości,
  • wskazanie grupy przedsiębiorców objętych zwolnieniem z podatku w związku z art. 15p ww. ustawy,
  • sposób badania płynności finansowej przedsiębiorców w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej.

Odpowiedź RIO

(...) Odnosząc się do treści pytania, pragnę wskazać na następujące okoliczności.

Zgodnie z art. 15p ustawy wymienionej w pytaniu (dalej: COVID-19) rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ww. przepis wskazuje, iż od wyłącznej woli rady zależeć będzie, jakich przedsiębiorców obejmie zwolnienie, w znaczeniu wskazanym w tym przepisie. Zatem to rada gminy samodzielnie określi kryteria pogorszenia utraty płynności finansowej, bowiem przepisy COVID-19 nie przewidują żadnych regulacji, jakimi mają się kierować organy stanowiące przy ustaleniu pogorszenia płynności finansowej z powodu negatywnych skutków pandemii. Przepisy COVID-19 nie przewidują również konieczności dokumentowania pogorszenia płynności finansowej podatnika, korzystającego ze zwolnienia w związku z uchwałą rady gminy (...).

Pismo RIO w Kielcach z 7 maja 2020 r.

Źródło: www.bip.kielce.rio.gov.pl

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK