Wideoszkolenie

Gazeta Samorządu i Administracji 5/2020, data dodania: 02.04.2020

Podatek od nieruchomości - postanowienia tarczy antykryzysowej

Jednym z podatków, którego dotyczą postanowienia tak zwanej tarczy antykryzysowej, jest podatek od nieruchomości. Jednak w tym zakresie ustawodawca nie przewidział rozwiązań o charakterze ogólnym - bezpośrednio przekładających się na sytuację podatników. Zmienił jedynie zakres kompetencji rad gmin dotyczących tego podatku.

O wysokości maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych decyduje wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jednak stawki maksymalne to tylko granica, która przy poborze tych podatków nie może zostać przekroczona. O ich ostatecznej wysokości na terenie danej gminy decyduje w drodze stosownej uchwały jej rada.

Podejmując uchwały podatkowe, rada gminy ma także prawo:

 1. różnicować wysokość stawek ze względu na przedmiot opodatkowania;
 2. wprowadzić zwolnienia przedmiotowe inne niż ustawowe.

Tym, do czego rada gmin nie ma prawa jest natomiast m.in. wprowadzanie zwolnień podmiotowych z podatku od nieruchomości oraz terminy płatności rat podatku. I to właśnie w tym zakresie nowododane artykuły 15p i 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID) zmieniają kompetencje rad gmin.

Zwolnienie podmiotowe

Jak wynika z art. 15p ustawy COVID, rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ponoszę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na co należy zwrócić uwagę?

 • wprowadzenie zwolnienia ma charakter uznaniowy i zależy od decyzji danej jednostki samorządu terytorialnego,

 • dla wprowadzenia zwolnienia niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały,

 • zwolnienie może dotyczyć jedynie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • zwolnienie może dotyczyć jedynie grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Termin płatności

Jak wynika z art. 15q ustawy COVID, rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Na co należy zwrócić uwagę?

 • przedłużenie terminów ma charakter uznaniowy i zależy od decyzji danej jednostki samorządu terytorialnego,

 • dla przedłużenia terminów niezbędne jest podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały,

 • przedłużenie terminów może dotyczyć jedynie grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jak wprowadzić zmiany?

Wprowadzenie zwolnień czy odroczenie terminu płatności musi zostać uregulowane poprzez podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy. Należy pamiętać, że aby taka uchwała mogła zacząć obowiązywać, musi zostać ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym, z zachowaniem wymaganego vacatio legis. Co do zasady, akty normatywne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt przewiduje termin dłuższy.

Wart uwagi jest też fakt, że przepisy ustawy o COVID nie definiują pojęcia "przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19". Wśród specjalistów pojawiają się więc głosy, że - zważywszy na skutki ekonomiczne COVID-19 - w praktyce do kategorii tej będą mogli zostać zaliczeni niemal wszyscy przedsiębiorcy.

Małgorzata Masłowska

redaktor merytoryczny dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa", prawnik specjalizujący się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy

Podstawa prawna

 • art. 2-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)

 • art. 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461)

 • art. 15p, art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

 • art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK