Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2019 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 02.10.2019

Jak sporządzić listę płac dla pracownika i zleceniobiorcy za 2019 r. po zmianie przepisów - instrukcja

Lista płac nie ma sformalizowanej postaci. Jest tworzona przez pracodawców przede wszystkim w celu rozliczenia wypłat dla pracowników. W przypadku zleceniobiorców lub wykonawców umowy o dzieło zamiast listy płac funkcjonują rachunki do umów, które osoby te powinny wystawiać dla podmiotów zatrudniających. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby zamiast na rachunku przychody z umów cywilnoprawnych rozliczać na liście płac. Lista płac powinna zawierać wszystkie elementy składające się na wynagrodzenie pracownika (lub osoby niebędącej pracownikiem), a także wyodrębniać dodatkowe wypłaty, które nie są wynagrodzeniem, ale przysługują z tytułu danego zatrudnienia, oraz obciążenia publicznoprawne i z innych tytułów.

LISTA PŁAC PRACOWNIKA - KROK PO KROKU

Krok 1. Zsumuj przychód pracownika.

Przychodem są poszczególne elementy pensji pracownika i przysługujące mu wypłaty z innych tytułów.

Pamiętaj, że:

● przychodem jest świadczenie, które:

- zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z niego w pełni dobrowolnie),

- zostało spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

- stanowi wymierną korzyść przypisaną indywidualnemu pracownikowi (korzyść nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów);

● przychodem są m.in.: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, inne nieodpłatne świadczenia;

● przychodem są wypłaty zwolnione z podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

● jeżeli wynagrodzenie (przychód) zostało określone w walucie obcej, jego przeliczenia należy dokonać na podstawie średniego kursu waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia.

Lp.

Pozycja

Pracownik:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

1

2

3

4

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

3400,00

3400,00

2.

Premia regulaminowa

580,00

580,00

3.

Wynagrodzenie chorobowe

931,90

931,90

4.

Zasiłek chorobowy

931,90

931,90

5.

Świadczenie z zfśs (wypłata pieniężna)

750,00

750,00

6.

Ekwiwalent za pranie

22,50

22,50

7.

Przychód (suma od poz. 1 do poz. 6)

6616,30

6616,30

Krok 2. Ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wysokość tych składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętaj, że:

● składek nie należy naliczać od:

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków, a także

- przychodów zwolnionych z tych składek i wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

● podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona w roku do 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to 142 950 zł);

● składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza się też od wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Lp.

Pozycja

Pracownik:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

8.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 1 + poz. 2)

3980,00

3980,00

9.

Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 8 x 9,76)

388,45

388,45

10.

Składka na ubezpieczenia rentowe (poz. 8 x 1,5)

59,70

59,70

11.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (poz. 1 + poz. 2)

3980,00

3980,00

12.

Składka na ubezpieczenie chorobowe (poz. 9 x 2,45)

97,51

97,51

13.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od podatku (poz. 9 + poz. 10 + poz. 12)

545,66

545,66

14.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 + + poz. 2 + poz. 3 - poz. 13)

4366,24

4366,24

15.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 14 x 9), do przekazania do ZUS

392,96

392,96

16.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 14 x 7,75), do odliczenia od podatku

338,38

0

Krok 3. Ustal podstawę opodatkowania.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania), z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku i wymienionych w ustawie o pdof oraz od których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Pamiętaj, że:

● od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku dotyczące przychodów z pracy uzyskiwanych przez pracowników i zleceniobiorców. Kwota tego zwolnienia w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. wynosi 35 636,67 zł. Niepobieranie zaliczek podatkowych w 2019 r. jest uwarunkowane złożeniem przez podatnika stosownego oświadczenia;

● od 1 października 2019 r.

- koszty uzyskania przychodów wynoszą: zwykłe - 250 zł, podwyższone - 300 zł,

- kwota zmniejszająca podatek (przysługująca na podstawie oświadczenia PIT-2) wynosi 43,76 zł (należy zaprzestać jej naliczania, jeżeli dochody pracownika przekroczyły I próg podatkowy),

- stawka podatku właściwa dla I progu podatkowego wynosi 17 (lub 17,75%, jeżeli podatnik złożył wniosek o stosowanie wyższej stawki podatku), a dla II - 32%.

Lp.

Pozycja

Pracownik:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

17.

Koszty uzyskania przychodów

250,00

0

18.

Podstawa opodatkowania

5048,00

932,00

(poz. 7 - poz. 5 - poz. 6 - poz. 13 - poz. 17; po zaokrągleniu do pełnych złotych)

(poz. 4; po zaokrągleniu do pełnych złotych)

19.

Stawka podatku

17%

17%

20.

Kwota zmniejszająca podatek

43,76

43,76

21.

Podatek

476,00

115,00

(poz. 18 x poz. 19 - poz. 16 - poz. 20; po zaokrągleniu do pełnych złotych)

(poz. 4 x poz. 19 - poz. 20; po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Krok 4. Ustal wysokość wynagrodzenia do wypłaty.

Przychód pieniężny należy pomniejszyć o obciążenia publicznoprawne i inne potrącenia.

Pamiętaj, że:

● wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek oraz wpłat na PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, może podlegać przymusowemu zajęciu przez komorniczy lub administracyjny organ egzekucyjny albo dobrowolnemu potrąceniu - za zgodą pracownika.

Lp.

Pozycja

Pracownik:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

22.

Wynagrodzenie do wypłaty (poz. 7 - poz. 13 - poz. 15 - poz. 21)

5201,68

5562,68

LISTA PŁAC ZLECENIOBIORCY - Krok po kroku

Krok 1. Zsumuj przychód zleceniobiorcy (według zasad określonych dla pracownika).

Lp.

Pozycja

Zleceniobiorca:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

1.

Wynagrodzenie zgodnie z umową (15 zł x 120 godz.)

1800,00

1800,00

2.

Świadczenie z zfśs (wypłata pieniężna)

350,00

350,00

3.

Przychód (poz. 1 + poz. 2)

2150,00

2150,00

Krok 2. Ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wysokość tych składek (według zasad określonych dla pracownika, z poniższymi wyjątkami).

Pamiętaj, że:

● zleceniobiorca może nie podlegać ubezpieczeniom w ogóle (jeżeli jest osobą uczącą się i nie ukończył 26 lat) lub podlegać (na ustawowych warunkach):

- obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu, dobrowolnie chorobowemu, lub

- obowiązkowo zdrowotnemu, dobrowolnie emerytalnemu i rentowym;

● składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest ograniczona miesięcznie do kwoty 11 912,50 zł.

Lp.

Pozycja

Zleceniobiorca:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

4.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 1)

1800,00

1800,00

5.

Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 4 x 9,76%)

175,68

175,68

6.

Składka na ubezpieczenia rentowe (poz. 4 x 1,5%)

27,00

27,00

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (poz. 1)

1800,00

1800,00

8.

Składka na ubezpieczenie chorobowe (poz. 7 x 2,45%)

44,10

44,10

9.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od podatku (poz. 5 + poz. 6 + poz. 8)

246,78

246,78

10.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 - poz. 9)

1553,22

1553,22

11.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 10 x 9%), do przekazania do ZUS

139,79

139,79

12.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 10 x 7,75%), do odliczenia od podatku

120,37

0

Krok 3. Ustal podstawę opodatkowania (według zasad określonych dla pracownika, z poniższymi wyjątkami).

Pamiętaj, że:

● koszty uzyskania przychodów z umowy zlecenia wynoszą co do zasady 20% przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jeżeli zleceniobiorca podlega tym ubezpieczeniom;

● stawka podatku stosowana do przychodów z umowy zlecenia jest właściwa dla I progu podatkowego bez względu na wysokość podstawy opodatkowania; jedynie na wniosek zleceniobiorcy płatnik może zastosować wyższą stawkę.

Lp.

Pozycja

Zleceniobiorca:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

13.

Koszty uzyskania przychodów [(poz. 3 - poz. 9) x 20%]

380,64

0

14.

Podstawa opodatkowania (poz. 3 - poz. 9 - poz. 13; po zaokrągleniu do pełnych złotych)

1523,00

0

15.

Stawka podatku

17%

-

16.

Podatek (poz. 14 x poz. 15 - poz. 12; po zaokrągleniu do pełnych złotych)

139

0

Krok 4. Ustal wysokość wynagrodzenia do wypłaty (według zasad określonych dla pracownika).

Lp.

Pozycja

Zleceniobiorca:

nie ukończył 26 lat

ukończył 26 lat

Wartości (zł)

17.

Wynagrodzenie do wypłaty (poz. 3 - poz. 9 - poz. 11 - poz. 16)

1624,43

1763,43

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK