Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 10/2019, data dodania: 18.09.2019

Wyższe odpisy i zwiększenia na zfśs

Zwiększą się odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs). W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. ich podstawą będzie kwota 3389,90 zł, stanowiąca przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. Odpisy i zwiększenia pracodawca powinien przekazać na rachunek bankowy funduszu do 31 października 2019 r.

11 września 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Nowelizacja zakłada zmianę podstawy naliczania odpisów i zwiększeń na zfśs.

W konsekwencji zmiany podstawą naliczania odpisu na fundusz w okresie od:

  • 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. - jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3278,14 zł;
  • 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3389,90 zł.

Odpisy na zfśs za okres 1 sierpnia - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa naliczania

Wysokość

Na jednego pracownika - 37,5%

1271,21zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) - 50%

1694,95 zł

Na jednego młodocianego w pierwszym roku nauki - 5%

169,50 zł

Na jednego młodocianego w drugim roku nauki - 6%

203,39 zł

Na jednego młodocianego w trzecim roku nauki - 7%

237,29 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% - do 43,75 % podstawy wymiaru

211,87 zł

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki

211,87 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

254,24 zł

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekaże na rachunek bankowy funduszu w terminie do 31 października 2019 r. uwzględniając przy tym dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

Podstawa prawna

art. 2 ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (w dniu oddania do druku niniejszego numeru "Mk" uchwalona przez Sejm ustawa oczekiwała na rozpatrzenie przez Senat)

Tomasz Kowalski

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK