Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2019, data dodania: 27.08.2019

Zmiana zasad wynagradzania nauczycieli - nowelizacja Karty Nauczyciela od 1 września 2019 r.

Zakres zmian

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287). Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zasad wynagradzania nauczycieli, w tym ich finansowania ze środków budżetowych.

W zakresie wynagrodzeń nauczycieli w ramach dodatku funkcyjnego wyodrębniono dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Ma on wynosić minimum 300 zł. Zrezygnowano natomiast z dodatku za wyróżniającą pracę.

Dla nauczycieli stażystów odbywających staż na nauczyciela kontraktowego przewidziano jednorazowe świadczenie "na start" w wysokości 1000 zł. Ma ono przysługiwać raz w okresie całego zatrudnienia nauczyciela, w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia nauczyciela. Ma być wypłacane obligatoryjnie, w terminie do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Świadczenia tego nie zalicza się do wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Ma ono charakter socjalny. Zgodnie z założeniami reformy ma służyć pokryciu dodatkowych wydatków związanych z rozpoczęciem stażu.

Utrzymana została zasada, że środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis na ZFŚS, środki na świadczenie urlopowe oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, są zagwarantowane przez państwo w:

  • dochodach JST - w przypadku szkół samorządowych, lub
  • budżetach odpowiednich ministrów - w przypadku szkół państwowych.

Organy prowadzące szkoły, będące JST, mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać:

  • minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty,
  • minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Karty Nauczyciela zmianie uległa także ustawa o dochodach JST. Po nowelizacji minister właściwy ds. oświaty ma określić w drodze rozporządzenia nowe zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne JST. Ma przy tym uwzględnić dwa dodatkowe kryteria:

  1. liczbę nauczycieli stażystów uprawnionych do otrzymania świadczenia "na start",
  2. sytuację finansową poszczególnych JST.

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek

Znowelizowane przepisy dotyczące wynagrodzeń nauczycieli i sposobu ich finansowania wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, zwiększa się o 9,6%. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli musi nastąpić nie później niż do 30 września 2019 r., z wyrównaniem od 1 września 2019 r. Nowelizacja Karty Nauczyciela skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu państwa, budżetów JST oraz planów finansowych szkół na 2019 r.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK