Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 12/2018, data dodania: 07.11.2018

Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym na terenie zakładu pracy

PROBLEM

Zatrudniamy pracowników tymczasowych przy produkcji za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, w której oni pracują, jest stosowany monitoring wizyjny. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my jako pracodawca użytkownik czy agencja pracy tymczasowej?

RADA

Państwo jako pracodawca użytkownik powinni poinformować pracowników tymczasowych o monitoringu. W przypadku monitoringu stosowanego wobec pracowników tymczasowych obowiązek uregulowania zapisów o monitoringu i poinformowania o nim spoczywa bowiem na pracodawcy użytkowniku, który stosuje monitoring. Można także ustalić, że samą klauzulę informacyjną w tym zakresie będzie przekazywać pracownikom agencja pracy tymczasowej.

UZASADNIENIE

Od 25 maja 2018 r. zostały określone zasady prowadzenia monitoringu w pracy (art. 222-223 Kodeksu pracy). Monitoring wizyjny może zostać wprowadzony w ściśle określonych przypadkach. Może być stosowany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 222 § 1 Kodeksu pracy). Monitoring wizyjny nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni czy pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest dopuszczalne wyjątkowo. Można go w nich wprowadzić, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, jakiemu służy prowadzenie monitoringu wizyjnego. Ponadto wprowadzenie monitoringu w tych szczególnych miejscach nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób (art. 222 § 2 Kodeksu pracy).

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala pracodawca w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, zapisy o monitoringu wprowadza w obwieszczeniu.

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Może je przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W związku z prowadzeniem monitoringu pracodawca ma liczne obowiązki informacyjne. Jest bowiem zobowiązany poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu. Należy to zrobić w sposób przyjęty w zakładzie pracy, nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu. Informacja ta ma charakter jednorazowy i dotyczy pracowników już zatrudnionych w chwili wprowadzenia monitoringu. Można więc przekazać pracownikowi na piśmie np. wyciąg z regulaminu pracy dotyczący monitoringu.

UWAGA!

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu najpóźniej 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Nowo zatrudnione osoby muszą zaś otrzymać pisemną informację o celach, zakresie i sposobie stosowania monitoringu jeszcze przed dopuszczeniem ich do pracy (art. 222 § 8 Kodeksu pracy).

Dodatkowo w przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny. Należy to zrobić za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu.

W przypadku pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. Jednak pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego (art. 14 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Pracodawca użytkownik ustala organizację i porządek w procesie pracy. Oznacza to, że ma prawo żądać, aby pracownik tymczasowy podporządkował się postanowieniom obowiązujących u niego aktów wewnętrznych, z wyjątkiem spraw podlegających wyłącznie agencji pracy tymczasowej. Wobec tego należy przyjąć, że wśród obowiązków pracodawcy użytkownika mieści się zapoznanie pracownika tymczasowego z regulaminem pracy lub innym dokumentem zakładowym zawierającym zasady, do których ma się stosować załoga. Do obowiązków pracodawcy użytkownika należy także zapoznanie pracowników tymczasowych z zasadami monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy.

Zatem każdy pracownik tymczasowy przed dopuszczeniem do pracy powinien otrzymać pisemną informację o zasadach monitoringu na terenie zakładu pracy. Można to zrobić poprzez wskazanie stosownych zapisów regulaminu pracy.

Przykład

Pracodawca użytkownik stosuje monitoring na terenie zakładu pracy. Jest on prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracodawca przygotował dla pracowników tymczasowych stosowną klauzulę informacyjną w tym zakresie. Umówił się jednak z agencją pracy tymczasowej, że to ona przekaże ją każdemu z pracowników tymczasowych do zapoznania się. Takie postępowanie jest dopuszczalne.

Pracodawca użytkownik powinien dopełnić obowiązku informacyjnego wobec pracowników tymczasowych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Informacja ta powinna obejmować cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Ponadto pełna informacja o monitoringu powinna być dostępna w miejscu monitorowanym, np. na tablicach albo w formie dokumentu dostępnego na recepcji czy u przedstawiciela administratora.

Podstawa prawna:

art. 222, art. 223 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629

art. 14 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 594; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1608

art. 111 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669

Małgorzata Mędrala,

radca prawny, doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK