Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2019, data dodania: 21.12.2018

Zasady gromadzenia środków finansowych w PPK

Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, która wprowadziła regulacje prawne tworzące powszechny system dobrowolnego oszczędzania na zabezpieczenie potrzeb osoby po ukończeniu 60. roku życia.

Ustawa reguluje m.in. zasady:

 • gromadzenia środków finansowych w PPK,
 • zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK,
 • finasowania i dokonywania wpłat do PPK,
 • wypłat transferowych,
 • wypłat i zwrotu środków gromadzonych w PPK,
 • lokowania środków finansowych PPK,
 • nadzoru nad PPK,
 • podziału środków w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci uczestnika PPK,
 • ponoszenia kosztów zarządzania PPK.

Każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę będzie musiał zawrzeć w imieniu i na rzecz zatrudnionych u niego osób (za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne) umowę o prowadzenie PPK - chyba że zatrudniona osoba zadeklaruje, że nie będzie przystępować do PPK.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane z własnych środków przez:

 • podmiot zatrudniający (1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika - wpłata podstawowa),
 • uczestnika (do 2% wynagrodzenia).

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK będą potrącane z jego wynagrodzenia po opodatkowaniu.

Ustawa przewiduje także dla każdego uczestnika PPK:

 • jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz
 • dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia co do zasady 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK będzie wypłacane uczestnikowi jednorazowo, a 75% środków co najmniej w 120 miesięcznych ratach.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK