Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 9/2016, data dodania: 29.08.2016

Czy można odliczyć 100% VAT od wydłużonej umowy leasingu zarejestrowanej w urzędzie skarbowym

W lutym 2014 r. została zawarta umowa leasingu samochodu z tzw. kratką, który uprawniał do pełnego odliczania VAT. W związku ze zmianą przepisów umowa została w kwietniu 2014 r. zarejestrowana w urzędzie skarbowym. Dlatego nadal odliczamy 100% VAT od rat leasingowych. Samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych. Ostatnio zawarliśmy aneks wydłużający czas trwania umowy. W związku z tym zmieniła się wysokość rat, ale pozostałe warunki pozostały bez zmian. Czy straciliśmy prawo do odliczania 100% VAT od rat leasingowych?

PROBLEM

RADA

Nie, wydłużenie umowy leasingu nie spowodowało utraty prawa do odliczania 100% VAT od rat leasingowych.

UZASADNIENIE

Ustawodawca, zmieniając od 1 kwietnia 2014 r. zasady dotyczące odliczania VAT od wydatków samochodowych, wprowadził przepisy przejściowe, które pozwalają leasingobiorcom kontynuować rozliczenie na poprzednio obowiązujących zasadach. Prawo to dotyczy podatników, którzy spełnili następujące warunki:

● zawarli umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze przed 1 kwietnia 2014 r.,

● według przepisów obowiązujących do 31 marca 2014 r. przysługiwało im prawo do odliczania pełnego VAT wykazanego na fakturze otrzymywanej od wynajmującego czy leasingodawcy,

● pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały im wydane przed 1 kwietnia 2014 r.,

● zarejestrowali umowy u właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 2 maja 2014 r.

Ponadto z przepisów tych wynika, że nie uwzględnia się zmian umowy dokonywanych od 1 kwietnia 2014 r. Oznacza to, że zmiana umowy może spowodować utratę prawa do odliczania VAT na poprzednio obowiązujących zasadach. Jednak nie każda zmiana umowy spowoduje utratę tego prawa. Aneksy do umów leasingu czy najmu mogą mieć różnorodny charakter, tj. mogą zmieniać:

1) istotne warunki umowy, takie jak przedmiot umowy, jego wartość lub strony umowy,

2) kwestie związane z płatnościami, np. wysokość rat, termin ich płatności czy czas trwania umowy.

Tylko zmiany wymienione w pierwszym punkcie, które istotnie modyfikują elementy umowy, jakimi są przedmiot i strony umowy, powodują utratę prawa do kontynuacji odliczania VAT według zasad obowiązujących do 31 marca 2014 r. Natomiast drugi rodzaj aneksów, które wydłużają np. czas trwania umowy, a tym samym zmieniają wysokość rat, nie powoduje utraty prawa do kontynuacji odliczeń VAT w wysokości 100%.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2014 r. (sygn. IBPP2/4512-109/16/BW) czytamy:

W tym kontekście wskazać należy, że gdyby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie odliczania podatku naliczonego od rat leasingowych w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian umowy, wyraziłby to wprost, wskazując "(...) bez uwzględniania jakichkolwiek zmian tej umowy po wejściu w życie niniejszej ustawy".

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że wprowadzenie w umowie leasingowej zmian, w formie aneksu dotyczącego jedynie wydłużenia okresu umowy leasingowej, lecz niepowodującego zmian istotnych elementów umowy leasingu takich jak wartość leasingowanego samochodu, nie ma wpływu na realizację przysługującego leasingobiorcy prawa do odliczania podatku naliczonego.

(...) Skoro na podstawie umowy leasingu, która 30 kwietnia 2014 r. została ponownie zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym, Wnioskodawca użytkuje samochód, w stosunku do którego do 31 marca 2014 r. przysługiwało pełne prawo do odliczeń podatku od rat leasingowych, wynikających z zawartej umowy, a aneks do umowy leasingu nie powoduje zmian istotnych elementów umowy leasingu takich jak wartość leasingowanego samochodu a jedynie dotyczy wydłużenia okresu umowy leasingowej, to Wnioskodawca jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w wydłużonym aneksem okresie.

Podstawa prawna:

● art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1228

● art. 13 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Marcin Jasiński

 ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK