Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 7/2016, data dodania: 23.03.2016

Kiedy można odliczyć VAT z faktury za usługę leasingu

PROBLEM

W którym miesiącu można odliczyć VAT z faktury dokumentującej usługę leasingu, jeśli została wystawiona i otrzymana w marcu 2016 r., ale data sprzedaży i termin płatności to kwiecień 2016 r.?

RADA

Podatek naliczony z tej faktury podatnik może odliczyć już w ramach deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r. (jeśli nie jest małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową).

UZASADNIENIE

Podatek naliczony może być odliczony najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to powstaje zaś w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania przez podatnika faktury lub dokumentu celnego (art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). A zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:

1) u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług, względnie powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, oraz

2) podatnik korzystający z prawa do odliczenia otrzymał fakturę albo dokument celny.

Oba wymienione warunki muszą wystąpić łącznie, aby nabywca mógł skorzystać z prawa do odliczenia, a więc ten warunek, który wystąpi najpóźniej, wyznaczy u nabywcy okres rozliczeniowy, w którym będzie on mógł skorzystać z prawa do odliczenia VAT.

W przypadku usług leasingu obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny. Mianowicie powstaje on z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). Oznacza to, że otrzymywane przez leasingobiorców faktury za świadczenie usług leasingu zawsze dokumentują usługi, dla których powstał już obowiązek podatkowy. W konsekwencji należy przyjąć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie usług leasingu powstaje w okresach rozliczeniowych otrzymania tych faktur (niezależnie od tego, jakich okresów rozliczeniowych dotyczą te faktury oraz kiedy upływa termin płatności).

Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie otrzymujących takie faktury małych podatników rozliczających VAT metodą kasową. W przypadku takich podatników istnieje dodatkowy warunek powstawania prawa do odliczenia w postaci dokonania zapłaty za nabyte towary lub usługi (art. 86 ust. 10e ustawy o VAT). Z treści pytania nie wynika jednak, aby dotyczyło ono takiego podatnika, a więc należy przyjąć, że podatek naliczony z faktury dokumentującej świadczenie usługi leasingu można odliczyć już w ramach deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b), ust. 7, art. 86 ust. 10, 10b i 10e, art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649

Tomasz Krywan

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK