Wideoszkolenie

Biuletyn Głównego Księgowego 2/2017, data dodania: 20.02.2017

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne

W art. 35d oraz art. 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 i 5 uor określono, kiedy należy tworzyć rezerwy, a kiedy RMK bierne. Aby ułatwić klasyfikację rezerw na zobowiązania, do KSR nr 6 został dodany załącznik A, z którego wynika, że art. 35d odnosi się tylko do rezerw - niebędących RMK biernymi, tj. do rezerw, które tworzy się w związku ze zdarzeniami niezwiązanymi bezpośrednio z działalnością operacyjną.

Tabela 1. Rezerwy a RMK bierne

Zdarzenia

Wyjaśnienie

Ujęcie w księgach rachunkowych

Zdarzenia bezpośrednio związane z działalnością operacyjną

RMK bierne - art. 39

Wn "Koszty według miejsca powstania" (zespół 5) lub "Rozliczenie kosztów"

Ma "Rozliczenia międzyokresowe bierne"

Zdarzenia pośrednio związane z działalnością operacyjną

Rezerwy - art. 35d

Wn "Pozostałe koszty operacyjne"

Ma "Rezerwy na zobowiązania"

Zdarzenia związane z operacjami finansowymi

Rezerwy - art. 35d

Wn "Koszty finansowe"

Ma "Rezerwy na zobowiązania"

Zdarzenia związane z innym ryzykiem niż ogólne ryzyko prowadzenia działalności operacyjnej

Rezerwy - art. 35d

Wn "Pozostałe koszty operacyjne"

Ma "Rezerwy na zobowiązania"

Tworzenie RMK biernych zależy od stosowanej ewidencji kosztów

Wariant 1

Jednostka prowadzi ewidencję pełnego rachunku kosztów

Wn "Koszty według miejsca powstania"

Ma "Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych"

Wariant 2

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów rodzajowych

Wn "Rozliczenie kosztów"

Ma "Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych"

Wykorzystanie RMK biernych

Wariant 1

Jednostka prowadzi ewidencję pełnego rachunku kosztów

a) poniesienie kosztów

Wn "Koszty według rodzaju"

Ma "Zobowiązania"

b) rozliczenie kosztów według miejsca ich powstania

Wn "Koszty według miejsca powstania"

Ma "Rozliczenia kosztów"

c) wyksięgowanie RMK biernych

Wn "Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych"

Ma "Koszty według miejsca powstania"

Wariant 2

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów rodzajowych

Wn "Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych"

Ma "Rozliczenie kosztów"

Wykorzystanie rezerw

Powstanie zobowiązania, na które tworzono uprzednio rezerwę

Wn "Rezerwa na zobowiązania"

Ma "Zobowiązania"

Tabela 2. Klasyfikacja RMK biernych i rezerw

Nazwa

Prezentacja w bilansie

Przykład

Rezerwy

B.I. "Rezerwy na zobowiązania"

Postępowania sądowe, poręczenie, badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

RMK bierne będące rezerwami

B.I. "Rezerwy na zobowiązania"

Naprawy gwarancyjne, niewykorzystane urlopy

RMK bierne niebędące rezerwami

B.IV. "Rozliczenia międzyokresowe"

Usługi długoterminowe - koszty niezafakturowane, ale dotyczące danego okresu

JOANNA SZYSZKOWSKA

właścicielka biura rachunkowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK