Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2018, data dodania: 20.09.2018

Zmiany w działalności związków zawodowych

Sejm znowelizował ustawę o związkach zawodowych, zrównując prawa związkowe pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Chodzi o osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli:

  • nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz
  • mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Po wejściu w życie nowelizacji uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwały organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków, jednak poza pracownikami to samo kryterium liczbowe spełni organizacja zrzeszająca również inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, ale tylko wówczas, gdy osoby te wykażą się co najmniej 6-miesięczną współpracą na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Wprowadzone zostały m.in.:

  • możliwość uwzględnienia osoby należącej do kilku organizacji związkowych u danego pracodawcy tylko jako członka jednej, wskazanej przez nią organizacji związkowej,
  • procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej (obecnie pracodawca nie ma możliwości weryfikacji danych liczbowych przekazanych mu przez zakładową organizację związkową).

Podwyższono progi reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych:

  • z 7% do 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz
  • z 10% do 15% dla pozostałych organizacji.

Osobom będącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy członkami związków zawodowych przysługują uprawnienia na dotychczasowych zasadach.

Związki zawodowe istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy powinny dostosować swoje statuty do zmian w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK