Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 5/2015, data dodania: 30.04.2015

Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej w formie elektronicznej i papierowej

Otrzymałam e-mailem fakturę za nabyty towar. Kilka dni później (już w następnym miesiącu) fakturę tę otrzymałam pocztą w formie papierowej. Czy mogę odliczyć VAT w miesiącu otrzymania faktury elektronicznej?

PROBLEM

RADA

Jeżeli akceptuje Pani otrzymywanie faktur elektronicznych, to może Pani odliczyć VAT w miesiącu otrzymania faktury elektronicznej. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przepisy VAT pozwalają podatnikom stosować faktury elektroniczne, a więc przesyłać faktury w formie elektronicznej. Możliwość taka wymaga akceptacji odbiorcy faktury (art. 106n ust. 1 ustawy o VAT). Jest to obecnie jedyny warunek stosowania faktur elektronicznych.

Niespełnienie tego warunku uniemożliwia wystawianie faktur w formie elektronicznej temu odbiorcy. Należy jednak wskazać, że akceptacja stosowania faktur elektronicznych może być wyrażona w dowolny sposób, w tym w sposób dorozumiany, np. poprzez opłacenie faktury. Tak przykładowo wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 13 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-476/14-2/JL) czy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-335/14-2/AW). W drugiej ze wskazanych interpretacji organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Podatnik określił w nim sposób akceptacji faktur elektronicznych.

Odnosząc się do sposobu akceptacji dotyczącej przesyłania lub udostępniania faktur biorąc pod uwagę fakt braku określenia przez przepisy prawa podatkowego szczegółowych elementów, które winna zawierać taka akceptacja, należy uznać, iż zgoda taka, może być udzielona w dowolnej formie, akceptowalnej przez obie strony transakcji. Dopuszczalne jest zatem wyrażenie zgody poprzez złożenie oświadczenia, przesłanego w formacie PDF, poprzez informację zawartą w e-mailu lub poprzez zapłacenie faktury wysłanej w formie elektronicznej, jeśli strony tak postanowiły.

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO

Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Powoduje to, że nawet jeżeli dotychczas nie wyraziła Pani wprost zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, teraz może Pani zaakceptować stosowanie takich faktur. W praktyce oznacza to, że jeżeli wcześniej nie wyraziła Pani sprzeciwu wobec stosowania przez tego wystawcę faktur elektronicznych, może Pani odliczyć podatek naliczony z faktury elektronicznej w miesiącu jej otrzymania. Przyjmując i opłacając fakturę elektroniczną, wyraża Pani w ten sposób dorozumianą zgodę na stosowanie przez jej wystawcę faktur elektronicznych.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku stosowania faktur elektronicznych nie należy wystawiać również papierowych egzemplarzy. Przekazanie w formie papierowej faktury przesłanej wcześniej w formie elektronicznej stanowi bowiem w istocie przekazanie drugiej, niebędącej duplikatem, faktury dokumentującej tę samą czynność podlegającą opodatkowaniu. Ryzyko wystawienia dwóch faktur (elektronicznej i papierowej) obciąża jednak przede wszystkim wystawców. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT mogą oni zostać zobowiązani do dwukrotnego zapłacenia kwot podatku wykazanego w tych fakturach. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. uchylony bowiem został art. 88 ust. 3a pkt 3 ustawy o VAT, który wyłączał możliwość odliczania VAT w przypadkach, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż.

UWAGA!

Akceptacja stosowania faktur elektronicznych może być wyrażona w dowolny sposób, w tym w sposób dorozumiany, np. poprzez opłacenie faktury.

Nie ma przeszkód, aby odliczyła Pani VAT z jednej z otrzymanych faktur. O tym, z której z nich może Pani odliczyć podatek, decyduje to, czy wyraziła Pani akceptację na stosowanie faktur elektronicznych.

Jeżeli wyraziła Pani akceptację na stosowanie faktur elektronicznych, prawo do odliczenia powstanie w miesiącu otrzymania takiej faktury. Wystawiona później faktura w formie papierowej jest drugim, zbędnym egzemplarzem faktury.

Jeśli natomiast nie wyraziła Pani zgody na wystawianie faktur elektronicznych, dopiero otrzymanie faktury papierowej spowodowało powstanie prawa do odliczenia. A więc w tej sytuacji podatek naliczony może Pani rozliczyć dopiero w miesiącu otrzymania faktury w formie papierowej.

Przykład

Podatniczka, rozpoczynając współpracę z kontrahentem X, wyraziła akceptację stosowania faktur elektronicznych. 27 lutego otrzymała zamówiony towar. W tym samym dniu podatniczka otrzymała e-mailem fakturę elektroniczną dokumentującą dostawę tego towaru, natomiast 6 marca - fakturę papierową. W tej sytuacji podatek naliczony z faktury elektronicznej podatniczka może odliczyć już w ramach deklaracji VAT-7 za luty.

UWAGA!

W przypadku wystawiania faktur elektronicznych nie należy już wystawiać faktur papierowych.

Zwrócić jednak trzeba uwagę na dwie kwestie. Przede wszystkim przypomnieć należy, że otrzymanie faktury jest drugim z warunków powstania prawa do odliczenia (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). Pierwszym jest powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Dlatego - zważywszy, że obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT) - nie jest wykluczone, iż w omawianej sytuacji to nie moment otrzymania faktury decyduje o powstaniu prawa do odliczenia.

Przykład

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że podatniczka otrzymała zamówiony towar nie 27 lutego, lecz 6 marca. W takim przypadku prawo do odliczenia powstałoby jednak nie w lutym, lecz w marcu. Oznaczałoby to, że podatek z otrzymanej faktury (niezależnie od kwestii wyrażenia akceptacji na stosowanie faktur elektronicznych) podatniczka mogłaby odliczyć dopiero w ramach deklaracji VAT-7 za marzec.

W omawianym przypadku dobrze by było, aby uświadomiła Pani wystawcy faktur, że postępuje niewłaściwie, przesyłając faktury w formie elektronicznej oraz papierowej. Leży to zarówno w jego interesie ze względu na wskazane ryzyko wystąpienia konieczności dwukrotnego zapłacenia VAT, jak i w Pani interesie, ponieważ mimo wszystko zaistniała sytuacja może wzbudzić wątpliwości organów podatkowych.

Podstawa prawna:

● art. 19a ust. 1, art. 86 ust. 10, art. 86 ust. 10b pkt 1, art. 106n ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK