Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 3/2018, data dodania: 23.02.2018

Czy od 1 lipca 2018 r. będzie można wystawiać faktury wyłącznie w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2018 r. na podatników zostanie nałożony kolejny obowiązek. Na żądanie organów podatkowych każdy podatnik, który prowadzi księgi w formie elektronicznej, będzie musiał przekazywać m.in. faktury w formacie JPK. Prowadzi to do uzasadnionych wątpliwości, czy to oznacza koniec faktur papierowych.

Jak wynika z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy podatnik prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MF. Są to następujące struktury:

 • JPK_FA,
 • JPK_KR,
 • JPK_PKPiR,
 • JPK_EWP,
 • JPK_MAG,
 • JPK_WB.

Jednak do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania ksiąg i dowodów w formacie JPK dotyczy tylko dużych przedsiębiorców oraz podatników, którzy spełniają warunki, aby ich uznać za dużych przedsiębiorców (np. jednostki sektora finansów publicznych).

Na podstawie art. 29 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w formacie JPK. Oznacza to, że mają wybór, w jakiej formie przekazywać organom podatkowym wymagane informacje. Obowiązek taki będzie istniał dopiero od 1 lipca 2018 r.

Nadal będzie istniał obowiązek przekazywania co miesiąc ewidencji w formacie JPK_VAT, który dotyczy wszystkich podatników VAT czynnych. Jest to obowiązek niezależny od przekazywania m.in. faktur na żądanie organów podatkowych.

Przeanalizujmy zatem, kogo dotknie nowy obowiązek. Będzie dotyczył każdego podatnika, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Pojęcia tego nie należy rozumieć potoczne, tylko sięgnąć do definicji zawartej w Ordynacji podatkowej.

Definicja

Księgi podatkowe - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Jak wynika z przytoczonej definicji, księgi podatkowe to również ewidencje VAT. Ewidencja sprzedaży i zakupów, do której prowadzenia są zobowiązani podatnicy VAT czynni, musi być prowadzona obowiązkowo w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Sugeruje to, że podatnik VAT, który prowadzi ewidencję w formie elektronicznej, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzi np. PKPiR, będzie miał obowiązek przekazywania - na żądanie - faktur w formacie JPK_VAT.

Redakcja BV wystąpiła do MF o potwierdzenie tego stanowiska.

W przypadku JPK_FA będą obowiązywały następujące zasady:

 • faktury będą przekazywane na żądanie; nie będzie obowiązku comiesięcznego przekazywania faktur; przepisy nie określają, w jakim terminie podatnik będzie zobowiązany spełnić to żądanie; jednak z art. 159 Ordynacji podatkowej wynika, że jednym z elementów wezwania organu podatkowego jest termin, do którego żądanie powinno być spełnione; dlatego podatnik będzie musiał wypełnić obowiązek we wskazanym w wezwaniu terminie;
 • faktury będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych; inaczej niż w przypadku JPK_VAT możliwe jest ich przekazywanie np. na pendrivie;
 • obowiązek przekazywania faktur w formacie JPK_VAT, jak wynika z komunikatu MF, dotyczy obecnie tylko faktur sprzedażowych; faktury zakupowe nie będą musiały być przekazywane w formacie JPK;
 • przekazywać trzeba będzie tylko wskazane księgi lub faktury za okres określony w wezwaniu, gdyż wezwanie będzie musiało zawierać wskazanie rodzaju ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych, które mają być przekazane, oraz okresu, którego dotyczą. Jak czytamy w wyjaśnieniach

Co do zasady, struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Możliwe będzie również żądanie dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia.

W przypadku średnich, małych i mikroprzedsiębiorców obowiązek przekazania JPK_FA będzie dotyczył faktur rozliczonych w deklaracjach VAT-7 od lipca 2018 r. lub III kwartału 2018 r. Nie oznacza to jednak, że organy podatkowe nie będą mogły żądać faktur wystawionych w lipcu, a rozliczonych jeszcze w czerwcu 2018 r. Organy podatkowe mogą żądać faktur w różnych konfiguracjach, np. faktur wystawionych dla spółki X w okresie od lipca 2018 r. MF, odpowiadając na pytanie podatnika, według jakich kryteriów będą żądane faktury, stwierdził:

Najczęściej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksiąg. Określało to będzie postanowienie organu podatkowego.

Wprowadzenie tego obowiązku oznacza brak możliwości wystawiania faktur odręcznie, gdy podatnik będzie zobowiązany do przekazywania faktur w formacie JPK. Nie oznacza to jednak, że faktury wystawione za pomocą programu komputerowego nie mogą być drukowane i przekazywane kupującemu w formie papierowej. Potwierdzają to wyjaśnienia MF, że faktury zakupowe nie muszą być przekazywane w formacie JPK.

MF określa strukturę wszystkich formatów JPK. Jednak do tej pory nie udostępniło jeszcze programu, który umożliwiłby zapisywanie i przekazywanie faktur w formacie JPK.

Jeśli do końca czerwca 2018 r. nic się nie zmieni w tym temacie, podatnicy będą musieli zaopatrzyć się w programy, które umożliwią im wywiązywanie się z tych obowiązków. Warto wcześniej zapoznać się z tym problemem, gdyż jak pokazuje już prawie dwuletnie doświadczenie dużych przedsiębiorców, struktura JPK_FA jest najbardziej skomplikowana. Problem stwarzają m.in. faktury walutowe. Jak wynika z wyjaśnień MF:

Konstrukcja struktury wymusza przygotowanie osobnego pliku dla każdej waluty. W praktyce organy podatkowe będą żądały faktur wystawionych w tych walutach, które będą istotne dla realizacji zakresu kontroli (najczęściej w dwóch lub trzech walutach).

Nie odpowiada jednak na pytanie, co w przypadku faktur wystawionych w dwóch walutach (np. w euro i złotych).

Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt 4, art. 82 § 1b, art. 159, art. 193a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 106

Joanna Dmowska

Ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK