Wideoszkolenie

Rachunkowość Budżetowa 11/2015 [dodatek: Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej], data dodania: 25.05.2015

Pracownik socjalny może otrzymać nagrodę specjalną

Pracownicy socjalni mogą otrzymywać nagrody specjalne. Przyznaje je Minister Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przyznać pracownikom socjalnym, a także podmiotom prowadzącym działalność dotyczącą pomocy społecznej, nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej (art. 121 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Przyznanie nagrody dotyczy wybitnych i nowatorskich rozwiązań, zastosowanych przy następujących rodzajach działań:

● opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej,

● wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak: narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie,

● realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego,

● współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki,

● wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną,

● realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

● integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym,

● aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych,

● realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (dalej: rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej).

Minister może przyznać nagrody specjalne również za inne wybitne i nowatorskie osiągnięcia, uwzględniając ich społeczną użyteczność.

Nagrody specjalne mogą być przyznane w formie pieniężnej lub w postaci listu gratulacyjnego w dwóch kategoriach. W indywidualnej kategorii przyznawane są pracownikom socjalnym, a w kategorii zespołowej - m.in. jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, organom administracji rządowej i samorządowej, organizacjom pozarządowym, kościołom i związkom wyznaniowym.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej). Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej.

Do informacji zawartych we wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej należą:

1) dane o kandydacie:

● imię i nazwisko,

● miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem,

● stanowisko lub funkcja,

● numer telefonu oraz faksu;

2) nazwa i adres wnioskodawcy;

3) uzasadnienie wniosku.

Do wniosku dołącza się:

● opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;

● materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, tj.: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;

● co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

ZAPAMIĘTAJ!

Wnioski o przyznanie nagród wraz z załącznikami wnosi się do właściwego wojewody w terminie do 31 lipca każdego roku.

Wojewoda sprawdza pod względem formalnym każdy ze złożonych wniosków o przyznanie nagród (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej). Wnioski niekompletne zwraca wnioskodawcy i wyznacza termin 7 dni na uzupełnienie dokumentacji. Sprawdzone przez wojewodę wnioski wraz z listami kandydatów zgłoszonych do nagród indywidualnych oraz zespołowych przekazywane są do Rady Pomocy Społecznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Rada ocenia wnioski pod względem merytorycznym i formułuje propozycje nagród wraz z uzasadnieniem, które przedkłada ministrowi w terminie do 15 października każdego roku (§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej).

Na podstawie ocen i propozycji przedstawionych przez wojewodę i Radę Pomocy Społecznej minister przyznaje nagrody (§ 10 rozporządzenia w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej).

Pisemne informacje o przyznaniu nagrody pieniężnej oraz nagrody w formie listu gratulacyjnego wręcza się na uroczystości, którą z okazji Dnia Pracownika Socjalnego organizuje minister.

Przykład

Pracownica gminnego ośrodka pomocy społecznej zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej otrzymała pieniężną nagrodę specjalną w związku z wykazywaniem zaangażowania w zakresie integracji osób starszych w środowisku. Uzasadnieniem przyznanej nagrody było prowadzenie przez pracownicę aktywnej działalności na rzecz środowiska seniorów, które przejawiało się m.in.: organizacją wycieczek, pikników integrujących seniorów i ograniczających ich samotność; organizacją spotkań, wykładów, dzięki którym osobom starszym przywrócono zdolności do pełnienia ról społecznych i możliwie niezależnego, samodzielnego oraz aktywnego życia w społeczeństwie; organizacją warsztatów, dzięki którym osoby uczestniczące nabywały umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, co skutkowało nawiązywaniem nowych znajomości i kontaktów towarzyskich.

ANNA RYL

doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy i finansów publicznych, praktyk kontroli

PODSTAWY PRAWNE

● art. 121 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 163)

● § 2, § 4, § 7, § 9, § 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK