Wideoszkolenie

Rachunkowość Budżetowa 3/2015 [dodatek: Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej], data dodania: 21.01.2015

Czy zwrot kosztów biletów jest przychodem pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) zwraca pracownikom socjalnym koszty biletów komunikacji miejskiej. Bilety zostały nabyte i wykorzystane przez pracowników w związku z realizacją ich obowiązków. Czy przychody pracowników z tego tytułu są zwolnione z podatku dochodowego?

W tej sytuacji pracownicy socjalni nie uzyskują przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma zatem w ogóle potrzeby ustalania, czy ma zastosowanie jedno ze zwolnień z tego podatku.

W przypadku pracowników socjalnych art. 121 ust. 3c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi wprost, że pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy. Na podstawie tego przepisu pracownikom socjalnym przysługuje m.in. zwrot kosztów biletów komunikacji miejskiej nabytych i wykorzystanych w związku z wykonywaniem pracy socjalnej w środowisku.

Nie zawsze otrzymywane przez pracowników kwoty stanowią ich przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przypadku zwrotu pracownikom socjalnym kosztów biletów komunikacji miejskiej nabytych i wykorzystanych w związku z wykonywaniem pracy socjalnej w środowisku trudno mówić o uzyskiwaniu przez tych pracowników przysporzenia majątkowego. Prowadzi to do wniosku, że kwoty takiego zwrotu nie stanowią przychodów pracowników socjalnych.

Co istotne, potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach.

INTERPRETACJE

Jeżeli Wnioskodawca jako pracodawca nie ma możliwości zapewnienia dojazdu pracownika socjalnego z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych środkami transportu pozostającymi w jego dyspozycji i w związku z tym zwraca pracownikowi socjalnemu koszty za ww. dojazdy ustalone na podstawie skasowanych biletów jednorazowych i potwierdzenia wyjazdu w stosownym rejestrze, to w zaistniałej sytuacji nie można mówić o realnym przysporzeniu majątkowym po stronie pracownika socjalnego.

Pracownik socjalny nie odnosi bowiem żadnej korzyści finansowej z faktu, że pracodawca zwraca mu koszty skasowanych jednorazowych biletów za dojazdy do miejsca wykonywania czynności zawodowych.

(...) o ile zatem pracownik socjalny wykorzystuje zakupione przez siebie bilety jednorazowe zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. wyłącznie w celu dojazdu do miejsca wykonywania pracy, nie zaś do jakichkolwiek celów prywatnych, to zwrot kosztów ww. biletów nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-921/13/MK

W przedstawionej sytuacji pracownicy socjalni nie osiągają zatem z tytułu zwrotu kosztów biletów komunikacji miejskiej przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma więc potrzeby ustalania, czy ma do tych kwot zastosowanie jedno ze zwolnień z tego podatku.

INTERPRETACJE

Skoro zatem zwrot przez Wnioskodawcę pracownikom socjalnym kosztów skasowanych biletów jednorazowych nie generuje u tych pracowników przychodu (przychód z tego tytułu nie występuje), to w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania przytoczone wyżej zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem przychód w ogóle nie występuje, to tym samym brak jest możliwości zastosowania zwolnienia odnoszącego się do przychodu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-921/13/MK

Z ORZECZNICTWA

Przychód powstaje tylko wtedy, gdy pracownik uzyskuje realne przysporzenie majątkowe. Aby mówić o przychodzie, świadczenie musi mieć określoną wartość i być skierowane do konkretnej osoby. Ważne jest też, czy pracownik dobrowolnie z niego skorzystał i czy leżało to w jego interesie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2353/12

JERZY TRAMSKI

prawnik, pracownik kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków

Podstawy prawne

● art. 121 ust. 3c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188)

● art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK