Wideoszkolenie

 
TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2005 nr 74 poz. 658 wersja obowiązująca od 14.05.2005

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) warunki przyznawania nagród specjalnych, zwanych dalej „nagrodami”;

2) rodzaje nagród;

3) podmioty uprawnione do zgłaszania wniosków o nagrody;

4) sposób i tryb postępowania w sprawie nagród.

§ 2. [Działania, za które mogą być przyznane nagrody] 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „ministrem”, przyznaje nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy następujących rodzajach działań:

1) opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej;

2) wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie;

3) realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego;

4) współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki;

5) wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną;

6) realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

7) integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym;

8) aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych;

9) realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka.

2. Minister może przyznać nagrody również za inne niż wymienione w ust. 1 wybitne, nowatorskie rozwiązania, biorąc pod uwagę ich społeczną użyteczność.

§ 3. [Kategorie nagród] Minister przyznaje nagrody pieniężne lub w formie listu gratulacyjnego w dwóch kategoriach:

1) indywidualnej – pracownikom socjalnym;

2) zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. [Wnioski o przyznanie nagród] 1. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

2. Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej zawiera:

1) dane o kandydacie:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem,

c) stanowisko lub funkcję,

d) numer telefonu oraz faksu;

2) nazwę i adres wnioskodawcy;

3) uzasadnienie wniosku.

3. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej zawiera:

1) dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody:

a) nazwę jednostki lub podmiotu i adres,

b) numer telefonu i faksu;

2) nazwę i adres wnioskodawcy;

3) uzasadnienie wniosku.

§ 5. [Załączniki do wniosku] Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;

2) materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;

3) co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

§ 6. [Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród] 1. Minister corocznie, pisemnie lub przez umieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, informuje wojewodów o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród.

2. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego lub udostępniana w siedzibie urzędu wojewódzkiego w miejscu zwyczajowo przyjętym, na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

3. Wnioski o przyznanie nagród spełniające warunki określone w § 4 i 5 wnosi się do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.

§ 7. [Sprawdzenie wniosków] 1. Wojewoda sprawdza pod względem formalnym każdy ze złożonych wniosków o przyznanie nagród.

2. Wnioski, które nie zawierają wymaganej dokumentacji, wojewoda zwraca wnioskodawcy, wyznaczając na jej uzupełnienie termin 7 dni.

§ 8. [Termin przekazania wniosków i list kandydatów] Sprawdzone przez wojewodę wnioski o przyznanie nagród wraz z listami kandydatów zgłoszonych do nagród indywidualnych oraz zespołowych wojewoda przekazuje do Rady Pomocy Społecznej, zwanej dalej „Radą”, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

§ 9. [Ocenianie wniosków przez Radę] 1. Rada ocenia pod względem merytorycznym wnioski o przyznanie nagród.

2. Rada formułuje propozycje nagród wraz z uzasadnieniem, które przedkłada ministrowi, w terminie do dnia 15 października każdego roku.

§ 10. [Podstawa przyznania nagrody przez Ministra] Minister przyznaje nagrody na podstawie ocen i propozycji, o których mowa w § 7 i 9.

§ 11. [Wręczenie informacji o przyznaniu nagrody] Pisemne informacje o przyznaniu nagrody pieniężnej oraz nagrody w formie listu gratulacyjnego wręcza się na uroczystości, którą z okazji Dnia Pracownika Socjalnego organizuje minister.

§ 12. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 9), zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK