Serwis Prawno-Pracowniczy 11/2018, data dodania: 09.05.2018

Świadczenia związane z urlopem wypoczynkowym - jak je przyznawać i rozliczać

Pracodawca prowadzący działalność socjalną może bez większych obciążeń dla budżetu firmy dofinansować pracownikom i ich rodzinom np. letni wypoczynek. Jednak o tym, jak rozliczać  tego typu świadczenia pod względem składkowym i podatkowym, nie przesądza nadanie świadczeniu nazwy „wczasy pod gruszą” czy „świadczenie urlopowe”. Obowiązek opłacenia składek i podatku od dofinansowania do wypoczynku zależy bowiem od rodzaju takiej wypłaty i źródła jej sfinansowania. Ponadto nie wszystkie dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w kontekście obciążeń składkowo-podatkowych należy rozpatrywać tak samo.

 

Częstym problemem, jaki pojawia się przy wypłacie tego rodzaju dofinansowania, jest jego prawidłowe rozliczenie, zwłaszcza gdy świadczenie jest zwolnione z podatku, ale nie jest zwolnione ze składek.

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą są formą wypoczynku pracownika zorganizowanego przez niego we własnym zakresie. Ich koszt może zostać dofinansowany zarówno ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), jak i ze środków obrotowych pracodawcy.

W praktyce wypłata dofinansowania ze środków obrotowych występuje znacznie rzadziej. Jest ona mniej korzystna dla pracownika i pracodawcy, niż wypłata z zfśs ze względu na bezwarunkowe obciążenia składkowo-podatkowe. Natomiast dofinansowanie wypłacone z zfśs może być zwolnione ze składek (w całości) i z podatku (w całości lub w części) po spełnieniu określonych warunków.

!

Jeżeli dofinansowanie wczasów pod gruszą odbywa się ze środków zfśs, to warunki udzielonego wsparcia powinny wynikać z postanowień regulaminu funduszu.

W regulaminie pracodawca, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (a w razie ich braku w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów), ustala zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej: ustawa o zfśs). Warunkiem otrzymania dofinansowania może być np. ustalenie minimalnej liczby kolejnych dni przebywania przez pracownika na urlopie. Otrzymania dofinansowania nie powinno się natomiast uzależniać od miejsca pobytu pracownika w czasie urlopu. Istotą wczasów pod gruszą jest bowiem organizacja wypoczynku we własnym zakresie przez pracownika, co w praktyce może przybierać najróżniejsze formy.

Przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zfśs, a także ustalając wysokość dopłat z tego funduszu, pracodawca musi się kierować sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs), czyli uwzględniać kryterium socjalne. W efekcie pracownicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej powinni mieć prawo do wyższego dofinansowania, a pracownicy lepiej sytuowani powinni otrzymywać niższe dofinansowanie lub nie otrzymywać go wcale.

Przykład

W firmie Romana S. pracownicy otrzymują wczasy pod gruszą. Są one wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kwoty przekazanych świadczeń są zróżnicowane i zależą od wysokości przychodów pracowników. Ustalając kryterium dochodowe, pracodawca uwzględnia jednak tylko przychody uzyskiwane przez pracowników w jego firmie. Nie bierze natomiast pod uwagę sytuacji materialnej całej rodziny pracownika (w tym innych dochodów pracowników uzyskiwanych poza firmą). Dofinansowanie jest wypłacane przed 14-dniowym urlopem wypoczynkowym, a jego wartość jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu pracownika z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypoczynku. W tym przypadku postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe ze względu na kryterium socjalne, które nie jest ustalone rzetelnie.

Dofinansowanie wypoczynku w formie wczasów pod gruszą wypłacone ze środków zfśs jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, ale podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej: rozporządzenie składkowe, w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dalej: ustawa zdrowotna).

Na tej podstawie ze składek są zwolnione wszelkie świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs - czyli świadczenia, które posiadają cechy działalności socjalnej, określone w ustawie o zfśs. Działalnością socjalną są m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, również wczasów pod gruszą. Podstawowym warunkiem skorzystania z wyłączenia w opłacaniu składek jest przyznawanie dofinansowania zgodnie z przepisami ustawy o zfśs (m.in. na podstawie kryterium socjalnego).

Pracodawca nie może wypłacać z zfśs dofinansowania wczasów pod gruszą w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom. Jeśli to zrobi - świadczenia te nie zostaną uznane za działalność socjalną i będą stanowić w całości podstawę wymiaru składek i podatku.

!

Pracodawca powinien wypłacać pracownikom dofinansowanie wczasów pod gruszą w zróżnicowanej wysokości.

Jeżeli pracodawca ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych wyłącznie dofinansowuje wypoczynek z zfśs w postaci wczasów pod gruszą, takie świadczenie może być zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej 1000 zł w roku podatkowym. W przypadku gdy finansuje też inne świadczenia z funduszu (z wyjątkiem zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, które są zwolnione z podatku bez względu na wysokość), należy do nich zastosować jeden limit zwolnienia we wskazanej wyżej kwocie. Od nadwyżki należy naliczyć podatek (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej ustawa o pdof).

Przykład

Pracownik w maju 2018 r. otrzymał z zfśs dofinansowanie do wczasów pod gruszą w wysokości 1000 zł. Regulamin zfśs przewiduje takie dofinansowanie w przypadku wypoczynku trwającego 14 kolejnych dni kalendarzowych, a przyznanie dofinansowania jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Pracownik w 2018 r. nie korzystał z innych świadczeń z zfśs. Ponieważ pracodawca przyznał pracownikowi dofinansowanie wypoczynku ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs, wykorzystując kryterium socjalne, to wartość tego świadczenia w pełnej wysokości nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednocześnie dofinansowanie jest świadczeniem pieniężnym, zwolnionym z podatku do wysokości 1000 zł. Zasadniczo kolejne świadczenia przekazane pracownikowi w 2018 r. będą już opodatkowane.

Jeżeli dofinansowanie do wypoczynku zostanie przyznane ze środków obrotowych pracodawcy, wówczas od całej kwoty tego dofinansowania należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dofinansowanie do wypoczynku w postaci wczasów pod gruszą wypłacone pracownikowi ze środków obrotowych pracodawcy stanowi również w całości przychód podlegający opodatkowaniu.

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest szczególną formą dofinansowania wypoczynku, przewidzianą w ustawie o zfśs. Jednak nie wszyscy pracodawcy mają prawo wypłacać takie świadczenia.

Świadczenie urlopowe mogą wypłacać jedynie pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniali według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie utworzyli funduszu socjalnego. Od decyzji tych pracodawców zależy bowiem to, czy utworzą fundusz, czy będą wypłacać świadczenie urlopowe albo czy zdecydują się na inną formę socjalnego wsparcia pracowników (art. 3 ust. 3 i ust. 3a ustawy o zfśs). Wyjątek w tym zakresie dotyczy nauczycieli, którym do końca sierpnia każdego roku, z odpisu na zfśs, wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego. Świadczenie ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a ustawy - Karta Nauczyciela).

Przykład

Nauczyciel chemii rozpoczął pracę w 2018 r. i był dwukrotnie zatrudniony w tym samym liceum: w okresie od stycznia do lutego (2 miesiące) w wymiarze 1/4 etatu, a następnie w okresie od kwietnia do czerwca (3 miesiące) w wymiarze 1/2 etatu. W tym przypadku nauczycielowi należy ustalić świadczenie urlopowe w kwocie proporcjonalnej zarówno do okresu zatrudnienia, jak i wymiaru czasu pracy, tj:

● za okres zatrudnienia od stycznia do lutego w wymiarze 1/4 etatu:

1185,66 zł × 0,25 etatu = 296,42 zł,

296,42 zł : 12 miesięcy = 24,70 zł,

24,70 zł × 2 miesiące = 49,40 zł;

● za okres zatrudnienia od kwietnia do czerwca w wymiarze 1/2 etatu:

1185,66 zł × 0,5 etatu = 592,83 zł,

592,83 zł : 12 miesięcy = 49,40 zł,

49,40 zł × 3 miesiące = 148,20 zł.

Świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone nauczycielowi w łącznej kwocie 197,60 zł (49,40 zł + 148,20 zł).

Świadczenie urlopowe przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracownika. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego obowiązującego w danym roku, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs).

Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2018 r.

Wymiar czasu
pracy pracownika

Pracownik zatrudniony

w normalnych warunkach

w warunkach szczególnych lub wykonujący
pracę o szczególnym charakterze

Pełny etat

1185,66 zł

1580,89 zł

1/4 etatu

296,42 zł

395,22 zł

1/2 etatu

592,83 zł

790,45 zł

3/4 etatu

889,25 zł

1185,67 zł

Pracownik młodociany

Bez względu na warunki pracy

w I roku nauki

158,09 zł

w II roku nauki

189,71 zł

w III roku nauki

221,32 zł

Przykład

Pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu uprawniony pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe w wysokości 1700 zł. Płatnik jest zobowiązany uwzględnić w podstawie wymiaru składek przychód pracownika z tytułu stosunku pracy oraz kwotę 810,75 zł, tj. różnicę między kwotą wypłaconego świadczenia urlopowego a kwotą rocznego odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika: 1700 zł - 889,25 zł (1185,66 zł × 0,75 etatu) = 810,75 zł.

Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi korzystającemu w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, tj. przez uprawnionych pracodawców i w wysokości nie wyższej niż odpis podstawowy, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego). Od świadczenia urlopowego należy jednak pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wypłatę dofinansowania do wypoczynku, które nazwie świadczeniem urlopowym, ale nie będzie spełniał warunków uprawniających go do takiej wypłaty zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, lecz uprawnienie to będzie wynikało np. z układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, to wartość takiego świadczenia należy w całości uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Dopłata do wypoczynku dzieci

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników jest przychodem ze stosunku pracy tych pracowników. Po spełnieniu określonych warunków świadczenie to jest zwolnione ze składek i z podatku.

Dofinansowanie z tego tytułu nie podlega składkom, jeśli zostało przyznane ze środków funduszu socjalnego zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, a więc m.in. na podstawie kryterium socjalnego (art. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

Dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci pracowników jest jedną z form działalności socjalnej, która może polegać m.in. na świadczeniu usług przez pracodawców na rzecz różnych rodzajów wypoczynku, takich jak np. wczasy, kolonie, obozy. Przez usługi świadczone na rzecz różnych form wypoczynku należy rozumieć wypoczynek zorganizowany lub zakupiony zarówno przez zakład pracy, jak i indywidualnie przez pracownika uprawnionego do korzystania z zfśs.

Zwolnienie z podatku dochodowego takiego dofinansowania zależy natomiast od tego, kto i w jakiej formie zorganizował dzieciom wypoczynek, od wieku dzieci oraz od źródeł sfinansowania kosztów wypoczynku przez pracodawcę. Przychód z tytułu dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników jest zwolniony z podatku, jeśli łącznie zostaną spełnione warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof, tj.:

● organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie;

Do podmiotów tych można zaliczyć zarówno te, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. biura turystyczne), jak i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in.:

- szkoły i placówki,

- osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (inne niż wymienione wyżej), organizujące wypoczynek w celu:

a) niezarobkowym albo

b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej (są to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu).

● wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych;

● koszt wypoczynku został faktycznie poniesiony i udokumentowany;

● dziecko nie ukończyło 18 lat.

Zwolnienie z podatku dofinansowania na dziecko może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy koszt wypoczynku został rzeczywiście poniesiony oraz odpowiednio udokumentowany. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa sposobu dokumentowania wydatków z tytułu wypoczynku dzieci do lat 18. Należy uznać, że w tej kwestii trzeba odnieść się do ogólnej reguły, że dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Będą to zatem dokumenty zwyczajowo przyjęte, z których wynikają takie dane, jak: forma wypoczynku, dane dziecka korzystającego z wypoczynku, dane organizatora, dane osoby dokonującej zapłaty, kwota i data dokonania zapłaty. Dowodami takimi mogą zatem być np.: rachunek, faktura, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu bankowego, przekaz pocztowy.

Należy przyjąć, że do celów zwolnienia z opodatkowania istotne jest, aby dziecko nie miało ukończonych 18 lat w dacie dofinansowania. Jeżeli dofinansowanie zostanie dokonane przed ukończeniem 18. roku życia, a w trakcie wypoczynku dziecko ukończy 18 lat, nadal przysługuje zwolnienie z opodatkowania tego dofinansowania.

Po spełnieniu wymienionych warunków dofinansowanie jest zwolnione z podatku w pełnej wysokości, jeśli zostanie sfinansowane przez pracodawcę z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra. Jeżeli pracodawca przeznaczy na to środki z innych źródeł, wysokość dofinansowania zwolnionego z podatku jest ograniczona w roku podatkowym do 2000 zł.

W tym przypadku należy pamiętać, że składek na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony z podatku, nie można odliczyć od dochodu do opodatkowania. Analogicznie również składki zdrowotnej naliczonej od świadczenia zwolnionego z podatku nie można obniżyć do kwoty podatku ani odliczyć od podatku (art. art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 ustawy o pdof).

Przykład

Pracodawca z sektora prywatnego, który na podstawie układu zbiorowego pracy nie tworzy zfśs, w okresie wakacji będzie dofinansowywał ze środków obrotowych koszty wypoczynku dzieci pracowników. Dofinansowany zostanie wypoczynek dzieci, które nie ukończyły 18 lat, zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie obozów i kolonii. Jeden z pracowników złożył wniosek o takie dofinansowanie w kwocie 700 zł, w związku z kolonią, na którą ma wyjechać jego dziecko w sierpniu 2018 r. Pracownik otrzymuje miesięcznie stałe wynagrodzenie w wysokości 2400 zł, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (KUP) i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.

Ponieważ dofinansowanie będzie dotyczyć wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, a dziecko nie ukończyło 18 lat, wartość tego dofinansowania będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof w całości (nie przekroczy kwoty objętej zwolnieniem, tj. 2000 zł). Świadczenie w całości będzie stanowiło jednak podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Z tytułu dofinansowania wypoczynku dziecka pracodawca powinien uwzględnić:

● w podstawie opodatkowania: 0 zł,

● w podstawie wymiaru składek ZUS: 700 zł.

Wypłacając wynagrodzenie, należy:

Krok 1.

obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika:

- podstawa wymiaru:

2400 zł (wynagrodzenie za pracę) + 700 zł (wartość dofinansowania wypoczynku) = 3100 zł,

- składki finansowane przez pracownika:

(3100 zł x 9,76%) + (3100 zł x 1,5%) + (3100 zł x 2,45%) = 425,01 zł;

Krok 2.

obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika podlegające odliczeniu od dochodu do opodatkowania:

- podstawa wymiaru: 2400 zł (bez uwzględniania przychodu zwolnionego z podatku),

- składki odliczane od dochodu do opodatkowania:

(2400 zł x 9,76%) + (2400 zł x 1,5%) + (2400 zł x 2,45%) = 329,04 zł;

Krok 3.

ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

- podstawa wymiaru:

3100 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 425,01 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) = 2674,99 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS: 2674,99 zł x 9% = 240,75 zł;

Krok 4.

obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (odliczeniu od podatku podlega 7,75% składki zdrowotnej naliczonej wyłącznie od dochodu opodatkowanego, z wyłączeniem dochodu zwolnionego z podatku):

- 2400 zł (opodatkowany przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) - 329,04 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego naliczone od dochodu opodatkowanego, tj. od kwoty 2400 zł) = 2070,96 x 7,75% = 160,50 zł;

Krok 5.

obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy:

- przychód: 2400 zł (wynagrodzenie za pracę),

- podstawa opodatkowania: 2400 zł (przychód) - 111,25 zł (KUP) - 329,04 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego podlegające odliczeniu od dochodu) = 1959,71 zł; 1960 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

- podatek: 1960 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa) - 46,33 zł (ulga podatkowa) = 306,47 zł;

Krok 6. obliczyć zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego:

306,47 zł (podatek dochodowy) - 160,50 zł (składka na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, podlegająca odliczeniu z podatku) = 145,97 zł; 146 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych);

Krok 7. ustalić kwotę do wypłaty:

2400 zł (płaca brutto) + 700 zł (dofinansowanie wypoczynku) - 425,01 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) - 240,75 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9%) - 146 zł (podatek do urzędu skarbowego) = 2288,24 zł.

Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy nie są odliczane odpowiednio od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku - składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana od podstawy wymiaru składek, którą stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku na podstawie ustawy o pdof, lub od którego na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika za miesiąc, w którym nastąpi dofinansowanie:

Lista płac - wynagrodzenie + dofinansowanie wypoczynku ze środków obrotowych pracodawcy

Wynagrodzenie brutto

2400,00 zł

Dofinansowanie wypoczynku dziecka*

700,00 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3100,00 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

3100,00 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne - pracownik 9,76%

302,56 zł

Składka na ubezpieczenia rentowe - pracownik 1,5%

46,50 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe - pracownik 2,45%

75,95 zł

Razem ZUS - pracownik (13,71%)

425,01 zł

Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu

329,04 zł

Przychód

2400,00 zł

KUP

111,25 zł

Ulga podatkowa

46,33 zł

Podstawa opodatkowania

1960,00 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej - 9%

2674,99 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej - 7,75%

2070,96 zł

Podatek dochodowy - 18%

306,47 zł

Składka zdrowotna - 9%

240,75 zł

Składka zdrowotna - 7,75%

160,50 zł

Zaliczka na podatek

146,00 zł

Do wypłaty

2288,24 zł

* wypłata dofinansowania nastąpiła z wynagrodzeniem za pracę

Dofinansowanie wypoczynku byłego pracownika - emeryta

Pracodawcy często przyznają prawo do dofinansowania wypoczynku emerytom i rencistom - byłym pracownikom zakładu. Jeżeli pracodawca podejmie decyzję o przyznaniu takiego dofinansowania, wówczas nie powinien naliczać żadnych składek, bowiem w takim przypadku nie istnieje tytuł do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli nie ma podstaw do opłacania składek. Aby przychód stanowił podstawę wymiaru składek, musi zostać wypłacony ze źródła stanowiącego tytuł do objęcia ubezpieczeniami. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa zdrowotna zawierają zamknięte katalogi tytułów do ubezpieczeń, w których nie zostali ujęci emeryci czy renciści otrzymujący świadczenia socjalne od byłego pracodawcy.

W stosunku do takich osób ma ponadto zastosowanie preferencyjna zasada zwolnienia z opodatkowania. Wszystkie świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof). Ewentualna nadwyżka ponad wskazany limit podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof). Zasada ta obowiązuje, jeżeli emeryt otrzymał świadczenie po rozwiązaniu stosunku pracy.

Przykład

Krystyna R. była pracownica przebywająca obecnie na emeryturze, wystąpiła z wnioskiem do byłego pracodawcy o przyznanie jej dofinansowania do wypoczynku z zfśs. W związku z tym, że w firmie byli pracownicy będący emerytami lub rencistami mają prawo do tego rodzaju świadczeń, Krystyna R. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1200 zł. Wypłacona kwota nie podlega zarówno oskładkowaniu, jak i opodatkowaniu. Gdyby Krystyna R. otrzymała wyższą kwotę dofinansowania np. 3200 zł, wówczas pracodawca miałby obowiązek opodatkować nadwyżkę ponad limit zwolnienia podatkowego 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tj. pobrać 20 zł (3200 zł - 3000 zł = 200 zł; 200 zł x 10% = 20 zł).

Podstawa prawna:

● art. 3, art. 5g, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2371),

● art. 12, art. 21, art. 26, art. 27b ust. 1, art. 30 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 200; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 685),

● art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 771),

● art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),

● art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 771),

● § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1949),

● art. 92c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2361),

● obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r. (M.P. z 2013 r. poz. 107).

Aldona Salamon

specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK